นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

ม.ราชภัฏภูเก็ต รายงานผลการวิจัย “รถโพถ้องไฟฟ้า (EV) อบจ.ภูเก็ต” แนะเสริมอัตลักษณ์ถิ่น ผนวกนวัตกรรม

  • ต.ค. 01, 2564
  • 1763

 

0
 
(PRPKRU) รถโพถ้องสีชมพู หรือรถสองแถว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) เหวนรอบเกาะ ให้บริการคนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวยาวนานหลายปี เป็นระบบขนส่งทางเลือกราคาประหยัด แต่ทว่า ด้วยสภาพปัญหาด้านงานบริการ ความไม่คุ้มทุนในการบริหารจัดการ และเส้นทางเดินรถที่ไม่ครอบคลุม ผลักดันให้ อบจ.ภูเก็ต จัดทำแผนโครงการเปลี่ยนรถโพถ้อง เป็นรถมินิบัส ขนาด 20 ที่นั่ง ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า (EV) แทนน้ำมันที่ใช้อยู่ขณะนี้ โดยมีแผนจะเริ่มให้บริการ 1 ตุลาคม 2565
 
เมื่อกล่าวถึงจังหวัดภูเก็ต ระบบการคมนาคมทางบกนับว่าเป็นกลไกสำคัญในการโดยสาร ที่มีความเชื่อมโยงกับการคมนาคมทางน้ำ และทางอากาศ จึงเป็นที่มาให้ อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังวิกฤตสถานการณ์ COVID-19 
 
333
“PKRU x PPAO” จัดทำโครงการศึกษาวิจัยเพื่อการวางแผนและพัฒนา “กรณีศึกษา การบริหารจัดการรถขนส่งประจำทางของ อบจ.ภูเก็ต” โดยมีการศึกษาวิจัยเพื่อการวางแผนและพัฒนา ในประเด็น วิเคราะห์ด้านการเงินและจุดคุ้มทุน / การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก / รูปแบบระบบเทคโนโลยี / การสร้างความโดดเด่นของรถขนส่งประจำทาง ให้มีความเหมาะสมกับการจราจร วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสนอต่อ อบจ.ภูเก็ต นำผลการศึกษาวิจัยไปใช้สำหรับการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ และพัฒนาโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวตามข้อมูลที่มหาวิทยาลัย โดยทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่าง ๆ ได้ศึกษาและรายงานผลในองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถ EV 

ไฮไลท์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้นำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “รถขนส่งประจำทาง” ต่อ อบจ.ภูเก็ต ประกอบด้วย
 
- ให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินโครงการเปลี่ยนรูปแบบการใช้รถ EV หรือแนวทางร่วมทุนกับภาคเอกชน
 
-วิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงินและผลตอบแทนทางสังคม (Social return on investment: SROI)  ของการบริหารจัดการรถขนส่งประจำทางของ อบจ.ภูเก็ต
 
444
 
555
 
-ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการให้บริการรถขนส่งประจำทางของ อบจ.ภูเก็ต ตามเส้นทางการเดินรถที่ดำเนินการในปัจจุบัน 
 
111
 
222
 
-ออกแบบรูปลักษณ์ของรถ EV ภูเก็ต โดยการประเมินอัตลักษณ์ที่ได้จากการเชื่อมโยงการรับรู้เกี่ยวกับ จังหวัดภูเก็ต ทางสื่อดิจิทัล และสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกิดเป็นข้อเสนอแนะในการคงรูปลักษณ์รถโพถ้อง ด้วยวิธีการดัดแปลงหรือตกแต่งลวดลายสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส และเลือกใช้ 2 โทนสี คือ โทนสีน้ำทะเลลึก (Phuket Sea Beach) และโทนสีวัฒนธรรมภูเก็ต (Phuket Culture) สีน้ำตาลแดง ครีม ทอง สื่อถึงอารยธรรมเมืองเก่า-วัฒนธรรมเชิงจีน
 
IMG 20211001 202310
 IMG 20211001 202250
-จัดทำรูปแบบ “ป้ายรถโดยสารประจำทางอัจฉริยะ (Bus Stop Digital Signage)” เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงรายละเอียดของเส้นทางเดินรถ ระยะเวลาการรอคอยรถ ความหนาแน่นของเส้นทางจราจร รวมถึงสามารถสอดแทรก Content แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนแก่ผู้โดยสาร
 
242334216 405625537632326 7730482597587685870 n 1
 
ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในครั้งนี้เกิดขึ้นจากเป้าหมายหลักคือ "พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยว" ผ่านมุมมองของนักวิจัย ซึ่งใช้วิธีศึกษาถึงแก่นแท้ของการแก้ปัญหา ใช้หลักวิชาการชี้นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนาองค์ความรู้ในการต่อยอดสู่การพัฒนาและแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมตามปณิธาน "มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"
 
Top