Menu

สุขภาพและความงาม - Phuket Rajabhat University

“Spa ภูเก็ต หลังโควิด” ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือ สสจ. นำเสนอรูปแบบบริการสปาวิถีใหม่

 
spa phuket หลังวันที่ 19 พฤษภาคม 2020
 
(PRPKRU) วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน นักวิชาการ ผู้ประกอบการและทีมงานจากสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพในภูเก็ต เข้าร่วมที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต การอบรมมี นายเอกรินทร์ วริทธิกร เภสัชกรชำนาญการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และ ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ นักวิจัยผู้มีผลงานการศึกษาด้านธุรกิจสปา จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากร
 
 
 
ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวถึงที่มาและรูปแบบการจัดการอบรมว่า “การดำเนินกิจกรรมเชิงบูรณาการระหว่าง PKRU และหน่วยงานด้านสุขภาพในท้องถิ่น เกิดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการที่มีร่วมกัน (MOU) อีกทั้งจากการเกิดวิกฤตภัย COVID-19 ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพต้องปิดให้บริการ ในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสถานประกอบการในท้องถิ่นเข้าสู่การให้บริการสปาวิถีใหม่ New Normal ที่จะกลับมาเปิดให้บริการในอนาคตอันใกล้ มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรในวงการสปาภูเก็ต ซึ่งมีความจำเป็นต้องอาศัยแนวปฏิบัติที่รัดกุมเนื่องจากมีความใกล้ชิดอันมีความเสี่ยงระหว่างผู้ให้และรับบริการ (Physical Distancing) ได้ทราบถึงมาตรการในการควบคุมโรค รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการกระจายโรค โดยมี 5 มาตรการ ได้แก่ ด้านบริการ ด้านบุคลากร ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการองค์กร และมาตรการด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ภารกิจการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนโดยการนำของทีมงานนักวิชาการที่มีการศึกษาวิจัยด้านสปาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ธุรกิจของสปาภูเก็ตให้คงความเป็นผู้นำด้านการให้บริการ Spa & Wellness ในระดับสากลได้อย่างยั่งยืนต่อไป”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCIT อบรมหลักสูตรระยะสั้น นวดไทยนักรบอันดามัน

phuket warior massage feb 2020
 
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PCIT PKRU) ร่วมกับ โรงเรียนบาเรย์ สปา แอนด์เวลเนส จัดอบรมหลักสูตรนวดไทยและสปานักรบอันดามัน (Thai Warrior Massage Training Course) หลักสูตรระยะสั้นได้วุฒิบัตรรับรองหลังอบรมสำเร็จ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย รศ.ดร.นิศศา ศิลปะเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ตลอดจนมีหมอนวดสปาจากสถานประกอบการโรงแรม และผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมอบรม ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ อาจารย์ปฐมพล อัยราชธนารักษ์ (อาจารย์แจ็ค) ผู้คิดค้นหลักสูตรนวดไทยนักรบโบราณ และเจ้าของรางวัลระดับโลกจากการแข่งขันนวดนานาชาติ The World Massage Championship และทีมงานเป็นวิทยากรสอนหลักการทางกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย ทฤษฎีการนวดไทยนักรบโบราณ และการฝึกภาคปฏิบัติในท่าต่างๆ 
 
 
 
 
 
สำหรับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้นซึ่ง PCIT ได้ร่วมกับภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนวดแผนไทย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของภูเก็ต เนื่องจากบริการนวดแผนไทยได้รับความสนใจและความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเพิ่มทักษะและเทคนิคการนวดแบบ Thai Warrior Massage ซึ่งเป็นเทคนิคที่สวยงาม มีประสิทธิภาพในการบรรเทาและผ่อนคลายกล้ามเนื้อและกระดูกจากความปวดเมื่อย อีกทั้งผู้เข้าอบรมได้รับใบวุฒิบัตรเพื่อนำไปพัฒนาบริการนวดไทยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKRU EXPERT : ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ ผู้ขับเคลื่อนมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ECO SPA

