นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ทยกจ
อาจารย์ ดร.อัครินทร์ ทองขาว
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ทยกจ
นายณัฐพร รัตนพรรณ์
กรรมการฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ จากผู้แทนข้าราชการ
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ทยกจ
นายทัยกิจ แซ่เจี๋ย
กรรมการฯ ประเภทข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ทยกจ
ผศ.เอมอร นาคหลง
กรรมการฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ จากผู้แทนข้าราชการ
ทยกจ
นายกิตติกร วิบูลย์ศรี
กรรมการฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ จากตัวแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
ทยกจ
นายณัฐกร ชีประวัติชัย
กรรมการฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ จากตัวแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
ทยกจ
นายอนุรักษ์ วีระประเสริฐสกุล
กรรมการฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ จากตัวแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
ทยกจ
นายธวัชชัย จันทร์ทอง
กรรมการฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ จากตัวแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
ทยกจ
นายกัณตภณ ชัยเสนา
กรรมการฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ จากตัวแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
ทยกจ
นายสนธยา ปานแก้ว
กรรมการฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ จากตัวแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
11 1
นายปธกร ทองบุญยัง
กรรมการฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ จากตัวแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
ทยกจ
ว่าที่ ร.ต.ธนกรณ์ ชัยธวัช
กรรมการฯ ประเภทข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
013
นายกัมปนาท ไทยมิตต์ชอบ
กรรมการฯ ประเภทข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ทยกจ
นางสาวสุภาภรณ์ แทนคลิ้ง
กรรมการฯ ประเภทข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ทยกจ
นางสาวชญาภา หลวงประทุม
กรรมการฯ ประเภทข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
กรรมการและเลขานุการ
Top