เมนู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน "บ้านบางจัน"

 

1

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน "เด็กบางจันยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ณ โรงเรียนบ้านบางจัน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมี ดร.กฤต เกษตรวัฒนผล อาจารย์ประจำสาขาการพัฒนาชุมชน และนักศึกษาโครงการ กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปี 1-2 ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่และโรงเรียนบ้านบางจัน ร่วมจัดกิจกรรมขบวนรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมสานสายใยครอบครัว พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมนันทนาการเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ดร.กฤต เกษตรวัฒนผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ว่า “การจัดการศึกษาโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงได้ การจัดการให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน จากสถานการณ์จริงจะสามารถพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ประเด็นที่นำนักศึกษาลงพื้นที่บ้านบางจันในครั้งนี้ เพื่อฝึกฝนวิธีคิด และการดำเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ นำไปสู่การวางแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต คือ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพื้นที่บ้านบางจัน มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ชาวบ้านทำอาชีพเกษตรกรและประมง มีประชากรทุกช่วงวัย รวมถึงมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องชมวิวแห่งใหม่ของ จ.พังงา ประเด็นหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจคือการปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่เข้าใจและตระหนักถึงความจำเป็นในการช่วยกันดูแลความสะอาดและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนมีความสมบูรณ์และสวยงาม จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สอดแทรกข้อมูลและวิธีการจัดการปัญหาขยะ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองโดยการแจกถุงผ้าเพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนแทนถุงพลาสติก หลังจากนี้สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จะนำข้อมูลและสถานการณ์ที่ได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้นำไปต่อยอดเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ต่อไป

คลิกชมภาพเพิ่มเติม 

MC of HUSO เส้นทางสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ

huso pkru mar 2020
 
(6-7 มีนาคม 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “MC of HUSO” : เส้นทางสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมด้วย บุคลากร และนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ในคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้มีคณะวิทยากรจากสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ต ผู้มีประสบการณ์ในด้านการเป็นพิธีกรและนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ นำโดย นางสาววัชราพร ญาณโกมุท เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดเทคนิควิธีการเป็นพิธีกรในโอกาสต่างๆ อาทิ การวางบุคลิก การจัดระเบียบร่างกาย การใช้เสียงและไมโครโฟน การเตรียมบทพูด (สคริปต์) ฯลฯ 
 
 
 
อาจารยธีรพงษ์ คณบดี HUSO กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้คณะฯ ได้จัดขึ้นเพื่อรองรับการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชน ด้วยการร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านพิธีกร ออกไปรับใช้ชุมชนหรือท้องถิ่น เพราะตระหนักว่าปัจจุบันมีองค์กรจำนวนมากในชุมชนที่บุคลากรยังขาดทักษะด้านการทำหน้าที่พิธีกร โดยเฉพาะการใช้คำพูด การกล่าวทักทาย การสร้างบรรยากาศ รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวที ด้วยความสำคัญดังกล่าว HUSO PKRU จึงได้จัดกิจกรรม MC of HUSO เส้นทางสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพขึ้น เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถนำทักษะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานในมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการในท้องถิ่น รวมถึงสามารถก้าวสู่การทำงานอย่างมืออาชีพได้ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKRU EXPERT : ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว นักประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าเพื่อท้องถิ่น

 
1
 
เรื่องและภาพ : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PRPKRU)
 
นวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น เป็นโจทย์ที่ท้าทายของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการให้บริการแก่ชุมชนตามพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นอกจากการให้บริการวิชาการที่ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนแล้ว “นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์” ที่สามารถส่งต่อให้ชาวบ้านใช้สอยเพื่อสร้างประโยชน์ในครัวเรือน อย่างเช่น เครื่องตัดหญ้า ที่ปกติซื้อหากันในราคาหลายพันบาท อีกทั้งต้องใช้พลังงานจากน้ำมันที่ต้องซื้อหา นักประดิษฐ์คนเก่งจาก PKRU “ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว” อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้คิดค้นและพัฒนา “เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้ารักษ์โลกเพื่อชุมชน” เพื่อเป็นทางเลือกให้ท้องถิ่นสามารถนำไปใช้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
 
 
 
ที่มาของ “เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้ารักโลกเพื่อชุมชน”
 
