นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

PKRU SCOOP : ค่านิยมเปลี่ยน “เด็กภูเก็ต” เชื่อมั่นเลือกศึกษาต่อที่ PKRU

  • ม.ค. 18, 2563
  • 4831
5
 
เป็นที่ทราบกันดีว่า “เด็กภูเก็ต” เมื่อเข้าสู่ช่วงวัย ม.ปลาย หรือเทียบเท่า จะเลือกเส้นทางชีวิตไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ในภาคอื่นๆ เนื่องจากเป็นค่านิยมทางการศึกษาในอดีต นั่นหมายความว่าเด็กท้องถิ่นภูเก็ต ซึ่งควรจะเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและถิ่นฐานของตนต้องออกไปตั้งรกรากสร้างอาชีพในเมืองหลวง เมื่อยุคสมัยผ่านค่านิยมทางการศึกษาเริ่มเปลี่ยน ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นภูเก็ตให้มีความหลากหลายและทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชื่อดัง ส่งผลให้กำแพงความคิดของผู้ปกครองและนักเรียนเริ่มทลายเบาบางลง สร้างและเปลี่ยนเป็นความเชื่อมั่น สามารถวัดได้จากตัวเลขสถิติของนักเรียนภูเก็ต ที่เลือกศึกษาต่อ ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในช่วงหลายปีการศึกษาที่ผ่านมา
 
จากข้อมูลรายงานจำนวนนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต แยกตามจังหวัด โดย กลุ่มงานพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสถิติดังนี้ ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักศึกษาภูเก็ต 478 คน จากจำนวน 2,097 คน (คิดเป็น 22.8%) / สำหรับปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักศึกษาภูเก็ต 624 จากจำนวน 2,536 คน (คิดเป็น 24.6%) และปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนภูเก็ตมารายงานตัว 140 คน จาก 911 (*กำลังอยู่ในช่วงรับสมัคร)
 
 
อาจารย์หาญพล มิตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แสดงทัศนะถึงความเชื่อมั่นของนักเรียนภูเก็ต ว่า “แนวโน้มสถิติของนักเรียนภูเก็ตที่เลือก PKRU ตั้งแต่รอบโควตา / รอบ portfolio / รอบรับตรง มีมากขึ้นทุกปีการศึกษา นักเรียนกลุ่มนี้ตั้งใจมาเรียนกับเรา โดยมาจากโรงเรียนชั้นนำในพื้นที่ เช่น รร.ภูเก็ตวิทยาลัย / รร.สตรีภูเก็ต / รร.เฉลิมพระเกียรติฯ / รร.เมืองถลาง / โรงเรียนกะทู้วิทยา / วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ ฯลฯ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการออกโรดโชว์แนะนำหลักสูตรของคณะต่างๆ ที่มีความเป็นเอกภาพ มีทีมเวิร์คที่ดี รวมถึงมีเครือข่ายครูแนะแนวที่เข้มแข็งและสามารถสื่อสารสองทางได้ตลอดเวลา โดยมหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่แนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนต่างๆ ในภูเก็ต รวมถึง จ.ใกล้เคียง เพื่อแนะนำหลักสูตร โดยผลตอบรับจากนักเรียนที่ให้ความสนใจ พบว่าเลือกสมัครเรียนที่ PKRU เนื่องจากมีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษ เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจ / การบริหารทรัพยากรมนุษย์ / การตลาด / นิเทศศาสตร์ / การจัดการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล้วนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนภูเก็ต ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการผลักดันให้หลักสูตรต่างๆ เป็นหลักสูตรเพื่อการมีงานทำ มีระบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) ณ สถานประกอบการในภูเก็ต ซึ่งตอบโจทย์คนในท้องถิ่นที่ต้องการหาประสบการณ์ เครือข่าย Connection ที่สามารถยกระดับความสามารถนำไปสู่การเข้าสู่วิชาชีพหลังศึกษาจบ” 
 
 
ด้าน ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต เสริมความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีการลงพื้นที่บริการวิชาการในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต มากขึ้น ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน การเปิดรับองค์กรภาครัฐ-เอกชน เข้ามาใช้สถานที่ศูนย์ประชุม และประชาชนที่เข้ามารับบริการ ตลอดจนการให้บริการหลักสูตรการศึกษาทุกช่วงวัย ส่งผลให้คนในท้องถิ่นภูเก็ต เห็นถึงพัฒนาการและศักยภาพของมหาวิทยาลัยทั้งเรื่องของสถานที่และบุคลากร ซึ่งในส่วนนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ปกครองที่มีส่วนสนับสนุนให้ลูกหลานเลือกเรียนกับเรา ประกอบกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อในเชิงรุกผ่านแพล็ทฟอร์มต่างๆ ตรงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้น สวก. เล็งเห็นถึงเทรนด์ของเด็กภูเก็ต ต่อจากนี้หลักสูตรต่างๆ ทั้งหลักสูตร ป.ตรี – ป.โท และหลักสูตรระยะสั้นที่กำลังพัฒนาอยู่ จะมีความน่าสนใจตอบโจทย์ท้องถิ่นภูเก็ต ทั้งด้านภาษาจีน-อังกฤษ ศิลปวัฒนธรรม การเป็นผู้ประกอบการ และทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ”   
 
 
ทางฝั่งของ นายชุมพล แซ่ซุ่น นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ เด็กภูเก็ต ศิษย์เก่า รร.ภูเก็ตวิทยาลัย เล่าว่า “เลือกมาเรียนที่ราชภัฏภูเก็ต เพราะสนใจศึกษาด้านสังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งได้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งการเลือกเรียนที่บ้านเกิดทำให้สามารถนำความรู้มาใช้ในการทำหน้าที่ในงานสังคม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงสามารถช่วยงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งมองว่าเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าการเลือกไปศึกษาต่อต่างจังหวัด และอีกเหตุผลที่เชื่อมั่นเลือกมาเรียนเพราะมีรุ่นพี่หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมในหลายวงการเป็นศิษย์เก่าราชภัฏภูเก็ต สำหรับสิ่งที่รู้สึกประทับใจในการมาเรียนที่นี่คือ อาจารย์ให้ความดูแลเอาใจใส่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และส่งเสริมให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่” 
 
ก้าวย่างสำคัญในการเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น ควบคู่กับการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ คือการมีนักศึกษาภูเก็ต ซึ่งมีความเข้าใจ เข้าถึง บริบทของท้องถิ่น จะเป็นแรงขับที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ทั้งการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดิจิทัลเทคโนโลยี รวมถึงการท่องเที่ยวและบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top