นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

คอมฯธุรกิจ จัดทำการตลาดออนไลน์ผ่าน E-Book : ผลิตภัณฑ์ชุมชนถิ่นอันดามัน

  • มิ.ย. 22, 2564
  • 1719
web 22 jun 2021
 
 
 
ขอเชิญชวนทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชน 3 จังหวัดอันดามัน ผ่าน E-Book ที่จัดทำโดย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและความน่าสนใจของสินค้า พร้อมช่องทางติดต่อและสั่งซื้อรูปแบบ Digital Marketing
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจหลักคือการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพ และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนี้ยังทำหน้าที่บริการวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 
 
0
 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์หลัก คือการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และบูรณาการเข้ากับศาสตร์อื่นได้อย่างเหมาะสม BCOM PKRU ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจัดจำหน่ายสินค้า และนำปัญหาดังกล่าวมาพัฒนาเป็นเครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการ
 
หนังสือ E-Book ฉบับนี้ได้รวบรวมเครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่นักศึกษาและคณาจารย์ได้เข้าไปช่วยพัฒนาให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ แฟนเพจ เว็บไซต์ ร้านค้าใน Shopee รวมถึงเทคนิคในการผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปภาพ อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอ เป็นต้น และใช้กลยุทธ์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก ช่วยสร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการ และเกิดรายได้เพิ่มขึ้น 
 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ จากภูเก็ต ได้แก่ ชะภูเก็ต / ขนมทองพับป้าแสง / ยิ่งผ้าบาติก / การเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดนางฟ้า / ครีมชีสนมแพะ / เกลือเคยภูเก็ต 
 
ผลิตภัณฑ์ จังหวัดพังงา เมี่ยงคำกรอบ / กระเป๋าเชือกมัดฟาง / ข้าวไร่ดอกข่า / คุกกี้ปลาฉิ้งฉ้าง และแหนมเห็ด / หมูยอกระทือ และน้ำพริก / ผ้ามัดย้อม 
 
ผลิตภัณฑ์ จังหวัดกระบี่ เครื่องแกงตำมือบ้านเขางาม / ปลาส้ม / ปลาดุกร้า และปลาแดดเดียว / ลันตาผ้าบาติก / โรตีกรอบ / เครื่องแกงตำมือบ้านไร่ใหญ่ 
Top