เมนู

ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม

 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยชั้นนำ ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น

 

พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพและมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

2) วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

3) บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

5) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างก้าวหน้าต่อเนื่องและยั่งยืน

 

ค่านิยมองค์กร

Phuket Rajabhat University:

Promotes the involvement of all interested stakeholders,

Knits the relationship between the University and the community,

Retains the core values of Thailand and

Universalizes knowledge acquired through research

 

วัฒนธรรมองค์กร

          เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  องค์กรแห่งความสุข มุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เน้นการทำงานเป็นทีม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

 

อัตลักษณ์

          คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา

 

เอกลักษณ์

          มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันดามัน

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย) พร้อมด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21

2. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

3. หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

4. มหาวิทยาลัยมีการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน และประเทศชาติ

5. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น“Smart University”

 

ยุทธศาสตร์

1. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานทำ มีอาชีพและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย) พร้อมด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21

2. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น

4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเป็น “Smart University”

Top