ได้มีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมา เนื่องจากปัจจุบันมีมลภาวะทางด้านเสียงและควันพิษจากการใช้เครื่องตัดหญ้าที่ใช้เครื่องยนต์แบบเติมน้ำมัน รวมถึงราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ชาวบ้านต้องแบกรับ จากโจทย์ปัญหาดังกล่าวตนจึงได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดหญ้าที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและใช้พลังงานจากถ่านอัลคาไลน์ ซึ่งไม่มีผลต่อมลภาวะควันและเสียง โดยมีการประกอบที่ง่าย ราคาถูก สามารถซื้อหาวัสดุได้ภายในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการที่ได้นำไปชาวบ้านในชุมชนนำไปทดลองใช้ สามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพในระดับที่ใช้ในครัวเรือนได้ สามารถปรับปรุง ต่อยอด หรือซ่อมแซมได้ง่าย เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนแต่ได้ประโยชน์คุ้มค่า ชุมชนและประชาชนทั่วไปก็สามารถซ่อมแซมหรือประกอบเองได้ จึงเป็นประโยชน์กับชุมชนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งมีราคาที่ถูกกว่าเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป
 
 
หลักการทำงานของเครื่องตัดหญ้าฯ
 
รูปแบบการทำงานของเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าฯ คือ ใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ตัวเครื่องใช้ PVC ได้มีการออกแบบ จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 น้ำหนักเพียง 1.5 กิโลกรัม เป็นรุ่นใหญ่ใช้มอเตอร์ขนาด (12v.DC) กำลังวัตต์อยู่ที่ 7 วัตต์ ใช้ถ่านชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จ 12V 8000mAh (Lithium-Ion Battery) มีสวิตซ์ไฟ ON-OFF อยู่ที่ตัวเครื่อง ต้นทุนในการผลิตต่อชิ้นเมื่อรวมมอเตอร์และถ่านแล้วราคาจะอยู่ที่ประมาณ 370 บาทต่อเครื่อง ซึ่งประชาชนและชุมชนสามารถซื้อไปใช้ได้เลย สามารถใช้งานประมาณ 4-6 ชั่วโมงต่อการชาร์จถ่าน 1 ครั้ง (เฉลี่ยค่าไฟฟ้า 2-3 บาท) เมื่ออุปกรณ์ชำรุดก็สามารถซ่อมแซมได้และเปลี่ยนวัสดุเฉพาะส่วนได้ การประกอบการเคลื่อนย้ายสามารถทำได้อย่างง่ายดายในการถอดประกอบ พกพาได้สะดวก เหมาะกับการใช้งานในองค์กรหน่วยงานที่มีอาณาบริเวณ ส่วนรุ่นที่ 2 จะมีขนาดเล็กและเบาเหมาะสำหรับสุภาพสตรีและเด็กที่ช่วยคุณแม่คุณพ่อตัดหญ้าที่บ้านได้ รุ่นนี้จะใช้มอเตอร์ขนาดเล็ก (5v.DC) มีน้ำหนักเบา แต่จะใช้สำหรับหญ้าต้นเล็ก สนามหญ้าในบ้าน เช่น หญ้าญี่ปุ่น ต้นทุนรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ 170 บาท 
 
 
 
พร้อมร่วมมือชุมชน ด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน
 
ตนเองรับผิดชอบในเรื่องการพัฒนาชุมชน และสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้น้อมนำหลักการของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการช่วยเหลือชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น จากระยะเวลา 10 กว่าปีที่ได้มาทำงานที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต ตนได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ลูกบอลน้ำผลิตไฟฟ้า ลูกบอลผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเล เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ริมชายฝั่งและบนเกาะที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ สามารถนำไฟฟ้าจากการเคลื่อนที่ของคลื่นไปใช้ได้ รวมถึงเครื่องมือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ จุดสำคัญที่เป็นหัวใจในการประดิษฐ์คือให้ชาวบ้านใช้งานง่าย ใช้ได้จริง ราคาถูก ซ่อมบำรุงได้เอง ในนามของบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต ยินดีที่จะให้ความร่วมมือและให้บริการองค์ความรู้ในด้านสิ่งประดิษฐ์กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ เพราะมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีทักษะในหลากหลายด้าน รวมถึงมีนักศึกษาในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนที่พร้อมร่วมกับท้องถิ่น โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรูปแบบ Social Lab และการบริการวิชาการ 
 
สอบถามเพิ่มเติม ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว โทร 08 7213 6122
 
 
 
 
 
 
 

