เมนู

นักข่าวพลเมือง : รถโพถ้อง เอกลักษณ์ความเป็นภูเก็ต จ.ภูเก็ต

  • เม.ย. 18, 2562
  • 4364

 

Gen C Reporter ใครที่ผ่านไปผ่านมาใน จ.ภูเก็ต จะเห็นรถสองแถวไม้โดยสารสาธารณะ หรือชาวภูเก็ตเรียกว่า "รถโพถ้อง" วิ่งรับส่งผู้คนตามเส้นทางต่างๆ สะท้อนเรื่องราวและเป็นเอกลักษณ์ความเป็นภูเก็ตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กับ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Top