นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

ศูนย์ PSLTC ม.ราชภัฏภูเก็ต ให้บริการทดสอบและวิเคราะห์ทางเคมีและชีวภาพ

  • มิ.ย. 04, 2563
  • 4076
phuket chemical lab jun 2020
 
(PRPKRU) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product Standards Laboratory Testing Center : PSLTC) บริหารจัดการระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017, ISO 9001 : 2015
 
PSLTC เปิดให้บริการทดสอบและวิเคราะห์ทางเคมีและชีวภาพ ประกอบด้วย 
 
น้ำอุปโภค-บริโภค / เครื่องดื่ม / พืชผัก / ตะกอนดิน / น้ำเสีย / อาหาร / ดิน / ปุ๋ย-แร่
 
 
 
 
รายการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ได้แก่
 
คุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการบริโภค กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
คุณภาพน้ำบริโภค โดยองค์การอนามัยโลก พ.ศ.2539
 
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 226) พ.ศ.2545 เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ฉบับที่ 4 
 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
 
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539)
 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ติดต่อรับบริการ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทร 0 7621 8806  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top