นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

“PKRU X อบจ.ภูเก็ต” ออกแบบยุทธศาสตร์ Smart Education เน้น Digital DNA

  • มิ.ย. 08, 2564
  • 1775
สาธิต อบจ ๒๑๐๖๐๔ 40
 
(PRPKRU Content) ความท้าทายในการจัดการศึกษายุคใหม่ เกิดจากการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีทางการศึกษา จากโรงเรียน สู่ Internet และพัฒนาเป็นสื่อ Digital ดังนั้นการปรับตัวสู่ระบบการเรียนรู้ในรูปแบบที่ “ดีขึ้น” จึงเป็นโจทย์ให้ อบจ.ภูเก็ต เริ่มต้นแผนงาน Smart Education : PPAO
 
สาธิต อบจ ๒๑๐๖๐๔ 37
 
สาธิต อบจ ๒๑๐๖๐๔ 7
 
สาธิต อบจ ๒๑๐๖๐๔ 6
 
เพราะหาก Phuket ซึ่งได้กำลังจัดทำและเดินหน้าพัฒนา Smart City / Smart Tourism เพื่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ทว่าอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ เนื่องจากเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาเมืองในระยะยาว นั่นก็คือ Smart Education โดยกัปตันของโปรเจ็คท์อย่าง PPAO นำทัพลูกเรือระดับมาสเตอร์ในวงการศึกษาและด้านเทคโนโลยีร่วมระดมสมอง ครีเอทกรอบนิยามของ Smart Education ที่เหมาะสมกับบริบท พร้อมวิธีการขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมเรียนรู้ต่าง ๆ  ยกตัวอย่างเช่น การจัดการเรียนการสอน Digital Coding ในแต่ละระดับ ให้นักเรียนมีพื้นฐานทักษะวิทยาการคำนวณ ควบคู่ไปกับทักษะภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางความรู้แห่งอนาคต   
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU) ได้รับมอบหมายจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) หรือ PPAO โดย นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต และ ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ คณะทำงานนโยบายด้านการศึกษา อบจ.ภูเก็ต แต่งตั้งผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยจากคณะครุศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์ / อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ / ผศ.ดร.ทรงเกียรติ ภาวดี อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนทีมคณาจารย์ เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ “Smart Education : PPAO” 
 
166698950 1158905957913517 1990921578984826060 n
 
165554220 1158906054580174 3915624629049948791 n
 
ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนยุทธศาสตร์การศึกษา / ด้านการบริหารจัดการ / ด้านคลังสมองภูเก็ต / ด้านเทคโนโลยี Digital เพื่อการศึกษา โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ของ PKRU ร่วมกับองค์กรพันธมิตรอย่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านการบริหาร “Smart Education” แก่โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ผลักดันวิสัยทัศน์ของ PPAO ที่ว่า “ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ (Creative & Design)”
 
Pg19 B
 
smart education bee smart city viewsonic funktion dual pen blog
 
สำหรับ Road Map ที่คณะทำงาน “Smart Education : PPAO” ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ดังนี้
 
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) สู่ Smart Education
 
2.เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจและสามารถดำเนินการกำหนดเป้าหมายและแผนพัฒนาของโรงเรียน (School Goal) สามารถใช้ระบบสารสนเทศ (Q-Info) ในการวางแผนการทำงานทั้งด้านการบริหารจัดการ การวางแผนงบประมาณ การพัฒนาวิชาชีพครูรวมถึงการดูแลนักเรียน 
 
3.เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต กับหน่วยงานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน
 
4.เพื่อส่งเสริมผู้บริหาร ครูแกนนำและครูร่วมปฏิบัติในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (เน้นการบูรณาการศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ Problem based Learning, STEM, Project based learning ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 
5.เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อใช้ในการจัดการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียน และการหนุนนำอย่างต่อเนื่องโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaning Community : PLC) 
 
6.เพื่อพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการส่งเสริมสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของโรงเรียน 
 
7.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่การคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ 
 
และ 8.เพื่อสร้างเวทีวิชาการสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อนำเสนอโครงงานบูรณาการ เน้นการสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับกระบวนการ Design Thinking 
 
โรงเรียนในสังกัด PPAO ที่อัพเกรดเฟิร์มแวร์ใหม่สู่ Smart Education ด้วยการเสริม Digital ผสานลงไปใน DNA ของหลักสูตร จากความร่วมมือของ PKRU และ depa การปรับกระบวนทัพของ อบจ.ภูก็ต ในครั้งนี้หากสำเร็จจะสามารถต่อยอดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและอนาคตของผู้เรียนได้อย่างตรงจุด อีกทั้งเป็นการปรับโฉมใหม่ให้กับสถานศึกษาได้อีกทาง
 
S 2875411
 ประชุมคณะทำงาน อบจ.4 ๒๑๐๖๐๔ 9
 
สาธิต อบจ ๒๑๐๖๐๔ 17
 
195874632 2976452272679468 818548737364194878 n
Top