PKRU EXPERT : ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผู้ออกแบบอัตลักษณ์ถิ่นภูเก็ตผ่าน Wall Art โรงแรม InterContinental Phuket Resort

1
 
1 1
 
คอลัมน์ PKRU EXPERTS ขอนำเสนอศิลปินมากความสามารถ “ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์” อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนัง Wall Art อุโมงค์ทางลอดของโรงแรมริมหาดกมลา อ.กะทู้ InterContinental Phuket Resort อย่างที่ทราบกันว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยนอกจากจะให้บริการวิชาการและองค์ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และชุมชน ในส่วนของความร่วมมือกับภาคเอกชนก็เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงถึงศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา PKRU ต่อสาธารณชน โดยเฉพาะผลงานด้านการสร้างสุนทรียะด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างเต็มที่
 
2
 
3
 
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ระหว่าง InterContinental Phuket Resort และสาขาวิชาทัศนศิลป์ เกิดจากการประสานงานระหว่าง จ.ภูเก็ต และผู้บริหารระดับสูงของโรงแรม ในการเลือก ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ศิลปินจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานด้านวิชาการที่โดดเด่นและมีประสบการณ์ในการออกแบบงานทัศนศิลป์เพื่อท้องถิ่น ร่วมออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์งาน Wall Art ให้กับโรงแรม ซึ่งเป็น Public Zone ที่เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมผลงานได้
 
4 1
 
4 2
 
ผศ.ดร.คารว์ เล่าถึงรายละเอียดและความน่าสนใจของผลงานว่า “ทางโรงแรมต้องการงาน Wall Painting ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของภูเก็ต โดยใช้ Content ที่สื่อสารได้ง่ายไร้การตีความ จึงเลือกนำเสนองานผ่านรูปแบบศิลปะแบบเหมือนจริง Realistic จะมีการจัดวางที่สร้างความหลากหลายให้ความรู้สึกวาไรตี้มีความสนุกสนาน สำหรับเรื่องที่นำเสนอผ่านภาพวาดก็จะมีเรื่องของอาหารพื้นถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง เรียงร้อยในรูปแบบศิลปะปะติดปะต่อ Collage Art โดยไม่ใช้แนวเส้นหรือกรอบแบ่งเพื่อให้ผู้ชมผลงานรับชมในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการใช้สีอะคริลิคโทนสดใส Contrast ไม่จัดจ้านเกินไปเพื่อให้ผู้รับชมผลงานรู้สึกสบายตา และสามารถจดจ้องรายละเอียดเรื่องราวในภาพได้นานขึ้น ซึ่งตรงกับความต้องการของโรงแรมในการสร้างงานศิลปะเพื่อสุนทรียศาสตร์ กล่าวคือแม้ว่านักท่องเที่ยวที่เดินผ่านอุโมงค์แห่งนี้อาจจะไม่ได้หยุดจับจ้องรายละเอียดแต่เฉดสีที่หลากหลายและลักษณะของผลงานที่มีการสื่อสารผ่านรูปลักษณ์ของคน สิ่งของ และสถานที่ในภาพ ย่อมสามารถดึงดูดความสนใจหรือสร้างความมีคุณค่าให้กับสถานที่แห่งนี้ได้ผ่านการสื่อสารด้วยความรู้สึกร่วมไปกับ Message ของภาพ รวมถึงสามารถเป็นจุด Check In ถ่ายภาพได้อย่างน่าสนใจ โดยในการลงมือเขียนงานได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทัศนศิลป์ได้มีส่วนในการช่วยเขียนและลงสีจนออกมาเป็นผลงาน Wall Art ที่ใช้เวลาในการจัดทำยาวนานถึง 3 เดือน ความสูง 2.50 เมตร ยาว 120 เมตร ซึ่งองค์ความรู้ สภาพปัญหา เงื่อนไข ขั้นตอนต่างๆ ในการทำงานครั้งนี้ ถูกหลอมรวมไปในการสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดการทัศนศิลป์เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำงานเพื่อท้องถิ่น
 
