Menu

หลักสูตระยะสั้น - Phuket Rajabhat University

PCIT อบรมหลักสูตรระยะสั้น นวดไทยนักรบอันดามัน

phuket warior massage feb 2020
 
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PCIT PKRU) ร่วมกับ โรงเรียนบาเรย์ สปา แอนด์เวลเนส จัดอบรมหลักสูตรนวดไทยและสปานักรบอันดามัน (Thai Warrior Massage Training Course) หลักสูตรระยะสั้นได้วุฒิบัตรรับรองหลังอบรมสำเร็จ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย รศ.ดร.นิศศา ศิลปะเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ตลอดจนมีหมอนวดสปาจากสถานประกอบการโรงแรม และผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมอบรม ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ อาจารย์ปฐมพล อัยราชธนารักษ์ (อาจารย์แจ็ค) ผู้คิดค้นหลักสูตรนวดไทยนักรบโบราณ และเจ้าของรางวัลระดับโลกจากการแข่งขันนวดนานาชาติ The World Massage Championship และทีมงานเป็นวิทยากรสอนหลักการทางกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย ทฤษฎีการนวดไทยนักรบโบราณ และการฝึกภาคปฏิบัติในท่าต่างๆ 
 
 
 
 
 
สำหรับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้นซึ่ง PCIT ได้ร่วมกับภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนวดแผนไทย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของภูเก็ต เนื่องจากบริการนวดแผนไทยได้รับความสนใจและความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเพิ่มทักษะและเทคนิคการนวดแบบ Thai Warrior Massage ซึ่งเป็นเทคนิคที่สวยงาม มีประสิทธิภาพในการบรรเทาและผ่อนคลายกล้ามเนื้อและกระดูกจากความปวดเมื่อย อีกทั้งผู้เข้าอบรมได้รับใบวุฒิบัตรเพื่อนำไปพัฒนาบริการนวดไทยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต หารือ สมาคมกีฬาดำน้ำฯ ต่อยอดอาชีพช่างภาพใต้น้ำ"

123841722 10217765143711463 5810195549176345083 o

(10 พฤศจิกายน 2563) ที่ห้องประชุมพรหมเทพ อาคาร 1 ม.ราชภัฏภูเก็ต / ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วย ผู้บริหาร และคณาจารย์ จากคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลหลักสูตร และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ สู่การ MOU ความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นและการพัฒนารายวิชาเสริมเกี่ยวกับ "อาชีพช่างภาพใต้น้ำ" ร่วมกับตัวแทนจากสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย และโรงเรียนไลฟ์เซฟวิ่งประเทศไทย

124097214 10217765145471507 1809742094267289259 o 1

Top