เมนู

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานประจำโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้

  • มิ.ย. 23, 2564
  • 914

Logo1

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานประจำโครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้

ทางมหาวิทยาลัยจะส่งลิ้ง Goolgle Meet เข้าระบบสอบสัมภาษณ์ ทางอีเมลล์ที่ท่านแจ้งไว้ในใบสมัครงาน

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Credit Bank) เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น.

กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (SMART Education in the 21st Century) เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น.

กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสมรรถนะและฝึกอาชีพตามมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการ เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น.

กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน   เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 13.00 น.

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม 088-7572446

Top