เมนู

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

pkru qa 3 mar 2020
 
During March 3rd – 5th 2020, the Office of Education Quality Assurance at Phuket Rajabhat University held a workshop on ‘Outcome Based Education Management’ at Kae Saed Conference Room in Chalerm Phra Kiat Building in the university. The main instructors for this workshop were Assoc. Prof. Dr. Pharm. Kanyada Anuwong, an expert in education management and education quality assurance, with her team. The attendants of the workshop included Asst. Prof. Dr. Hiran Prasarnkarn, the President of Phuket Rajabhat University; Asst. Prof. Dr. Suwicha Wiriyamanuwong, Vice President in Academics; university executives, academic personnel, and quality assurance staff from the southern Rajabhat Universities network.
 
 
 
 
 
This workshop intended to enhance the capacity in academic affairs of the university, especially in outcome based education management, by setting up the framework and subject matter for further curriculum development and management. The attendants figured out what needs to be improved in curriculum management. Moreover, the academic personnel have guidelines in providing self-assessment reports that are compatible with outcome based education management. In addition, the university has been working on well-organized education quality assurance and developing academic criteria for diverse curriculums to promote academic achievements of students.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top