Menu

MOU - Phuket Rajabhat University

HRM ร่วมมือ Central / Robinson พัฒนานักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ

central phuket patong mar 2020
 
(9 มีนาคม 2563) ที่ห้องประชุม MS Conference Room สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (HRM) ร่วมกับ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ภูเก็ต สาขาภูเก็ตและสาขาป่าตอง (Central Phuket – Central Patong) / บริษัท ซี อาร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรบินสันโอเชี่ยนจังซีลอน (Robinson) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต / นายรัฐเขตต์ พจนากนกกุล ผู้จัดการเขต ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด / ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ / ดร.รุ่งนภา อริยะพลปัญญา ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ / นายมนตรี เบญจโลหนันท์ ผู้จัดการแผนกบุคคล เซ็นทรัลภูเก็ตและป่าตอง / นางสาวอัจฉรา ศรีมณี ผู้จัดการแผนกบุคคล โรบินสันโอเชี่ยนจังซีลอน ตลอดจนมี บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม
 
 
 
ดร.รุ่งนภา อริยะพลปัญญา ประธานสาขา HRM กล่าวว่า “สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นการขยายกรอบความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่าง HRM / Central / Robinson ซึ่งได้มีการร่วมมือส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้าน HR อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการลงนาม MOU จะช่วยเพิ่มความร่วมมือระหว่างองค์กรในด้านการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ การสร้างพัฒนางาน การวางแผนในสายงาน HR อย่างมืออาชีพ นอกจากนั้นการร่วมมือระหว่าง PKRU กับ Central ซึ่งเป็นองค์กรระดับประเทศที่มีธุรกิจกระจายอยู่ทั่วประเทศ นับเป็นโอกาสที่ดีของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่จะได้เรียนรู้การทำงานและสร้างประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคล HR ร่วมกับบริษัทชั้นแนวหน้า นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการให้มีการเข้าศึกษารูปแบบงาน การเทรนนิ่งพนักงาน การวางแผนพัฒนาองค์กรในยุคแห่งการแข่งขันที่มีความเปลี่ยนแปลง และการควบคุมคุณภาพ เพื่อนำองค์ความรู้ต่างๆ กลับมาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานต่อไป สำหรับคณะวิทยาการจัดการ มีแนวทางในการยกระดับคุณภาพหลักสูตร โดยการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นองค์กรชั้นนำจากภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้บัณฑิต วจก. ที่ศึกษาจบสามารถเข้าสู่การทำงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bf549dc1 9842 42fb b770 d066479271a2
 
Central Patong
 
007
 
 

PKRU X Huawei ร่วมมือจัดตั้ง ICT Academy พัฒนาทักษะดิจิทัลแก่นักศึกษา

huawei thailand oct 2020
 
PRPKRU (20 ตุลาคม 2563) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต และ นายสิทธิศักดิ์ งานรุ่งเรือง ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ Huawei ICT Academy ในการนี้มี ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และทีมงานจาก Huawei เข้าร่วมที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
 
ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผอ.สำนักวิทยฯ กล่าวว่า “พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เนื่องจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องขับเคลื่อนพันธกิจด้านส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นักศึกษา บุคลากร สู่การเป็น Smart People ตามแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลของ PKRU ในการนี้จึงได้ร่วมมือกับ Huawei ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้จัดตั้ง Huawei ICT Academy ดำเนินงานร่วมกันในการบ่มเพาะนักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตรงตามที่สถานประกอบการต้องการฝึกอบรมและออกใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษาและบุคลากร”
 
ด้าน ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ดังที่ปรากฏใน Reprofiling และแผนยุทธศาสตร์ของ PKRU ที่มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พร้อมในศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือจาก Huawei ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKRU จับมือ Swinburne University ร่วมมือวิชาการนานาชาติ สร้างหลักสูตรระยะสั้น

 
1
 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 งานกิจการต่างประเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง Phuket Rajabhat University และ Swinburne University of Technology Sarawak Campus, Malaysia โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ Prof. Wallace Wong Shung Hui – Chief Executive Officer of Swinburne ร่วมลงนาม ตลอดจนมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเป็นสักขีพยาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากนโยบายด้านกิจการต่างประเทศของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่มีการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการศึกษา โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ PKRU และ Swinburne ได้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการในรูปแบบการจัดการประชุมวิจัยระดับนานาชาติ ในการนี้เพื่อเป็นการต่อยอดและยกระดับศักยภาพในด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการลงนาม MOU เพื่อขยายกรอบความร่วมมือและนำไปสู่การจัดทำ Action Plan ที่ชัดเจน ซึ่งในเวทีการประชุมในครั้งนี้ทั้งสองสถาบันได้หารือถึงแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การนำคณาจารย์จากต่างประเทศมาสอนในมหาวิทยาลัย ในโครงการ Visiting Professor การเปิดหลักสูตรระยะสั้นซึ่งเป็นเทรนด์การศึกษายุคใหม่ รวมถึงการร่วมมือในการพัฒนาโครงการบริการวิชาการเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKRU ร่วมมือ The Executive lounge (Thailand) พัฒนา Spa and Wellness Tourism

