Menu

องค์การบริหารนักศึกษา - Phuket Rajabhat University

ประกาศว่าด้วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Logo

ประกาศว่าด้วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

2

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมอบรม “วิศวกรสังคม ม.ราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศ”

1
PRPKRU (17 กันยายน 2563) ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน บุคลากร และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม “วิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศ” ในการนี้มี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับฟังการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
 
2
 
3
 
สำหรับการจัดโครงการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำนักศึกษาและอาจารย์นำไปขยายผลในมหาวิทยาลัยราชภัฏของตน โดยสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ตลอดจนผู้บริหารและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจการนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ เห็นชอบกระบวนการสร้าง "วิศวกรสังคม" ที่ประสานประโยชน์ความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยพลังนักศึกษา
 
4
 
5
 
6
 
119992418 336708354344698 2380386587628869780 n
 
119994811 341733260510639 5405445233359907411 n
 
120015587 240535244064965 6167159506178743940 n
 
120019469 2763998487201870 2634436343497788089 n
 
120047619 1278772832491978 7577587805485029967 n

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม เปิดประตูกิจกรรม PKRU 2019

 
pkru activities showcase 2019
 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม เปิดประตูกิจกรรม PKRU 2019” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
โครงการในครั้งนี้เป็นการสร้างสรรค์ความผูกพันที่ดีของรุ่นพี่ที่มีต่อรุ่นน้อง และเป็นการก่อให้เกิดความรักระหว่างนักศึกษารุ่นพี่-รุ่นน้อง ในรูปแบบการสร้างสายใยสัมพันธ์โดยการรวมกลุ่มกิจกรรมชมรม ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค รวมถึงมีโอกาสพัฒนาคุณลักษณะในด้าน มีคุณธรรม สู้งาน จิตอาสา ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีชมรมให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมดังต่อไปนี้ ชมรม กยศ. / ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน / ชมรมเกษตรต้องเที่ยว / ชมรมมุสลิม / ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร / ชมรมรักสุขภาพ / ชมรมกีฬา / ชมรมภาษามลายู / ชมรม Science Astrobotic Club / ชมรมดนตรี ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สืบสานถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

pkru 10 jul 2020

PRPKRU (9 ก.ค. 2563) สภานักศึกษา / องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) / สโมสรนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมสืบสานถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยมี ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน ร่วมด้วย นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)

Top