นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

ม.ราชภัฏภูเก็ต ผลิต “นักเทคโนโลยีการอาหาร (Food Sci)” เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตร

  • ก.ค. 27, 2564
  • 3259
phuket food sci jul 2021 1
 
(PRPKRU) จังหวัดภูเก็ต ได้รับการรับรองจากยูเนสโก ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งวิทยาการอาหาร ซึ่งเป็นเมืองแรกของอาเซียน จึงทำให้ภูเก็ตมีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนต่อยอดจากธุรกิจการท่องเที่ยวได้เกิดกระแสการท่องเที่ยวด้านอาหาร (Food Tourism) ประเภทอาหารพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์อาหารที่เกิดจากนวัตกรรมใหม่ ๆ 
 
phuket food sci jul 2021 2
 
phuket food sci jul 2021 3
 
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการเปิดสอนหลักสูตรที่รองรับความต้องการดังกล่าว คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนและการฝึกทักษะการปฏิบัติ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวเฉพาะด้าน พร้อมห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยได้มาตรฐาน โดยใช้ตัวอย่างวัตถุดิบทางการเกษตรท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการศึกษา โดยสามารถนำความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพอาหาร เพื่อให้อาหารมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่น บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและมีความเหมาะสม เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ส่งเสริมการแข่งขันและสร้างรายได้ให้ภาคเกษตร ภาครัฐ และเอกชน 
 
phuket food sci jul 2021 4
 
phuket food sci jul 2021 5
 
อาจารย์ประเสริฐ จริยะเลอพงษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่าสาขา Food Sci PKRU เป็นหลักสูตรที่เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ภาคทฤษฎีร่วมกับการปฏิบัติ โดยมีเครื่องมือที่ครบถ้วน เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น เครื่อง Spray Dryer เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย และเครื่อง Freeze Dryer ทำแห้งโดยใช้ความเย็น ซึ่งเป็นเครื่องมือในใช้การบริการวิชาการแปรรูปสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบทางด้านอาหารและเกษตร เป็นการเพิ่มมูลค่าอาหาร มีคุณค่าโภชนาการเพิ่มมากขึ้น จนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำไปทำการตลาด ผลิตและจัดจำหน่าย ได้แก่ เจลลี่สับปะรดภูเก็ต ผงหมักเนื้อจากสับปะรดภูเก็ต นมแพะผง ครีมชีสนมแพะ นมแพะข้นหวาน น้ำพริกแปรรูป ชาชงสมุนไพรส้มแขก ไวน์ มัลเบอรี่ ฯลฯ นับเป็นการตอบโจทย์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในด้านการชูจุดเด่นทางเกษตรและอาหาร เพื่อกู้วิกฤตช่วงโควิด-19 ให้ประชาชนเกิดรายได้
 
ทางด้าน อาจารย์ ดร.พิริญญา กฤศวงศ์งาม ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร นักศึกษาของเรามีโอกาสได้ลงปฏิบัติการทั้งในส่วนของการพัฒนาสร้างสรรค์อาหาร วิเคราะห์และแปรรูปในห้องแล็บ Food Sci รวมถึงได้ลงพื้นที่สถานประกอบการในชุมชน ลงมือและมีส่วนร่วมในการวิจัยและสร้างสรรค์อาหาร วางแผนและทดลอง จากการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ ตลอดจนฝึกประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหารชั้นนำ สำหรับอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของบัณฑิต ประกอบด้วย 
 
เอกชน : ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ นักวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันตรวจสอบและวิจัยภาคเอกชน ภัตตาคาร โรงแรม ฯลฯ
ภาครัฐ : นักวิชาการ นักวิจัย นักโภชนาการในสถาบันการศึกษา สถาบันค้นคว้าและวิจัยทางด้านอาหารภาครัฐ โรงพยาบาล ฯลฯ
อาชีพอิสระ : ผู้ประกอบการทางด้านอาหาร ธุรกิจอาหารออนไลน์ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร และสมัครศึกษาต่อ 
 
phuket food sci jul 2021 6
 
phuket food sci jul 2021 7
 
phuket food sci jul 2021 8
 
phuket food sci jul 2021 9
 
phuket food sci jul 2021 10
 
phuket food sci jul 2021 11
 
phuket food sci jul 2021 12
 
phuket food sci jul 2021 13
 
phuket food sci jul 2021 14
 
phuket food sci jul 2021 15
Top