นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนท้องถิ่น บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพและมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

2) วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

3) บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

5) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างก้าวหน้าต่อเนื่องและยั่งยืน

 

ค่านิยมองค์กร

P hu k et R ajabhat U niversity :

P artnerships สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือ

K nowledge สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม

R eliability สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ

nityสร้างความเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี

 

วัฒนธรรมองค์กร

         มีส่วนร่วม รวมพลัง สร้างสรรค์ เพื่อส่วนรวม

 

อัตลักษณ์

         จิตอาสา สู้งาน นวัตกรชุมชน

 

เอกลักษณ์

          มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอันดามัน

 

Top