นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนท้องถิ่น บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ปรัชญาการศึกษา

          การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์และถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

1) เสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2) ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู

3) ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ความต้องการของประเทศ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4) วิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนท้องถิ่น และประเทศ

5) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 

ค่านิยมองค์กร

P hu k et R ajabhat U niversity :

P artnerships สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือ

K nowledge สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม

R eliability สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ

nityสร้างความเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี

 

วัฒนธรรมองค์กร

         มีส่วนร่วม รวมพลัง สร้างสรรค์ เพื่อส่วนรวม

 

อัตลักษณ์

         จิตอาสา สู้งาน นวัตกรชุมชน

 

เอกลักษณ์

          มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอันดามัน

 

Top