เมนู

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

sci pkru 13 feb 2020
 
On February 13th 2020, the Faculty of Science and Technology (FST), Phuket Rajabhat University together with Rassada Municipality, hosted a Thai culture conservation event on the occasion of Rajabhat Day called ‘Cultural Heritage: FST the 2nd Thai Culture Conservation Fair’. The opening of the event was held at Piromrat Circle in the university, presided over by Asst. Prof. Dr. Hiran Prasarnkarn, the President of Phuket Rajabhat University; with Asst. Prof. Dr. Wipawan Buathong, the Dean of Faculty of Science and Technology; the university executives, staff, students, and locals.
 
 
 
 
The objective of the event was to present Thai arts and culture to the students, university staff and locals at the same time to conserve local cultures and traditions which is one of the university’s missions to conserve, promote and develop Thai arts, culture and Andaman local wisdom. The event also offered opportunities to the students and university staff to participate in conservation through activities in the event: e.g. performances from Rassada Subdistrict Senior Club, Manora Show from Nayong District in Trang Province, a Thai Country band called ‘Sam Kong Super Dance’ from Sam Kong Municipality School, student work booths and local Phuket cuisine booths that are part of promoting local cuisines under the project called ‘Phuket City Gastronomy’.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top