อบรมใบขับขี่ไม่ต้องรอคิว ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

อบรมใบขับขี่ไม่ต้องรอคิว ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ในความกำกับดูแลของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

408692b836aac4643247b13719bfa3fe L

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เปิดอบรม “ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลและต่ออายุ” โดยไม่ต้องรอคิว ขยายเวลาเปิดอบรมทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-15.00 น. สถานที่อบรมใหม่ ณ ห้องแคแสด ชั้น 3 โรงแรมศรีราชภัฏ เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ เป็นต้นไป

IMG 0164

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครขอมีใบอนุญาตขับรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1.ผู้ขอมีใบอนุญาตขับรถใหม่ จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และสำหรับผู้สมัคร รถจักรยานยนต์ อายุไม่น้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อน อีกทั้งต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ให้สามารถรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวได้ และไม่เป็นบุคคลที่ศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมีคำสั่งห้ามรับใบอนุญาตขับรถ สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบในการลงทะเบียนการอบรม สำหรับคนไทยใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ และสำหรับคนต่างชาติ ใช้หนังสือพาสปอร์ต พร้อมฉบับสำเนา 1 ฉบับ หนังสือ Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน) พร้อมใบรับรองแพทย์ (ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม 400 บาท)

phuket driver license jun 2019 1

และผู้ขอต่อใบอนุญาตขับขี่รถ สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบในการลงทะเบียนการอบรม สำหรับคนไทย ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ สำเนาใบขับขี่ฉบับเดิม 1 ฉบับ และสำหรับคนต่างชาติ สำเนาหนังสือพาสปอร์ต 1 ฉบับ หนังสือ Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน) และสำเนาใบขับขี่ฉบับเดิม 1 ฉบับ (ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม 200 บาท)

สำหรับหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม ได้แก่ 1.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (1 ชั่วโมง 30 นาที) 2.การขับรถอย่างปลอดภัย (2 ชั่วโมง) 3.จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ (1 ชั่วโมง) และ 4.ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (30 นาที)

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่อบรมใหม่ ห้องแคแสด ชั้น 3 โรงแรมศรีราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หรือ โทร 09 3659 2591 ดร.สำราญ  ชัยสวัสดิ์ ผู้จัดการโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

phuket driver license jun 2019 8