นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

ชวนรู้จักหลักสูตร “Health Designer” สาธารณสุขศาสตร์ PKRU

  • พ.ค. 11, 2565
  • 129
1
 
ในยุคที่การดูแลสุขภาพได้รับความนิยมจากคนทุกกลุ่ม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Public Health PKRU) ได้ปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ดังกล่าว 
 
Public Health PKRU ได้พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทั้งในประเทศ และโลกมาโดยตลอด ปัจจุบัน เป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข โดยมีห้องเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการจำลอง และห้องเรียนจริงในชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นสภาพจริงในการปฏิบัติงาน โดยมองทุกอย่างในชีวิตเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ออกแบบ วางแผนการดูแลสุขภาพ เป็น “Health Designer” ที่พร้อมดูแลคนทุกช่วงวัย
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
นอกจากนั้น หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนให้คุณภาพ และเป็นไปข้อบังคับของของสภาการสาธารณสุขชุมชน สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพครอบคลุมทุกมิติในยุคปัจจุบัน เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ต่อยอดต่อไปในอนาคต
 
ปรัชญาหลักสูตร : บัณฑิตมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพสาธารณสุข สามารถบูรณาการศาสตร์ใน การจัดการสาธารณสุขแบบองค์รวมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อดูแลสุขภาพของคนทุกกลุ่มวัย
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน หน่วยงานต่างประเทศที่มาทางานด้านสุขภาพ รวมทั้ง ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักวิชาการสาธารณสุขทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาลเอกชน ผู้ช่วยวิจัยในหน่วยงานด้านสาธารณสุข ตลอดจนอาชีพอิสระด้านสุขภาพ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/PH.PKRU
 
Story / Pictures : PRPKRU
 
phuket health designer may 2022 1
 
phuket health designer may 2022 2
 
phuket health designer may 2022 3
 
phuket health designer may 2022 4
 
phuket health designer may 2022 5
 
phuket health designer may 2022 6
 
phuket health designer may 2022 7
 
phuket health designer may 2022 8
 
phuket health designer may 2022 9
 
phuket health designer may 2022 10
 
phuket health designer may 2022 11
Top