เมนู

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

commarts pkru 9 jun 2020 1
 
commarts pkru 9 jun 2020 1
 
Nowadays, it’s undeniable that our daily lives are influenced by communication in several aspects, including perception, behaviour, or decision making. The quality of communication contributes to the quality of life that is why many of us, especially youth, desire to be a communicator in this digital age.
 
commarts pkru 9 jun 2020 2
 
But the point here is: is it true that anyone can be a good communicator ?. Do we need to be trained in communicating or creating content that benefits the public or leads to social changes ?. Asst. Prof. Dr. Wasan Janprasit, head of Communication Arts Program, Faculty of Management Science, Phuket Rajabhat University (so called Comm. Arts, PKRU), has given his points of view associated with art and science of communication in the era of digital media.
 
Firstly, he stated that “he and his colleagues in Comm. Arts program see the changing trend of media as an advantage for people to widely and quickly receive information and news. The different types of media are not something the most importance to be concerned about, because the key and the king of communication is the content that is created and presented in the forms of  texts, photos, voice messages, VDOs, and so on through the platforms of new media, with lower production budget, higher messages’ penetration, whereas both traditional media and new media can be divided by fragmented audiences. Hence, there are plenty of advantages and opportunities for those who are pursuing their dream to be a professional communicator or content creator in this new era of communication.”   
 
 
commarts pkru 9 jun 2020 2
 
 
 
 
Asst. Prof. Dr. Wasan Janprasit also added that “the Comm. Arts, PKRU’s mission is to produce quality content creators who can find out information, select the points and transmit beneficial messages to society. Our program is well known for producing citizen news programs broadcasted via Thai PBS channel. These news programs present problems and situations in Phuket and Andaman-based area, as well as the uniqueness of the local community to the public. Also, we trained our students to be well story tellers, reviewers, bloggers, or youtubers who can create lifestyle-based content for PR or reviews of general business and businesses related to tourism industry through social media. Moreover, our students learn strategic techniques that are necessary for media creators and administrators e.g., target directed advertisements on social media, multimedia design including infographics, motion graphics, short films and advertising banners. The students who create dominant works have been supported by the program to enter the competitions of animations, short films, mascots, and E–magazine designs  both regional and national level; consequently, many of the students won competitions and brought reputation to the university.”      
 
Let’s talk about cooperation between Comm. Arts program and other institutions,  Asst. Prof. Dr. Wasan Janprasit explained that “to develop the skills and provide opportunities for students to present their works, the program establishes partnerships with many external  and professional organizations, such as Thai PBS Channel, The National Broadcasting Services of Thailand (NBT), other local and national media organizations, Thai Health Promotion Foundation, The Phuket Public Relations Department, Public Relations department of Thai Red Cross Society- Phuket branch.”
 
commarts pkru 9 jun 2020 3
 
commarts pkru 9 jun 2020 5
 
commarts pkru 9 jun 2020 6
 
Additionally, according to Asst. Prof. Dr. Wasan Janprasit, the Comm. Arts Program of PKRU assists local development under the royal policy by using the knowledge of marketing communication to create good images through remarkable story telling for local businesses and OTOP products in the three provinces of Andaman-based area, namely Phuket, Phangnga, and Krabi.  Moreover, the program’s lecturers and students also organized the charitable events by using social media to be supportive platform to run the campaigns which were beneficial for local communities, such as blood donation campaign incorporated with Vachira Phuket hospital. 
 
As aforementioned and fame of Comm. Arts program, PKRU are contributed to by the lecturers who are experts and have experiences in the field of communication arts. Asst. Prof. Dr. Wasan Janprasit emphasized his belief that “those who graduate from our academic program had been well trained to be quality communicators who can create creative content that benefits both local people and whole society.”
 
To answer the question what can the students do after graduation?, Asst. Prof. Dr. Wasan Janprasit described that “the students who graduate from Comm. Arts program, PKRU can be a professionals in many aspects of communication career, for example, public relation officers, corporate communication officers, content creators and presenters via social media,  journalists, marketing communicator, event organizers, advertising creators, media designers and producers, photographers, and TV and radio program producers in both government and private organizations, as well as being freelancers.”
 
Asst. Prof. Dr. Wasan Janprasit ended the conversation by inviting the students to study in Comm. Arts Program at Phuket Rajabhat University and highlighting the Comm. Arts program’s philosophy that “the quality communication arts professionals must be fluent in thinking, working, creatively communicating and communication innovating.”
------------------------------------------------------------
 
Please join and update information and interesting activities of Communication Arts Program, Phuket Rajabhat University via Facebook page : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
commarts pkru 9 jun 2020 7
 
commarts pkru 9 jun 2020 8
 
commarts pkru 9 jun 2020 9
 
commarts pkru 9 jun 2020 10
 
commarts pkru 9 jun 2020 11
 
commarts pkru 9 jun 2020 12
 
commarts pkru 9 jun 2020 13
 
commarts pkru 9 jun 2020 14
 
commarts pkru 9 jun 2020 15
 
commarts pkru 9 jun 2020 16
 
commarts pkru 9 jun 2020 17
 
commarts pkru 9 jun 2020 18
 
commarts pkru 9 jun 2020 19
 
commarts pkru 9 jun 2020 20
 
commarts pkru 9 jun 2020 21
 
commarts pkru 9 jun 2020 23
 
commarts pkru 9 jun 2020 24
 
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top