เมนู

การเตรียมความพร้อมการสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- Google Classroom -

 
- Google Drive -

 
- Google Forms -

 
- Google Slides -

 
- พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560 -

 
- การจัดการความรู้ (KM) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -

 
- การเตรียมความพร้อมการสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 -

 

: แบบฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


Top