Menu

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - Phuket Rajabhat University

เผยแพร่แผน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องแคแสด ๓-๔,ห้องการเงินบัญชีและรายได้ ,ต่อเติมห้องละหมาด ,ซื้อเครื่องปรับอากาศ ,ต่อเติมห้องประชุมพร้อมซื้อเครื่องปรับอากาศ โต๊ะประชุม และเก้าอี้ และเปลี่ยนแผ่นโฟเมก้าลายไม้ โต๊ะห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ และต่อเติมห้องหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

Logo


เผยแพร่แผน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องแคแสด ๓-๔,ห้องการเงินบัญชีและรายได้ ,ต่อเติมห้องละหมาด ,ซื้อเครื่องปรับอากาศ ,ต่อเติมห้องประชุมพร้อมซื้อเครื่องปรับอากาศ โต๊ะประชุม และเก้าอี้ และเปลี่ยนแผ่นโฟเมก้าลายไม้ โต๊ะห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ และต่อเติมห้องหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เผยแพร่แผน ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหาร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

Logo


เผยแพร่แผน ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหาร ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

 

เผยแพร่แผน ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Logo


 เผยแพร่แผน ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top