เมนู

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

  • มี.ค. 05, 2563
  • 11109

Logo

 

การขอตำแหน่งทางวิชาการ
หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2560 หมายเหตุ
ประกาศ_ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้อง
1 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
* มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย 2561
2 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
* เกี่ยวกับ Peer Reviewer
3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับ คกก.พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และ คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิฯ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
4 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดขื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
5 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
* ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ
6 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง (การผ่อนปรนการเผยแพร่วารสาร ไม่อิงฐาน TCI แต่ต้องมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ) ดาวน์โหลด
* ยกเลิกฐาน TCI
ประกาศ_มหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง
1 ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (Peer Reviewer) ดาวน์โหลด
* ณ วันที่ 3 พ.ย 2563
คำสั่ง_ข้อบังคับ_มหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง
1 - ดาวน์โหลด
บันทึก_ที่เกี่ยวข้อง
1 - ดาวน์โหลด
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1 ตาราง_เปรียบเทียบ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ระหว่างหลักเกณฑ์ พ.ศ.2550-2556 และ หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลด
* มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย 2561
2 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. 03)
ดาวน์โหลด

แบบ ก.พ.อ. 03 (ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์)
แบบ ก.พ.อ. 03 (ระดับรองศาสตราจารย์)
แบบ ก.พ.อ. 03 (ระดับศาสตราจารย์)
3 แบบประเมินผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท
ดาวน์โหลด

กลุ่มที่ 1 งานวิจัย
กลุ่มที่ 2 ผลงานในลักษณะอื่น
(2.1) ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
(2.2) ผลงานวิชากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
(2.3) ผลงานวิชากรเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
(2.4) กรณีศึกษา
(2.5) งานแปล
(2.6) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
(2.7) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2.8) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
(2.9) สิทธิบัตร (patent)
(2.10) ซอฟต์แวร์ (software)
กลุ่มที่ 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
กลุ่มที่ 4
(4.1) ตำรา
(4.2) หนังสือ
(4.3) บทความทางวิชาการ
4 Flow Chart (ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) ดาวน์โหลด

การขอตำแหน่งทางวิชาการ
หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2563 หมายเหตุ
ประกาศ_ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้อง
1 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดขื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
2 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
* มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึง 23 มิถุนายน 2565**
(สำหรับหลักเกณฑ์ พ.ศ. 2560)
4 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
* เกี่ยวกับ การเพิ่ม/ลด ความในประกาศ ก.พ.อ. 2563
5 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง (การผ่อนปรนการเผยแพร่วารสาร ไม่อิงฐาน TCI แต่ต้องมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ) ดาวน์โหลด
* ยกเลิกฐาน TCI
ประกาศ_มหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง
1 ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (Peer Reviewer) ดาวน์โหลด
ณ วันที่ 3 พ.ย 2563
คำสั่ง_ข้อบังคับ_มหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง
1 - ดาวน์โหลด
บันทึก_ที่เกี่ยวข้อง
1 บันทึก_แจ้งข้อมูลเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1 ตาราง_เปรียบเทียบ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ระหว่างหลักเกณฑ์ พ.ศ.2550-2556 หลักเกณฑ์ พ.ศ.2560 และหลักเกณฑ์ พ.ศ.2563) ดาวน์โหลด
* มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
2 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. 03)
ดาวน์โหลด

แบบ ก.พ.อ. 03 (ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์)
แบบ ก.พ.อ. 03 (ระดับรองศาสตราจารย์)
แบบ ก.พ.อ. 03 (ระดับศาสตราจารย์)
3 แบบประเมินผลงานทางวิชาการแต่ละประเภท
อยู่ระหว่างการปรับปรุง

กลุ่มที่ 1 งานวิจัย
กลุ่มที่ 2 ผลงานในลักษณะอื่น
(2.1) ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
(2.2) ผลงานวิชากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
(2.3) ผลงานวิชากรเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
(2.4) กรณีศึกษา
(2.5) งานแปล
(2.6) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
(2.7) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2.8) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
(2.9) สิทธิบัตร (patent)
(2.10) ซอฟต์แวร์ (software)
กลุ่มที่ 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
กลุ่มที่ 4
(4.1) ตำรา
(4.2) หนังสือ
(4.3) บทความทางวิชาการ
4 Flow Chart (ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) ดาวน์โหลด

 

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 เอกสารประกอบการบรรยาย เคล็ด (ไม่) ลับ ในการเขียนผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลด
การเขียนบทความวิชาการ เพื่อสังคม ดาวน์โหลด
Top