เมนู

PKRU Leader Vision : ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กับแนวคิดพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ด้วยหลักสูตรแห่งความสุข

  • พ.ย. 04, 2562
  • 8063
 
hiran prasankarn president of pkru nov 2019 1
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีพัฒนาการในด้านการจัดการศึกษา จากโรงเรียนฝ่ายปฐมวัยและฝ่ายประถมศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อเป็นสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสายครู คณะครุศาสตร์ ต่อมามีการเปิดฝ่ายมัธยมศึกษา เพื่อรองรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี 
 
ในขณะที่บทบาทของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในยุคใหม่ นอกจากการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัย การเปิดหลักสูตรระยะสั้น ควบคู่กับการให้บริการวิชาการ เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยแล้ว การพัฒนาการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานอย่าง โรงเรียนสาธิตฯ เป็นนโยบายหลักที่สำคัญประเด็นหนึ่งของ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คอลัมน์ PKRU Leader Vision ขอนำผู้อ่านรับทราบมุมมอง วิสัยทัศน์ และแนวทางในการขับเคลื่อนโรงเรียนสาธิต PKRU โดยใช้ความสุขของนักเรียนเป็นหัวใจในการพัฒนาโรงเรียน
  
ที่มาของการพัฒนาโรงเรียนสาธิต ตั้งแต่ฝ่ายปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 
สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งมาจากคอนเซ็ปท์การเป็นห้องปฏิบัติการของการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะที่มีการผลิตครู โดยเริ่มต้นที่การเปิดสอนในระดับปฐมวัย จัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางวอลดอร์ฟ ซึ่งเป็นรูปแบบการศึกษาที่บูรณาการวิชาการร่วมกับกิจกรรรมต่างๆ โดยมีครูเป็นผู้ดูแลและอำนวยความสะดวก เน้นการจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยต่อพัฒนาการตามวัยของเด็กนักเรียน หลังจากนั้นมีการเปิดสอนในฝ่ายประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งจะเน้นการสอนในเรื่องของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่สิ่งสำคัญที่ผมพยายามผลักดัน คือแสวงหาวิธีการสร้างความสุขให้นักเรียนผ่านวิธีการสอนที่เน้นการปฏิบัติ สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ ลดบรรยากาศการแข่งขัน ส่งเสริมให้เด็กอยากมาโรงเรียน เพราะต้องการมาเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ ซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์ว่า เราจัดการเรียนการสอนแล้วเด็กมีความสุข เมื่อเติบโตขึ้นก็จะเป็นต้นทุนสำคัญในเรื่องของความฉลาดทาง IQ และ EQ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต
 
สำหรับฝ่ายประถมศึกษานั้นมีนักเรียนศึกษาจบประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นแรกเมื่อปีที่ผ่านมา (ปี 2561) มีนักเรียนที่สอบได้ผลคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน จำนวน 4 คน (แบ่งเป็นคะแนนเต็มจากวิชาคณิตศาสตร์ 3 คน และภาษาอังกฤษ 1 คน) รวมถึงนักเรียนคนอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET เป็นที่น่าพึงพอใจ โดย ใน O-NET 100% เต็มมีอยู่ 4 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 โดยมีคะแนนของคณิตศาสตร์ 3 คน และคะแนนของภาษาอังกฤษอีก 1 คน 
  
 
 
จุดเด่นของโรงเรียนสาธิตฯ PKRU ?
 
ได้ทำการจัดโซนนิ่ง ควบคู่ไปกับการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน พื้นที่ใช้สอย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ เน้นเรื่องความปลอดภัย นอกเหนือจากเรื่องของกายภาพ ในเรื่องของหลักสูตรเราได้ดึงพลังความร่วมมือกันระหว่างครูของโรงเรียนและทีมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ช่วยพัฒนาหลักสูตร และใช้บุคลากรที่สอนในระดับอุดมศึกษาสนับสนุนการสอนในโรงเรียนสาธิตฯ โดยเฉพาะในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในส่วนของภาษาต่างประเทศมีการใช้เจ้าของภาษา Native Speaker เป็นผู้สอน จึงกล่าวได้ว่าเรามีหลักสูตรที่เป็นลูกผสมระหว่างหลักสูตร Basic และหลักสูตรแบบ Advance ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้ในยุคใหม่ที่ไม่ตีกรอบผู้เรียนโดยใช้วิธีการให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ ทดลอง นำไปสู่การเกิดทักษะความรู้ทั้งหลักการและลงมือปฏิบัติ
 
