Menu

สิ่งแวดล้อม - Phuket Rajabhat University

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือเครือข่าย เดินหน้าสร้างยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

rdi pkru 23 jul 2020
 
PRPKRU (22 กรกฎาคม 2563) ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนจากศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเครือข่าย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดกิจกรรม / โครงการผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติใน จ.ภูเก็ต มีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการพัฒนาเมืองที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน สถานประกอบการและชุมชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยเฉพาะยุวชน เป็นกำลังสำคัญที่จะดูแลบ้านเมืองต่อไปในอนาคต จึงสมควรมีหน่วยงานที่ให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ถูกวิธี และเป็นระบบ เพื่อให้ยุวชนสามารถที่จะบรรเทาเหตุสาธารณภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี และสามารถให้คำแนะนำกับนักท่องเที่ยวได้
 
ในการนี้มหาวิทยาลัย โดยการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้ร่วมกับองค์กรพันธมิตรร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ถูกวิธีและเป็นระบบ ทั้งยังต้องสร้างจิตสำนึกให้กับยุวชนเพื่อรักสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ และมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับยุวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการช่วยเหลือเบื้องต้นทางสาธารณภัยให้กับยุวชนใน จ.ภูเก็ต เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต สร้างแกนนำยุวชนผู้พิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

rdi pkru 7 feb 2020
 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต จัดพิธีเปิดโครงการ ผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) จังหวัดภูเก็ต ปีที่ 2 (Youth Volunteer Leadership for Nature and Environmental Conservation of Phuket) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คุณโคลด เดอ คริสเชย์ กงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศฝรั่งเศสประจำจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน ตัวแทนจากหน่วยงานในเครือข่ายการจัดโครงการ นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วม
 
 
 
 
 
อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า “ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติในภูเก็ตมีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน สืบเนื่องจากการพัฒนาเมืองที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานในภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อปัญหาทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาประการหนึ่ง คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน สถานประกอบการและชุมชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง อนึ่งมีหลายหน่วยงานที่จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนวัยผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้นำและสมาชิกของชุมชน แต่สำหรับเยาวชนในสถานศึกษายังขาดการให้ความรู้และข้อมูลที่ครบถ้วน ซึ่งเยาวชนถือเป็นแกนหลักในการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต จึงสมควรมีการอบรมและฝึกปฏิบัติให้ความรู้แก่แกนนำยุวชนทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้แกนนำกลุ่มนี้สามารถที่จะบรรเทาเหตุสาธารณะภัยเบื้องต้น อีกทั้งช่วยให้คำแนะนำกับครอบครัวและนักท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในภูเก็ต ม.ราชภัฏภูเก็ต ในบทบาทขององค์กรที่ให้บริการท้องถิ่น ได้ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นโดยมีนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตชุมชนชายฝั่งทะเล และเขตชุมชนเมือง เข้าร่วมเรียนรู้การฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเฝ้าระวังภัยพิบัติและแจ้งสถานการณ์แก่ชุมชน การบริหารจัดการขยะและมลภาวะ การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน เรียนรู้เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงานในพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการนำเสนอผลการศึกษาดูงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนอ. รวมพลจิตอาสา จัดกิจกรรม “1 ต้น 1 ความดี 50 ปี ราชภัฏภูเก็ต”

phuket green clean university nov 2020
 
PRPKRU (6 พฤศจิกายน 2563) สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต โดย กองกลาง ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นอโศกอินเดีย) “จิตอาสา 1 ต้น 1 ความดี 50 ปี ราชภัฏภูเก็ต” โดยมี อ.ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมที่บริเวณพื้นที่ประตูด้านหลังมหาวิทยาลัย (ฝั่งแทนทาลั่ม) 
 
สำหรับกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีความรับผิดชอบในการปลูกฝังอัตลักษณ์ “จิตอาสา” ให้กับนักศึกษาในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาความร่มรื่น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green & Clean University
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top