4
 
5
 
อาจารย์คารว์ ขยายความถึงประเด็นในการยกระดับบัณฑิตทัศนศิลป์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานในท้องถิ่นว่า การทำงานศิลปะในเชิงประยุกต์ศิลป์ของนักศึกษาในสถานที่จริง จะช่วยสร้างทักษะให้กับผู้เรียน ในด้านการประสานงาน ตีโจทย์ความต้องการของเจ้าของสถานที่ การคำนวณงบประมาณ เวลา และการแก้ไขข้อจำกัดในด้านต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมามีนักศึกษาหลายคนที่สามารถสร้างงานและรายได้ ในการรับงานด้าน Wall Painting และ Street Art ให้กับร้านอาหาร โรงแรม ประกอบกับสาขาวิชาทัศนศิลป์ได้โฟกัสให้นักศึกษาสร้างงานศิลปะเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งเป็นการศึกษาองค์ความรู้ให้สู่การประกอบอาชีพในชีวิตจริงในระดับต่างๆ ได้ เพราะผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์เมื่ออยู่กับระดับ ทั้งระดับชุมชน ระดับธุรกิจ ระดับสุนทรียศาสตร์หรือว่าระดับความเชื่อมันก็จะมีระดับของมัน นำไปสู่คุณค่าและมูลค่าที่ต่างกัน ในส่วนนี้จึงต้องใช้ประสบการณ์ชั่วโมงบินในการฝึกฝนและเรียนรู้ยังสถานที่จริง
 
ความเชี่ยวชาญของ PKRU Expert ผู้นี้ ถ่ายทอดจากครูสู่ศิษย์ จากห้องเรียน จากแกลเลอรี่ สู่สถานที่จริง เป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิง Social Lab ที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต เน้นย้ำให้ทุกศาสตร์สอดแทรกให้นักศึกษามากที่สุด เพราะนอกจากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตาม Mission ในการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการสร้างใบเบิกทางให้นักศึกษา สร้างความเก่งปนความเก๋า ในศาสตร์แขนงของตน นำไปสู่การทำงานในสายอาชีพที่มั่นคงต่อไป 
 
สำหรับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ต้องการผลงานทัศนศิลป์ทั้งรูปแบบงานจิตกรรม งานปั้น งาน Landscape Art และงานประยุกต์ศิลป์ สามารถติดต่อสร้างความร่วมมือกับ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้ทางเพจ facebook.com/SilpakarmrachphatPhuket/
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14 1
 
15
 
16
 
17
 

PKRU SCOOP : มองวงการทัศนศิลป์ภูเก็ต ผ่านเรื่องราวของดาวเด่น Visual Art PKRU

 
phuket visual art mar 2020 2
 
phuket visual art mar 2020 44 
 
ศิลปะ (Art) คือความสวยงาม ที่ช่วยยกระดับคุณค่าและสร้างสุนทรียะให้แก่เรื่องราว บุคคล และสถานที่ซึ่งถูกบอกเล่าผ่านผลงานทัศนศิลป์ (Visual Art) ในรูปลักษณ์ของงานจิตรกรรม ประติมากรรม และประยุกต์ศิลป์ แต่กว่าที่เราจะมีโอกาสได้เสพงานศิลป์อย่างรื่นรมย์ “ผู้สร้างงานศิลปะ” หรือ “ศิลปิน” จะต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักเพียงใด ทั้งกระบวนการคิดภายใน “จิตใจ” การสร้างและตีความจินตนาการผ่าน “สมอง” รวมถึง “มือ” ซึ่งต้องทำงานเสมือนจักรกลที่แม่นยำ ดังนั้นแหล่งบ่มเพาะฝึกฝนทักษะด้านศิลป์จึงมีความสำคัญสำหรับการสร้างและเจียระไนนักทัศนศิลป์
 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต – Visual Art PKRU (เดิมชื่อ สาขาวิชาศิลปกรรม) คือแหล่งผลิตศิลปินออกสู่ท้องถิ่น ด้วยทีมผู้สอนซึ่งมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ครอบคลุมทุกเหลี่ยมมุมของทัศนศิลป์ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้อิงกับยุคสมัย และตลาดงานของ จ.ภูเก็ต จึงเป็นที่มาของการผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรม/ทัศนศิลป์ ออกสู่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมถึงมีนักศึกษาที่สามารถสร้างรายได้พิเศษระหว่างเรียนและรับรางวัลการแข่งขันระดับประเทศ ข้อมูลต่อจากนี้จะช่วยลดเลือนค่านิยมที่ว่า “ศิลปินไส้แห้ง?” ให้เบาบางลง เพราะว่าศิลปะนอกจากสร้างความผลงานให้ผู้ทัศนาได้รับความสุขแล้ว ยังสามารถสร้างงานและอาชีพที่มั่นคงแก่ผู้สร้างงานได้
 
ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ เล่าถึงแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรว่า สำหรับนักเรียนที่เลือกมาที่ทัศนศิลป์ เค้าชอบศิลปะและมีทักษะพื้นฐาน สิ่งที่สาขาวางเป็นกรอบหลักในการสอน คือ 3H ประกอบด้วย Heart ต้องมีใจ สนใจ ใคร่รู้ และหลงใหล (มี Passion) / Hand ฝึกฝนการใช้มือและนิ้วในการลงเส้น ระบายสี ปั้น อย่างปราณีต / Head ต้องเป็นนักออกแบบความคิด มีจินตนาการ สามารถสังเคราะห์เรื่องราวและสภาพแวดล้อมบอกเล่าผ่านผลงานได้อย่างน่าสนใจ รวมถึงสาขาได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาออกไปแข่งขันทางจิตรกรรมและประยุกต์ศิลป์ในรายการระดับประเทศ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานให้กับท้องถิ่นในโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย การต่อยอดลวดลายผ้าบาติก การสร้างผลงานจิตรกรรมภายในชุมชนตามโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ตามพระบรมราโชบาย อีกทั้งมีการเปิดรายวิชาใหม่ เช่น การจัดการทัศนศิลป์เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเรียนรู้และเข้าใจการสร้างงาน Land Arts / Wall Painting / Sculpture / Landscape Design โดยการเรียนรู้จากสถานที่ท่องเที่ยวและจุด Destination ต่างๆ ในภูเก็ต เพื่อมุ่งให้นักศึกษาสามารถออกแบบงานทัศนศิลป์ให้ตอบโจทย์การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มมูลค่าได้
 
อีกส่วนที่เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมของหลักสูตรศิลปกรรม/ทัศนศิลป์ คือนักศึกษาและบัณฑิตที่ศึกษาจบออกไปสามารถสร้างอาชีพอย่างมั่นคงโดยใช้ทักษะวิชาชีพที่ได้ฝึกฝนจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย อาจารย์ภาณุวัฒน์ จะแนะนำส่วนหนึ่งของ “ดาวเด่น” ผู้ที่มีผลงานและบทบาทในองค์กรท้องถิ่นโดยการใช้ความรู้ทางศิลปะ อาทิ
 
phuket visual art mar 2020 1
 
phuket visual art mar 2020 5
 
นายจอห์นเฟเดริโก้ กริมาลดี 
 
ปัจจุบันรับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ display ห้างสรรพสินค้า Central Patong จอห์นในสมัยเรียนนั้นค่อนข้างเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเขียนภาพใบหน้าคน และงานที่ใช้เรื่องของทักษะแสง-เงา จอห์นได้นำเอาหลักการทฤษฏีการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่เคยร่ำเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพราะการจัด Display ต้องมีเรื่องของจังหวะจะโคน จุดเด่น จุดรอง มีระยะสูง-ต่ำ ใกล้-ไกล เช่น การจัด Displayเสื้อผ้า การเลือกเสื้อผ้าจัดกับหุ่นล้วนอาศัยความเข้าใจเรื่องทฤษฏีสี บางธีมก็ต้องใช้สีแบบสีโทนเดียว ไล่น้ำหนัก หรือบางธีมที่ต้องการให้ลูกค้าเกิดความสะดุดตามากๆ ก็จะใช้สีคู่ตรงข้าม เป็นต้น แล้วแต่สถานการณ์และความเหมาะสม แม้ว่างานประจำจะรัดตัวและทำให้เขาเครียดแค่ไหน แต่จอห์นก็ยังใช้การทำงานศิลปะเป็นการพักผ่อน ด้วยการรับเขียนภาพคนเหมือนเป็นงานอดิเรกและเป็นรายได้เสริมทางหนึ่งด้วย จอห์นมีหลักคิดสำคัญสำหรับการค้นหาตัวเอง 3 ข้อ คือ 1.ถามตัวเองว่าชอบอะไรเพราะสิ่งที่ชอบเราจะอยู่กับมันได้นาน 2.ถามตัวเองว่าถนัดอะไร เพราะเราจะทำมันได้ดี 3.ถ้าไม่รู้ว่าชอบหรือถนัดอะไร ถามตัวเองว่าแล้วอะไรที่ตลาดต้องการ และเราทำมันได้ ซึ่งปัจจุบันจอห์นได้คำตอบของคำถามทั้ง 3 ข้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
phuket visual art mar 2020 7
 