 
the coral executive lounge feb 2020
 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ดิ เอ็กซ์เซคคิวทิฟเลาจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ให้บริการ Royal Orchid Spa เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมบริการสปาเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Spa and Wellness Tourism) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ นางณปภัช ทรัพย์สุนทรกุล กรรมการผู้จัดการ ดิ เอ็กซ์เซคคิวทิฟเลาจ์ ร่วมลงนาม ตลอดจนมี อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้จัดทำงานวิจัย “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล” และผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือ ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
 
 
 
สำหรับแนวทางความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นระหว่างสององค์กร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมนวัตกรรมบริการสปาเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย และบุคลากรของสองหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของภูมิภาคอันดามันและประเทศไทย อีกทั้งจะมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพ ทั้งหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree Program) และหลักสูตรระยะยาว (Degree Program) ทั้งนี้ทีมนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชนในครั้งนี้ นำไปสู่การพัฒนาการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพในท้องถิ่นอย่างมี Impact และเป็นรูปธรรมต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 

PKRU ร่วมมือ UCSI University, Malaysia

qs university rankings feb 2020

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.อนุสรา สาวังชัย เลขานุการอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ UCSI University, Kuala Lumpur, Malaysia โดยมี Assoc.Prof.Dato’Dr.Toh Kian Kok ร่วมลงนาม เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผลงานวิจัยร่วมกัน และการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน นอกจากนั้นได้มีการหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสร้างกลยุทธ์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS World University Rankings ให้มีอันดับที่สูงขึ้นต่อไป

PKRU ลงนาม UNIMAS, Malaysia พร้อมส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน

unimas jan 2020 1

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.อนุสรา สาวังชัย เลขานุการอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ และ ผศ.ดร.จิราพร  ประสารการ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา และผลงานวิจัยร่วมกัน โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Prof Dr Hj Ahmad Hata Rasit, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) พร้อมทั้งคณะผู้บริหารของ UNIMAS ภายหลังการหารือร่วมกันทั้งสองมหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงนามสัญญาความร่วมมือ MOA และส่งนักศึกษาเข้าแลกเปลี่ยนในเดือนธันวาคม 2563 ต่อไป

picture : UNIMAS

unimas jan 2020 2

unimas jan 2020 3

unimas jan 2020 4

unimas jan 2020 5

unimas jan 2020 6

จีนสื่อสาร จับมือ อันดารา รีสอร์ท ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

andara resort residence jan 2020 1
 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา กับ โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์ โดยมี อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คุณพิมพ์มณี โบลาท ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์ ร่วมลงนาม MOU ในการนี้มีบุคลากรของสาขาวิชาภาษาจีนฯ และทีมบริหารจากโรงแรมอันดาราฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคุณหญิงจัน อาคาร 7 ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
andara resort residence jan 2020 2
 
andara resort residence jan 2020 3
 
สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์ เพื่อความร่วมมือด้านวิชาการ ได้แก่ การบริการวิชาการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยทางสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จะเตรียมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อบริการวิชาการ และโรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์ จะสนับสนุนด้านสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา และเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน อีกทั้งเป็นการตอบโจทย์ในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และผลิตบุคลากรในท้องถิ่นที่สามารถสื่อสารภาษาจีนเข้าสู่สถานประกอบการโดยตรง
 
andara resort residence jan 2020 4
 
andara resort residence jan 2020 5
 
andara resort residence jan 2020 6
 
andara resort residence jan 2020 7
 
andara resort residence jan 2020 8

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ลงนามร่วมมือ รร.วิชิตสงคราม

pkru chinese language 21 jan 2020 1
 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.วรากร อังศุมาลี ประธานสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร นายพงศ์ธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต กับโรงเรียนวิชิตสงคราม ณ ห้องประชุมคุณหญิงจัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อร่วมดำเนินการจัดโครงการพัฒนา นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
pkru chinese language 21 jan 2020 2
 
