นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
ระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
- ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการ
- ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ webportal.pkru.ac.th
- ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ mis.pkru.ac.th
- ระบบรายงานผลการประเมินผลปฏิบัติราชการ
- ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร
กองนโยบายและแผน
- ระบบ i-project
- ระบบ e-report
- ระบบเบิกจ่ายงบประมาณ
กองพัฒนานักศึกษา
- ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษา
- ประเมินตนเองสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
- ระบบการเลือกชมรมนักศึกษา
- ระบบการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและการยื่นคำร้องขอผ่อนผันทหาร
- ระบบสำรวจการฉีดวัคซีนนักศึกษา
- ระบบจองสนามกีฬา
การเจ้าหน้าที่และนิติการ
- ระบบทำบัตรพนักงานออนไลน์
- ระบบหนังสือรับรอง 
งานการเงิน
- ระบบงานการเงิน
- ระบบลูกหนี้เงินยืมอิเล็คทรอนิกส์
- ระบบออกใบเสร็จค่าใช้จ่ายนักศึกษา
งานพัสดุ
- พัฒนาระบบวัสดุ
- ระบบครุภัณฑ์
- ระบบติดตามเอกสารงานพัสดุ (กำลังพัฒนา)
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
- ระบบสั่งอาหารออนไลน์ (กำลังพัฒนา)
- ระบบศูนย์ถ่ายเอกสาร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบรายงานผลสอบวัดความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษและด้านดิจิทัล
- เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
- ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- Reset Email
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
- ระบบรายงานตัวนักศึกษา
- ระบบบันทึกการรับรองหลักสูตร
- ประเมินคุณภาพการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ 
หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- รายงานข้อมูลโครงการ U2T
- ระบบรับสมัครงานโครงการ U2T
- ระบบรายงานผลโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (กำลังพัฒนา)
โรงเรียนสาธิต
- พัฒนาระบบลงทะเบียนรับสิทธิตามมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษา โรงเรียนสาธิต
Top