นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

board19
ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ
ประธานกรรมการ

 

board19
นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์
รองประธานกรรมการ

 

board19
ดร.กฤษฎา ตันสกุล
กรรมการ
board19
นายจิรวิทย์ ปิติกุลสถิตย์
กรรมการ

 

board19
นายชัยวุฒิ พวงสุวรรณ
กรรมการ

 

board19
นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร
กรรมการ

 

board19
กรรมการ

 

board19
ดร.วิริยะ ชนะศึก
กรรมการ

 

board19
นายวิโรจน์ คงสำราญ
กรรมการ

 

board19
นางสาวสายจิต ประดิษฐ์เสรี
กรรมการ

 

board19
ว่าที่ ร.ต. สมเกียรติ จิรอมรรัตน์
กรรมการ

 

board19
นายสมศักดิ์ หลักแหลม
กรรมการ

 

board19
นายไวทยา สายเส็น
กรรมการ (นายกองค์การบริหารนักศึกษา)

 

board19
นายอับดุลฮาลีม อูมะ
กรรมการ (ประธานสภานักศึกษา)

 

board19
นายธรรมนูญ วรรณวิชัยกุล
กรรมการและเลขานุการ

 

board19
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง
ผู้ประสานงาน

 

board19
ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์
ผู้ประสานงาน

 

board19
นางสาวศรัณยา ดำรงกิจการวงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

Top