นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เตรียมความพร้อม “รับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566”

  • by PR PKRU
  • เม.ย. 05, 2565
  • 549

1

234

          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหน่วยงานบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามทิศทางของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570

         โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 วช. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมและคณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นเป้าหมาย จำนวน 8 คณะ ได้แก่

- คณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

- คณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นเป้าหมาย ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

- คณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นเป้าหมาย ด้านพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม

- คณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นเป้าหมาย ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

- คณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นเป้าหมาย ด้านสัตว์เศรษฐกิจ

- คณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นเป้าหมาย ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

- คณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นเป้าหมาย ด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่

- คณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2013 (โควิด-19)

5

678

         โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วย ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ศ. ดร.สนิท อักษรแก้ว ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ศ.กิตติคุณ นพ.จิตร สิทธีอมร รศ. ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ดำเนินงานการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ของ วช. ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2565 และ เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เตรียมความพร้อมสำหรับการประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 ต่อไป

ข้อมูลข่าวโดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313
Top