เมนู

แผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2564 - ตุลาคม 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แผนยุทธศาตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ.2566-2570
แผนพัฒนาความเป็นเลิศ และแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง ตามความต้องการของประเทศ พ.ศ. 2566-2570
แผนพัฒนาความเป็นเลิศและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ พ.ศ. 2566-2570
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570
แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน (เพื่อใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
Top