เมนู

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

huso pkru mar 2020
 
(March 6th – 7th , 2020) The Faculty of Humanity and Social Science (HUSO) at Phuket Rajabhat University, together with Phuket Mass Communication Association, held a workshop called ‘MC of HUSO: the road to professional MC’. Asst. Prof. Dr. Hiran Prasankarn, the President of the university; Ajarn Teerapong Nuchaikaew, the Dean of HUSO; university staff and students in HUSO attended the workshop. The instructors in this workshop were Miss Watcharaporn Yankomut and members of Phuket Mass Communication Association (PMCA). The attendants were trained how to have suitable personality, posture, voice and microphone use, script preparation, etc.
 
 
 
Ajarn Teerapong, the Dean of HUSO said that “This workshop intended to create the network and to exchange knowledge to the community by cooperation with personnel from local organizations who are professional MC. The attendants of the workshop will be able to work for the community in the future as there is a lack of qualified MC who can use appropriate language and greetings or can create a good atmosphere and solve any problems on a stage. The students attending the workshop can enhance self capacity development as well as skills to work in the university, to offer academic service in their local community, and to be professionals in their future careers.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top