 
eco spa jan 2020 1
 
ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ (SPA) เกิดขึ้นและเติบโตใน จ.ภูเก็ต และพื้นที่ภาคใต้ ควบคู่กับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท โดยมีรูปแบบของบริการที่คล้ายคลึงกันตามเทรนด์ความนิยมด้านสุขภาพของนักท่องเที่ยว อันเป็นการขับเคลื่อนมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพให้มีจุดขายและได้รับการยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น นักวิจัยจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต นำโดย ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทำโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริการเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่ระดับสากล” ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล” แผนการวิจัยและนวัตกรรม (Spearhead) กลุ่มบริการมูลค่าสูง Wellness Tourism ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ตลอดจนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวม 15 หน่วยงาน 
 
eco spa jan 2020 2
 
eco spa jan 2020 3
 
คอลัมน์ PKRU EXPERT ขอนำผู้อ่านพูดคุยกับ ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยฯ ที่จะบอกเล่าถึงผลลัพธ์และแนวทางที่ได้จากการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่นเพิ่มความสามารถในระดับสากล ก้าวสู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูมิภาค 
 
S 20037639
 
eco spa jan 2020 4
 
ดร.พุทธพร กล่าวถึงผลการวิจัยพบว่า “การดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการมีเอกลักษณ์ท้องถิ่น จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมบริการ ได้แก่ 1.มาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น หรือ ECO SPA / 2.ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ระบบ Spa Business Information Management System ที่ช่วยรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ เพื่อให้ธุรกิจสปาสามารถนำไปใช้เพื่อวางแผนและดำเนินการทางการตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สามารถให้บริการได้ตรงกับความต้องการ และตอบสนองต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น 
 
ทั้งนี้ปัจจุบันมีธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้จำนวนมากที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลแต่ยังไม่พบความแตกต่างของบริการที่ชัดเจน ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคามากกว่าการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า ดังนั้นการสร้างความแตกต่างให้กับสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้โดยนำเอาเอกลักษณ์ท้องถิ่น และการดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาผสมผสานกับบริการสปาที่มีอยู่ จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพได้ นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดที่กว้างและหลากหลายขึ้น
 
eco spa jan 2020 5
 
eco spa jan 2020 6
 
อย่างไรก็ตามธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และภาคใต้ สามารถนำผลการศึกษา / วิจัย ไปเป็นข้อมูลหรือนำไปปรับใช้ เพื่อประกอบการวางแผนเชิงนโยบายทางการตลาด และเพื่อการลดใช้พลังงาน ลดต้นทุน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การปรับใช้จากแนวทางการจัดการขยะ หรือแนวทาง 3R (Reuse การใช้ซ้ำ Reduce การลดการใช้ Recycle การรีไซเคิล) เช่น การใช้ผ้าและใช้น้ำให้เกิดความคุ้มค่า หรือการใช้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะจากทรัพยากรท้องถิ่น เช่น กะลามะพร้าว การใช้วัตถุดิบพื้นถิ่น อย่างสับปะรดภูเก็ต มาเป็นส่วนประกอบใน Spa Treatment หรือการนำขนมพื้นถิ่น เช่น เต้าส้อ เป็นอาหารว่างบริการลูกค้า อีกทั้งการนำวิถีหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาช่วยเพิ่มมูลค่าในกระบวนการการให้บริการ เช่น ผ้าปาเต๊ะหรือผ้าบาติกที่นำมาตกแต่งทั้งชุดพนักงาน ปรับใช้เป็นผ้าคลุมเตียงนวด ผ้าคลุมเบาะรองนั่ง ผ้าคลุมโต๊ะ โดยเฉพาะการนำผ้าถุงมาเป็นผ้าคลุมหรือนุ่งอาบน้ำ ที่ผลการศึกษาพบว่า สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว และสนใจซื้อกลับไป จนสามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพได้เพิ่มสูงขึ้น”
 
eco spa jan 2020 7
 
eco spa jan 2020 8
 
เจ้าของผลงานคู่มือ ECO SPA เปิดเผยเพิ่มเติมถึงแผนการนำงานวิจัยมาบูรณาการร่วมกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ว่า “ได้มีการนำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้ มาร่วมพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และต่อยอดศึกษาโครงการวิจัยย่อยที่จะสามารถลงลึกถึงบริการท่องเที่ยวสุขภาพในระดับชุมชนท้องถิ่น ในเบื้องต้นได้มีการร่วมกับสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีการวิจัยและการเรียนการสอนด้านการนวดสปาเพื่อสุขภาพ รวมถึงทีมนักวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรในการศึกษาและหาช่องทางนำพืชเกษตรพื้นถิ่นป้อนให้กับผู้ประกอบการสปาเพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตกรได้อีกทาง
 