phuket visual art mar 2020 5
 
นางสาวจิราภรณ์ อาจชำนะ 
 
ปัจจุบัน ตำแหน่งครูแผนกวิชาศิลปกรรมและคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในตอนเรียนอยู่นั้น ผลงานของเธอช่วงแรกๆ ทำได้ดีทุกวิชา แต่ในช่วงที่เธอกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 เธอได้เกิดแรงบันดาลใจบางอย่างที่อยากจะทดลองวาดภาพสีน้ำโดยอาศัยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาหารพื้นเมืองภูเก็ต จนนำพามาสู่การตั้งเป็นหัวข้อในการทำเป็นโครงการวิจัยอย่างจริงจังในที่สุด ซึ่งผลปรากฏว่านับจากวันนั้นที่เธอตัดสินใจจับพู่กันระบายสีน้ำ ก็เปรียบเสมือนการเปิดประตูบานใหญ่สำหรับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิต สีน้ำได้นำพาเธอไปเจอผู้คนที่ชื่นชอบในผลงานหลายต่อหลายคน ได้สร้างมิตรภาพในกลุ่มคนที่รักสีน้ำ ได้ทำให้เธอได้ทดลองเป็น youtuber สอนวาดสีน้ำผ่านสื่อออนไลน์ ฯลฯ แม้ว่าปัจจุบันเธอจะต้องรับผิดชอบงานสอนตามหน้าที่ แต่เธอก็ไม่ลืมที่จะนำแรงบันดาลใจและไฟแห่งฝันที่เธอมี ส่งต่อแก่น้องๆ นักเรียนในสถาบันการศึกษาที่เธอสอน
 
phuket visual art mar 2020 1 1
 
phuket visual art mar 2020 9
 
นายพีระพล บุญเลี้ยง 
 
เขาได้รวมตัวกันกับเพื่อนๆ และรุ่นน้องในสาขา รับวาดภาพผนังในนามของกลุ่ม Land Arts โดยมีผู้นำกลุ่ม คือ พีระพล ในสายตาของอาจารย์ พีระพลเป็นนักศึกษาอีกคนหนึ่งที่มีฝีไม้ลายมือที่หาตัวจับยากเกือบทุกวิชา แต่วิชาที่โดดเด่นมากที่สุดก็น่าจะเป็นวิชาจิตรกรรมและวิชาวาดเส้น พีระพลได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานศิลปะมาอย่างโชกโชน เขาเริ่มต้นทำงานศิลปะแบบแหวกกระแส ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงเพอฟอร์แมนซ์ในถนนคนเดิน รับวาดภาพล้อเลียน วาดตกแต่งหน้าเค้ก และมาจบที่การวาดภาพฝาผนัง ซึ่งผลงานของเขาก็อยู่ในสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สถานศึกษา เป็นต้น แต่ปัจจุบันเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น เขามีความเชื่อว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป คนทำงานศิลปะก็ต้องพัฒนาเทคนิควิธีการให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้ นั่นจึงเป็นที่มาของการฝึกฝนทักษะด้านการวาดดิจิทัลเพนต์ผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งนับเป็นสิ่งใหม่ที่ท้าทายสำหรับตัวของพีระพล
 
phuket visual art mar 2020 3
 
phuket visual art mar 2020 1 2
 
นางสาวพรเบญญา ศิริชัยวัจนเดชา  
 
ว่าที่บัณฑิตป้ายแดง สาขาวิชาศิลปกรรม พรเบญญา เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่มีความตั้งใจและรับผิดชอบสูงมาก งานทุกวิชาเธอจะทำออกมาอย่างประณีตตั้งใจ เนื่องจากพรเบญญาเป็นคนที่สนใจเรื่องการประกวดงานศิลปะตั้งแต่วัยเด็ก เธอคิดว่าการส่งผลงานประกวดศิลปะ ก็เปรียบเสมือนการสร้างโอกาสให้แก่ตัวเอง รางวัลเป็นเพียงผลพลอยได้ของความพยายามเท่านั้น แต่แก่นสาระสำคัญอยู่ตรงที่เราได้สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง นั่นจึงทำให้ผลงานของเธอมีพัฒนาการอย่างชัดเจนตามลำดับ วิชาที่เธอสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างโดดเด่น คือ วิชาสื่อวัสดุและเทคนิคศิลปะ เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถนำเอาวัสดุรอบตัว มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ นั่นจึงเป็นที่มาของผลงานสื่อผสมของเธอที่ก้าวไกลไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน Energy Painting Contest ปีที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “พลังงานความดีด้วยหัวใจ” รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเดินทางไปทัศนศึกษาด้านศิลปะ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จชิ้นโบว์แดงของเธอ และเป็นความภาคภูมิใจของสาขาอีกด้วย
  