นอกจากนั้นมีการใช้ห้องเรียน ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์ ให้นักเรียนสามารถใช้เรียนรู้เช่นเดียวกับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งโรงเรียนให้ความสำคัญเรื่องของพรสวรรค์และกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการสนับสนุนให้นักเรียนมีความกล้าและมีประสบการณ์ ผ่านกิจกรรมดาราศาสตร์ แข่งขันหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรม ดนตรี ศิลปะ การแสดง และกีฬา รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ คิดค้นโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ สู่การเข้าร่วมกิจกรรมในเวทีระดับชาติ และระดับนานาชาติ ที่ผ่านมาโรงเรียนมีนักเรียนที่เป็นดาวเด่นนักกีฬา นักกีฬาเรือใบเยาวชนทีมชาติ นักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติ นักเทควันโดแชมป์ระดับภูมิภาค ซึ่งโรงเรียนร่วมผลักดันและส่งเสริมอย่างเต็มที่เพื่อให้นักเรียนได้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ สำหรับกิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ ที่กล่าวมาล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างตัวตนให้กับเด็กว่ามีความสนใจในด้านใด รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในด้านบุคลิกภาพ การสื่อสาร และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
เหตุผลที่โรงเรียนเป็นที่นิยม และมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ?
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เริ่มต้นจากการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จนเป็นที่นิยมของผู้ปกครองเลือกส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน และเกิดความประทับใจในพัฒนาการด้านสมาธิ อารมณ์ และไหวพริบในด้านต่างๆ เนื่องจากเรามีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเติมเต็มพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมกับช่วงวัยและลักษณะเฉพาะของผู้เรียน เช่น เราไม่เร่งให้มีการอ่าน การเขียน แต่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย เขาก็จะมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว โดยมีนักศึกษาครูดูแลอย่างใกล้ชิด ร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียน และคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีการศึกษาวิจัยถึงการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพของเด็กในระดับปฐมวัย จึงทำให้ผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจ และบอกต่อแบบปากต่อปาก ทำให้เป็นที่นิยมและเชื่อมั่นถึงคุณภาพของโรงเรียน ซึ่งเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ได้เลือกศึกษาต่อเนื่องไปถึงระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
  
 
 
เป้าหมายของโรงเรียนสาธิตฯ ?
 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ต้องมีความสุข สาเหตุที่เราเน้นเรี่องนี้เพราะเข้าใจถึงความต้องการของเด็กในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพยายามออกแบบหลักสูตร รายวิชา และกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนให้มีความสนุก ได้เรียน ได้เล่น ได้สงสัยและตั้งคำถาม ซึ่งวิธีการสอนแบบนี้จะนำไปสู่ความตั้งใจให้เกิดความรู้สึกว่านักเรียนอยากที่จะเรียนรู้ ดีกว่าเพียงเป็นเรื่องของโรงเรียนต้องการที่จะสอน เพราะการใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง จะสามารถก่อให้เกิดจินตนาการ ความมั่นใจในตนเอง และที่สำคัญคือผู้สอนจะสามารถสำรวจความถนัดและความสนใจของนักเรียนแต่ละบุคคลได้ เพื่อช่วยยกระดับความรู้และทักษะได้อย่างตรงจุด โดยไม่จำเป็นต้องจำกัดเพียงหลักวิชาการเท่านั้น เพราะในโลกยุค 4.0 นิยามของการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน กระดานดำ หรือหนังสือเล่มหนาอีกต่อไป แต่สามารถที่จะเรียนรู้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม อุปกรณ์สมาร์ทโฟน อินเตอร์เน็ต แอพพลิเคชั่น ปราชญ์ท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งรูปแบบต่างๆ เมื่อนำมาผนวกในหลักสูตรส่งผลให้รายวิชาต่างๆ มีความน่าสนใจดึงดูดผู้เรียน จึงเป็นที่มาของการใช้ความสุขเป็นสารตั้งต้นแห่งความสำเร็จ เพราะเพียงแค่นักเรียนใส่ใจและสนุกกับหัวข้อต่างๆ ก็สามารถยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาได้แล้ว ซึ่งเราจะเน้นจุดขายตรงนี้ในการขับเคลื่อนโรงเรียนต่อไป  
 
 
 
ทิศทางและแนวทางในอนาคตที่อธิการบดีจะพัฒนาโรงเรียน ?
 
ในความเชื่อส่วนของตัวผม ความสุขคือสารตั้งต้นแห่งความสำเร็จ นี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผมมุ่งหวังให้เด็กสาธิตฯ จะต้องมีความสุขกับการมาเรียน และมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เรียนรู้ในสิ่งที่เขาอยากจะทำ เขาอยากจะเป็น สามารถค้นพบพรสรรค์และสิ่งถนัดได้ตั้งแต่เด็ก ไม่ใช่ใช้เวลาค้นหาตนเองนานเกินไป อยากจะให้เด็กทุกคนมีภูมิต้านทานในเรื่องของการใช้ชีวิต เป็นผู้บริโภคข้อมูลความรู้อย่างชาญฉลาด มีสมาธิ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สังคม และมีความเป็นผู้นำ จุดมุ่งหมายข้างต้นคือความปรารถนาที่ผู้บริหารจะใช้ผลักดันและขับเคลื่อนโรงเรียนสาธิตฯ ในมิติต่างๆ ให้เป็นในทิศทางที่เราตั้งใจ เพราะเชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการเห็นลูกหลานมีพัฒนาการที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวสาธิต PKRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


text : PRPKRU 
pic : Satit PKRU
 
Top