eco spa jan 2020 9
 
eco spa jan 2020 10
 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ของบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต นับเป็นการดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น ในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งตอบโจทย์การให้บริการเชิงพื้นที่ทั้งในเขต จ.ภูเก็ต และภาคใต้ ผลการศึกษาวิจัยสามารถนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายมิติ รวมถึงเป็นแนวทางที่สอดรับกับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน สำหรับผู้สนใจรับบริการหรือร่วมพัฒนาสปาเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือ ECO SPA สามารถติดต่อได้ที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โทร 0 76 523 094-7 ต่อ 6000 
 
eco spa jan 2020 11
 
eco spa jan 2020 12
 
eco spa jan 2020 13
 
eco spa jan 2020 14
 
eco spa jan 2020 15
 
eco spa jan 2020 16
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ อบรม CPR และการกระตุ้นหัวใจ

phuket cpr sep 2020
 
PRPKRU (9 กันยายน 2563) กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต / มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต / หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ SCOT ภูเก็ต / ชมรม Phuket Lifeguard Service / ชมรมวิ่งริมอ่างราชภัฏ จัดกิจกรรม “ราชภัฏร่วมใจห่วงใยสุขภาพ อบรมการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED (เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมอบรม ที่บริเวณขุมเหมือง ม.ราชภัฏภูเก็ต อย่างเนืองแน่น
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า “มหาวิทยาลัย ได้ทบทวนและเพิ่มมาตรการในการดูแลนักศึกษาและประชาชน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการให้บริการพื้นที่สุขภาพแก่ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนเข้ามาออกกำลังกาย ส่งผลให้เป็นที่นิยมของพี่น้องชาวภูเก็ตทุกช่วงวัย เข้ามาวิ่งและทำกิจกรรมด้านสุขภาพที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นจำนวนมาก จึงเกิดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรด้านสุขภาพ หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย และกลุ่มคนรักการออกกำลังกายในท้องถิ่น ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้ความรู้ในการทำ CPR เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน และเรียนรู้การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า (AED) อย่างถูกต้อง พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยจะได้มีการต่อยอดให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในลักษณะดังกล่าว สำหรับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างต่อเนื่อง”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือ สสจ. นำทีมนักจิตวิทยา แนะวิธีการจัดการความเครียด

phuket mental health 1 sep 2020
 
PRPKRU (2 กันยายน 2563) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต และเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมให้ความรู้และคำปรึกษาแก่นักศึกษา หัวข้อ “การจัดการภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมที่ห้องประชุม UBI ชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา ในการนี้มีทีมสหวิทยาการด้านการแพทย์ และทีมนักจิตวิทยา (MCATT) จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรให้การปรึกษาและคำแนะนำแก่นักศึกษาและคณาจารย์ในประเด็นการจัดการปัญหาและความเครียดอย่างถูกต้องตามหลักการ Mental Health 
 
 
 
 
สำหรับความร่วมมือระหว่างกองพัฒนานักศึกษา และ สสจ.ภูเก็ต ในครั้งนี้เกิดขึ้นโดยการดำเนินงานของ งานแนะแนวฯ ซึ่งที่ผ่านมามีการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและการใช้ชีวิต โดยประเด็นที่คนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา ต้องประสบในปัจจุบันคือ สภาวะความเครียด ที่เกิดขึ้นจากการเรียน สภาวะเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการรับมือและจัดการกับปัญหาความเครียด หรือประเด็นที่อาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจได้อย่างถูกต้อง โดยคำแนะนำของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ กองพัฒนานักศึกษา จะนำไปขยายผลต่อยอดเป็นเครือข่ายการให้คำปรึกษาและดูแลด้านจิตใจให้กับนักศึกษาต่อไป    
 
 
 
 
 
 
 
 
Top