pkru chinese language 21 jan 2020 3
 
pkru chinese language 21 jan 2020 4
 
pkru chinese language 21 jan 2020 5
 
pkru chinese language 21 jan 2020 6
 
pkru chinese language 21 jan 2020 7
 
pkru chinese language 21 jan 2020 8
 
pkru chinese language 21 jan 2020 9
 
pkru chinese language 21 jan 2020 10
 
pkru chinese language 21 jan 2020 11
 

ม.ราชภัฎภูเก็ต ลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)

agritech and innovation center aic mar 2020 0
 
(5 มีนาคม 2563) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร / อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรี พร้อมด้วยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 70 แห่ง เข้าร่วมในพิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้ 
 
agritech and innovation center aic mar 2020 1
 
agritech and innovation center aic mar 2020 2
 
agritech and innovation center aic mar 2020 3
 
agritech and innovation center aic mar 2020 4
 
agritech and innovation center aic mar 2020 5
 
สำหรับแนวทางการดำเนินงานระยะยาวใน MOU คือจัดให้มีศูนย์ AIC ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC ซึ่งมีอธิการบดีหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ร่วมกับกรรมการจากผู้แทนภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคเกษตรกร โดยให้มีผู้อำนวยการศูนย์ AIC ทำหน้าที่บริหารมีภารกิจ ได้แก่ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางการเกษตร แหล่งรวบรวมเทคโนโลยี องค์ความรู้ทางวิชาการ การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร รวมทั้งสร้างความร่วมมือภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการนี้การดำเนินงานของ AIC สอดคล้องกับพันธกิจของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน ซึ่งมีภารกิจส่งเสริมวิชาการ ให้บริการจัดการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ วิจัย ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรกรที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต MOU กรมวิทยาศาสตร์บริการ “พัฒนาความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรอง”

 

Product Standard Laboratary Testing Center 1

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรอง” ระหว่างภาคการศึกษากับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อนนวัฒกรรมไทยสู้เชิงพาณิชย์" ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้เปิดให้บริการ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product Standard Laboratary Testing Center) ที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025-2560 (ISO/IEC 17025: 2017) TESTING No.0393 ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริการแก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นอันดามัน อีกทั้งดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น ซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้จะสามารถขยายกรอบความร่วมมือเพื่อยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฯ ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นต่อไป

Product Standard Laboratary Testing Center 2

Product Standard Laboratary Testing Center 3

Product Standard Laboratary Testing Center 4

Product Standard Laboratary Testing Center 5

Product Standard Laboratary Testing Center 6

 

ม.ราชภัฏภูเก็ต MOU โรงเรียน.อบจ.กระบี่ พัฒนาหลักสูตรวิทย์-คณิต

krabi school jul 2020
 
 
PRPKRU (15 กรกฎาคม 2563) ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ ตลอดจน บุคลากร ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นางบุษกร หอกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และคณะทำงาน ในโอกาสที่เดินทางมาประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางการศึกษา และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กับ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวถึงรายละเอียดความร่วมมือว่า “ด้วย มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี ดังนั้นการร่วมมือกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่อันดามัน เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาศักยภาพวิชาการ เนื่องจากสามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากร องค์ความรู้ และมีพื้นที่ที่ให้อาจารย์และนักศึกษา ได้พัฒนาทักษะทางวิชาการและเทคนิคการสอน สำหรับความร่วมมือระหว่าง รร.อบจ.กระบี่ กับ คณะครุฯ และคณะวิทย์ จะมุ่งเน้นแขนงวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยจะมีการสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษา ดูแลการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ช่วยพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน วัดผลและประเมินผลในชั้นเรียน อันจะส่งผลให้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นโรงเรียนชั้นนำด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตามเป้าประสงค์ของ อบจ.กระบี่”
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือ สำนักงานฯอิสลาม จ.ภูเก็ต พัฒนางานวิชาการฮาลาล

phuket halal 1 dec 2020
 
PRPKRU (1 ธันวาคม 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) พัฒนางานวิชาการฮาลาล โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ ร้อยตำรวจตรี ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน คณะกรรมการอิสลามฯ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
สำหรับความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัย และ สำนักงานอิสลามฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรในการดำเนินงานด้านวิชาการฮาลาลร่วมกัน ดังนั้นการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการในครั้งนี้ จะช่วยให้รูปแบบและแนวทางในการดำเนินงานมีความชัดเจนและเห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งทั้งสององค์กรต่างมีเจตจำนงในการจัดกิจกรรมและดำเนินงานเพื่อพัฒนากิจการงานฮาลาล ตั้งแต่ระดับต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะการตรวจสอบสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม โดยวิทยากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย รวมถึงห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ผลักดันหลักสูตรนานาชาติ