การแสดงละครเวที "รัก แลก ภพ กาลครั้งหนึ่งในทวิภพ

1

PRPKRU (29 ตุลาคม 2563) ประมวลภาพการแสดงละครเวที "รัก แลก ภพ กาลครั้งหนึ่งในทวิภพ" จัดโดย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่้ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษย์ฯ บริการวิชาการนักเรียนมัธยม สร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนภาษาจีน

 
30 nov 2019
 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น และพิธีลงนาม MOU ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต เพื่อร่วมมือพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีน โดยมี อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมด้วย อาจารย์ชมพูนุท รัตนเลิศนาวี ประธานสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร นายมนตรี พรผล ผอ.รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจน บุคลากร ครู นักเรียน และนักศึกษาจาก รร.เฉลิมพระเกียรติฯ รร.เมืองถลาง และโรงเรียนกะทู้วิทยา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวว่า “สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนของนักเรียนระดับมัธยมปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาของเราเกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการตอบแทนชุมชน โดยนำความรู้จากรายวิชาต่างๆ มาบูรณาการและเผยแพร่สู่ชุมชน จนเกิดเป็นเครือข่ายในการเรียนรู้ทางด้านภาษาจีน สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ถือเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจในการเรียนได้ดีอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ให้กว้างขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษย์ฯ รำลึกภาษาไทย ภาษาสื่อสารจินตนาการผ่านวรรณศิลป์

 
thai pkru 29 กรกฎาคม 2020
 
PRPKRU (29 กรกฎาคม 2563) สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมภาษาไทยรำลึก ประจำปี 2563 “ภาษาสื่อสารจินตนาการผ่านวรรณศิลป์” ที่ห้องประชุมอันดามัน โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมที่ห้องประชุมอันดามัน ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวถึงความสำคัญในการจัดงานว่า “ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การหวงแหน และภาษายังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ชาติดำรงอยู่ได้อย่างเป็นปึกแผ่น เพราะคนที่พูดภาษาเดียวกันย่อมมีความรู้สึกผูกพัน รักใคร่กลมเกลียว จึงนับว่าภาษาเป็นสื่อสำคัญที่ช่วยให้คนในชาติเกิดความสามัคคีกัน จากความสำคัญของภาษาไทยดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงจัดกิจกรรมภาษาไทยรำลึก ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านภาษาไทย เป็นการรำลึกถึงกวีเอกสุนทรภู่ ผู้เป็นแบบอย่างในด้านการแต่งคำประพันธ์ และให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษาไทยในฐานะเป็นภาษาประจำชาติ รวมถึงเสริมสร้างเจตคติ และทักษะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประกวดคัดไทย การแต่งคำประพันธ์ การแข่งขันการพูดโน้มน้าวใจหัวข้อ ‘โลกเปลี่ยน คนปรับ เพื่อสอดรับความปกติใหม่’ ระดับอุดมศึกษา การแข่งขัน ‘ถอดรหัสปริศนาภาษาไทย’ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยถิ่นใต้ ‘เสน่ห์ภาษาถิ่น เสน่ห์ภาษาใต้’ การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่นใต้ การแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย การนำเสนอเรื่องราวที่สื่อถึงคุณค่า และความสำคัญของภาษาไทย หัวข้อ ‘รูปแบบการสื่อสารในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 19’ โดยสาขาวิชาต่างๆ ในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้แก่ การสื่อสารการใช้บริการในห้องสมุดยุคโควิด New Normal ใน ม.ราชภัฏภูเก็ต Fine Arts ภาษาการเมืองในยุคโควิด สื่อสร้างสรรค์ชุมชนยุค New Normal กฎหมายน่ารู้ในยุคโควิด เป็นต้น”
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU)
มหาวิทยาลัยที่สร้าง "ตัวตน" ในแบบฉบับของคุณ 
บนเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นศ. นวัตกรรมการออกแบบ PKRU ร่วมค่าย “TOYOTA ART CAMP”

