นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

  • มี.ค. 05, 2563
  • 21056
หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2563 หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2564

» สิ้นสุด 23 มิ.ย. 65 «

(มีผลบังคับใช้ 1 พ.ย. 2561-23 มิ.ย. 2565)

» ยกเลิก «

(มีผลบังคับใช้ 24 มิ.ย. 2563-23 มิ.ย. 2565)

» ใหม่ «

(ตามประกาศ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช้ 8 ม.ค. 2565)
(ตามข้อบังคับ มีผลบังคับใช้ 10 ก.ย. 2565)

ตาราง_สรุปผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2560


ดาวน์โหลด

ตาราง_สรุปผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2563


ดาวน์โหลด

ตาราง_สรุปผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2564


ดาวน์โหลด_เกณฑ์เฉพาะด้าน
ดาวน์โหลด_เกณฑ์ทั่วไป

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2560
(หลักเกณฑ์หลัก 2560)

ดาวน์โหลด
1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดขื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ.2562
(รหัสสาขาวิชา)

ดาวน์โหลด

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดขื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ.2562
(รหัสสาขาวิชา)

ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลด  (เพิ่มเติม)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(Peer Reviewer)

ดาวน์โหลด
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2563
(หลักเกณฑ์หลัก 2563)

ดาวน์โหลด
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2564
(หลักเกณฑ์หลัก)

ดาวน์โหลด

3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับ คกก.พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และ คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิฯ พ.ศ.2561
(สำหรับ Reader)

ดาวน์โหลด

3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(สิ้นสุดหลักเกณฑ์ 2560 วันที่ 23 มิ.ย. 2565)

ดาวน์โหลด

3. บันทึก_ขอแจ้งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 (ฉบับเพิ่มเติม)
(สิ้นสุดการหลักเกณฑ์ 2560 ในวันที่ 23 มิ.ย. 2565)

ดาวน์โหลด

4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดขื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ.2562
(รหัสสาขาวิชา)

ดาวน์โหลด
4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
(การเพิ่ม/ลด ความในประกาศ ก.พ.อ. 2563)

ดาวน์โหลด
4. ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
(Peer Reviewer)

ดาวน์โหลด
5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
(ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ)

ดาวน์โหลด
5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
(การผ่อนปรนการเผยแพร่วารสาร ไม่อิงฐาน TCI แต่ต้องมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ)

ดาวน์โหลด

5. ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565
(ข้อบังคับ มรภ.ภูเก็ต หลักเกณฑ์ 2564)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
(การผ่อนปรนการเผยแพร่วารสาร ไม่อิงฐาน TCI แต่ต้องมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ)

ดาวน์โหลด
6. ตาราง_เปรียบเทียบ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.
(ระหว่างหลักเกณฑ์ พ.ศ.2550-2556 หลักเกณฑ์ พ.ศ.2560 และหลักเกณฑ์ พ.ศ.2563)

ดาวน์โหลด

6. บันทึก_แจ้งการเทียบเคียงระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการและการยืนยันผลการประเมินเดิม และประเด็นอื่นๆ       
(การเทียบระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

7. ตาราง_เปรียบเทียบ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.
(ระหว่างหลักเกณฑ์ พ.ศ.2550-2556 และ หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2560)

ดาวน์โหลด
7. ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
(Peer Reviewer)

ดาวน์โหลด

7. บันทึก_แจ้งการเพิ่มเติมรายชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่ ก.พ.อ. กำหนด      
(เพิ่มเติมสาขาวิชา+อนุสาขาวิชา)


ดาวน์โหลด

8. ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
(Peer Reviewer)

ดาวน์โหลด
8. บันทึก_แจ้งข้อมูลเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(การเปลี่ยนผ่านระหว่างหลักเกณฑ์ พ.ศ. 2560 และ 2563)

ดาวน์โหลด

8. บันทึก_แจ้งคุ่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
(เฉพาะด้าน)

ดาวน์โหลด

9. บันทึก_แจ้งข้อมูลเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(การเปลี่ยนผ่านระหว่างเกณฑ์ พ.ศ. 2560 และ 2563)

ดาวน์โหลด
9. บันทึก_ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
(การผ่อนปรนฐาน TCI)

ดาวน์โหลด
9. บันทึก_แจ้งเปลี่ยนแปลงการเผยแพร่ผลงานด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ

ดาวน์โหลด
10. บันทึก_แจ้งสิ้นสุดการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2560
(สิ้นสุดการหลักเกณฑ์ 2560)

ดาวน์โหลด
- 10. บันทึก_ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การเทียบระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ กรณีนำผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการที่ผ่านการประเมินแล้ว มาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ดาวน์โหลด

 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2560
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2563
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2564
 

