เมนู

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 (ครูคณิตศาสตร์)

  • มี.ค. 20, 2564
  • 454

Logo1

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564

หมายเหตุ  เพิ่มเติมเอกสาร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖                  และยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ

Top