 
rcheva dec 2019
 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย นางสมจิตต์ สุทธางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์หาญพล มิตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่เดินทางมาเปิดโครงการ “การแสดงผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century Outcome-Base Vocation Curriculum)” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในการนี้อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต รับประกาศเกียรติคุณในด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา พร้อมกันนั้นได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ร่วมกับ ผู้บริหารของคณะกรรมการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวถึงที่มาที่ไปและรายละเอียดความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ว่า “การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนให้ ม.ราชภัฏภูเก็ต ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่องและมีส่วนสำคัญในการสร้างความสำพันธ์อันดีกับสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และนักเรียนที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ ในกลุ่มประชาคมอาเซียนตามนโยบายและการดำเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความชำนาญซึ่งกันและกันให้เกิดความร่วมมืออันดีในการสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนาการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะนำมาซึ่งการเอื้ออำนวยประโยชน์ทางการศึกษาต่ออย่างยั่งยืน
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
ทั้งนี้สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้จัดหลักสูตรระยะสั้นโครงการ International Students for Hospitality Internship Program โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการเป็นการร่วมมือด้านการเรียนรู้ ฝึกอบรมและฝึกงานด้านการโรงแรม นักศึกษาอินเดียและกลุ่มประเทศเอเชียใต้ โครงการหลักสูตรระยะสั้น Marine Resources Management, Environmental Protection and Coastal Economic Development กลุ่มผู้บริหารของจังหวัด Ca Mau ประเทศเวียดนาม และ โครงการฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา English and Traveling Camp ณ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ให้กับนักเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต นับเป็นความร่วมมือทางวิชาการที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
ในการนี้สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงจัดโครงการการศึกษาและบริการวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตขึ้น เพื่อนำคณะผู้บริหารและบุคลากรเดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน ด้านการศึกษานานาชาติและมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด การพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของสังคมอาเซียนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต”  
 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือเครือข่าย เดินหน้าสร้างยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

rdi pkru 23 jul 2020
 
PRPKRU (22 กรกฎาคม 2563) ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนจากศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเครือข่าย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดกิจกรรม / โครงการผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติใน จ.ภูเก็ต มีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการพัฒนาเมืองที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน สถานประกอบการและชุมชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยเฉพาะยุวชน เป็นกำลังสำคัญที่จะดูแลบ้านเมืองต่อไปในอนาคต จึงสมควรมีหน่วยงานที่ให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ถูกวิธี และเป็นระบบ เพื่อให้ยุวชนสามารถที่จะบรรเทาเหตุสาธารณภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี และสามารถให้คำแนะนำกับนักท่องเที่ยวได้
 
ในการนี้มหาวิทยาลัย โดยการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้ร่วมกับองค์กรพันธมิตรร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ถูกวิธีและเป็นระบบ ทั้งยังต้องสร้างจิตสำนึกให้กับยุวชนเพื่อรักสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ และมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับยุวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการช่วยเหลือเบื้องต้นทางสาธารณภัยให้กับยุวชนใน จ.ภูเก็ต เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ม.ราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ

1
 
2
 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ รองประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิกรม กรุงแก้ว  อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ชนะศรี พร้อมนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ
 
3
 
การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชาติพันธุ์พื้นเมือง ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ ในโอกาสเดียวกันนี้ ทั้งสองสถาบันได้นำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้นำเสนอผลงานวิจัยชุดระบำพัสตราภรณ์ ยอนหยา ที่ได้แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานจากรูปแบบวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีชาวไทยเชื้อสายจีนในกลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋าที่อาศัยอยู่ในฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งการแต่งกายแต่ละรูปแบบขึ้นอยู่กับโอกาสและพิธีการสำคัญ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับจารีตประเพณี
 
ขณะที่สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ 4 ชุด ประกอบด้วย “ชุดชมพู่เพชรสายรุ้ง” “นาฏยประดิษฐ์ผ้าทอกะเหรี่ยง กรณีศึกษา : หมู่บ้านยางน้ำกลัดใต้ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี” “นาฏยประดิษฐ์สำหรับไทยพวนเพชรบุรีจากพื้นวัฒนธรรมพวนเชียงขวาง” “ปุราณคติวชิรศรีทวารวดีและระบำยักษ์แคระ”
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU)
มหาวิทยาลัยที่สร้าง "ตัวตน" ในแบบฉบับของคุณ 
บนเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
 
4
 
5
 
DSC 2819
 
DSC 2903
 
DSC 2921
 
DSC 2990
 
DSC 3011
 
DSC 3059 2
 
DSC 3106
 
Top