กลุ่มที่ 2 ผลงานในลักษณะอื่น
(2.1) ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
(2.2) ผลงานวิชากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
(2.3) ผลงานวิชากรเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
(2.4) กรณีศึกษา
(2.5) งานแปล
(2.6) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
(2.7) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2.8) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
(2.9) สิทธิบัตร (patent)
(2.10) ซอฟต์แวร์ (software)
กลุ่มที่ 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
กลุ่มที่ 4
(4.1) ตำรา
(4.2) หนังสือ
(4.3) บทความทางวิชาการ

 

 

 
กลุ่มที่ 2 ผลงานในลักษณะอื่น
(2.1) ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
(2.2) ผลงานวิชากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
(2.3) ผลงานวิชากรเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
(2.4) กรณีศึกษา
(2.5) งานแปล
(2.6) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
(2.7) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2.8) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
(2.9) สิทธิบัตร (patent)
(2.10) ซอฟต์แวร์ (software)
กลุ่มที่ 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
กลุ่มที่ 4
(4.1) ตำรา
(4.2) หนังสือ
(4.3) บทความทางวิชาการ1. ผลงานทางวิชาการทั่วไป

กลุ่มที่ 1 งานวิจัย
กลุ่มที่ 2 ผลงานในลักษณะอื่น
(2.1) ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
(2.2) ผลงานวิชากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
(2.3) ผลงานวิชากรเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
(2.4) กรณีศึกษา (case study)
(2.5) งานแปล
(2.6) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
(2.7) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2.8) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
(2.9) สิทธิบัตร (patent)
(2.10) ซอฟต์แวร์ (software)
(2.11) ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
(2.12) ผลงานนวัตกรรม
กลุ่มที่ 3
(3.1) ตำรา
(3.2) หนังสือ
(3.3) บทความทางวิชาการ

2. ผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน

-

 

แบบฟอร์มต่างๆ
แบบบันทึกข้อความ ขอนำส่งผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ     ดาวน์โหลด
แบบรับรองการลงนามจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์และสัตว์     ดาวน์โหลด
แบบ ก.พ.อ. 03 หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2560

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์     ดาวน์โหลด

ระดับรองศาสตราจารย์     ดาวน์โหลด

ระดับศาสตราจารย์     ดาวน์โหลด
แบบ ก.พ.อ. 03 หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2563

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์     ดาวน์โหลด

ระดับรองศาสตราจารย์     ดาวน์โหลด

ระดับศาสตราจารย์     ดาวน์โหลด

แบบ ก.พ.อ. 03 หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2564 

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ทั่วไป)     ดาวน์โหลด

ระดับรองศาสตราจารย์ (ทั่วไป)     ดาวน์โหลด

ระดับศาสตราจารย์ (ทั่วไป)    ดาวน์โหลด

Flow Chart / Process Infographic (ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)    ดาวน์โหลด / ดาวน์โหลด 
 

 

เอกสารประกอบการอบรม
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 On-Site

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการ
หัวข้อ "เคล็ด (ไม่) ลับ ในการทำผลงานทางวิชาการ"

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 On-line

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2564 On-Site

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ระยะที่ 1 "การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"
ดาวน์โหลด
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 On-line โดย สป.อว. การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 On-line

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565  On-line

โครงการสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564
- โอกาส ทางเลือก และแนวทางพัฒนาผลงานทางวิชาการสำหรับตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป
- การพัฒนาผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมและด้านการสอน
ดาวน์โหลด
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 On-Site  

โครงการเสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และศาสตราจารย์ ทพ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต

ดาวน์โหลด 

ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด

 

ทำเนียบอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) 9 ราย

 - คณะครุศาสตร์ (ผศ.1)

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผศ.3)  

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผศ.2)

- คณะวิทยาการจัดการ (ผศ.3) 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร (0)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63) 23 ราย

 - คณะครุศาสตร์ (ผศ.6)

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผศ.8) (รศ.1) 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผศ.5)

- คณะวิทยาการจัดการ (ผศ.2)

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ผศ.1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64) 9 ราย

 - คณะครุศาสตร์ (ผศ.3)

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผศ.2)

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผศ.3) 

- คณะวิทยาการจัดการ (ผศ.1)

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร (0)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64-ก.ย.65) 10 ราย

 - คณะครุศาสตร์ (ผศ.2)

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผศ.5) (รศ.2) 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (0)

- คณะวิทยาการจัดการ (ผศ.1)

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร (0)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค.65-ก.ย.66) 14 ราย

- คณะครุศาสตร์ (ผศ.2) (รศ.2)

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผศ.3) (รศ.1)

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผศ.3)  (รศ.1)

- คณะวิทยาการจัดการ (ผศ.1)

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ผศ.1)

Top