DSCF3317

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 262  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า” (TOYOTA ART CAMP) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ ตลอดจนตัวแทนบริษัท โตโยต้ามอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วม ณ ห้องแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

DSCF3289

DSCF3291

DSCF3295

DSCF3297

สำหรับโครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า” (TOYOTA ART CAMP) จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์ แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาเขตต่างจังหวัด โดยวิทยากรชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ซึ่งเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์อาชีพ เพื่อนำไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่สินค้า OTOP ในแต่ละจังหวัด โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาแล้วทั้งสิ้น 12 จังหวัด  และในปีนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีเป้าหมายในการจัดอบรมให้กับนักศึกษา 8 จังหวัด รวมไปถึงการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2562 และกำหนดวันนำเสนอผลงานของนักศึกษาในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา คือต้องมีพื้นฐานด้านการออกแบบสินค้า / บรรจุภัณฑ์สินค้า และมีทักษะโปรแกรม Adobe Illustrator

DSCF3299

DSCF3300

DSCF3301

DSCF3303

DSCF3322

DSCF3328

DSCF3332

DSCF3334

DSCF3345

 

ผศ.ดร.วิกรม กรุงแก้ว รับรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรมเพื่อสังคม

119527224 3490120777677132 1027602945843384245 o

ม.ราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิกรม กรุงแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรมเพื่อสังคม “รางวัลราชมงคลสรรเสริญ” ด้านวัฒนธรรม (การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้เข้ารับมอบรางวัลจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่หอประชุม มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

119711286 2777054442575146 4076393723182331886 n

119504797 3404813699639991 3146705666445067265 n

119599981 4651074098243633 4102504560056807361 n

phuket art and culture 5 jul 2019 6

พิธีปิด โครงการค่าย “TOYOTA ART CAMP”

 MG 8736

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานกล่าวปิด  โครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า” (TOYOTA ART CAMP) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมี นายโกศล ปัญจปภาวิน ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนตัวแทนบริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด  ตัวแทนผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เข้าร่วม ณ ห้องแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

 MG 8744

 MG 8748

 MG 8749

 MG 8750

 MG 8763

นายโกศล ปัญจปภาวิน ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ฯ  กล่าวว่า “สำหรับโครงการ “ค่ายศิลปะโตโยต้า” (TOYOTA ART CAMP) จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์ แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาเขตต่างจังหวัด โดยวิทยากรชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ซึ่งเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์อาชีพ เพื่อนำไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่สินค้า OTOP ในแต่ละจังหวัด โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาแล้วทั้งสิ้น 12 จังหวัด  และในครั้งนี้ ต้องขอแสดงความชื่นชมแก่นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบทุก ๆ คน ที่ได้มุ่งมั่นและตั้งใจออกแบบบรรจุภัณฑ์ตลอดระยะเวลา กว่า 3 อาทิตย์ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความน่าสนใจให้สินค้า OTOP มากยิ่งขึ้น โดยโครงการนี้โตโยต้ามีความตั้งใจที่จะสนับสนุนเยาวชนไทย ให้มีศักยภาพในด้านการออกแบบและการแข่งขันกับนานาชาติได้ อีกทั้งเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับตราสินค้า OTOP ในแต่ละพื้นที่ ให้เป็นที่ดึงดูดใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปในการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP มากขึ้น ซึ่งผลงานนักศึกษาทุกทีมที่ได้นำมาจัดแสดงและนำเสนอในครั้งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านักศึกษาทุกท่านมีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานที่น่าประทับใจ”ผจก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ฯ กล่าว.

 MG 8808

 MG 8816

 MG 8818

 MG 8827

ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในนาม ม.ราชภัฏภูเก็ต มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมโครงการค่ายศิลปะในครั้งนี้ ขอขอบคุณบริษัทโตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ช่วยส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบ และเสริมสร้างให้นักศึกษามีการพัฒนาความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีความสามารถเท่าระดับนานาชาติซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสจากวิทยากรชาวญี่ปุ่น มาช่วยเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักศึกษาทุก ๆ คน  ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในการต่อยอดสร้างสรรค์พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งนักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เป็นที่น่าพอใจ” อธิการบดี กล่าว.

 MG 8832

 MG 8834

 MG 8836

 MG 8837

 MG 8843

 MG 8854

 MG 8860

 MG 8863

 MG 8865

 MG 8871

 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ลงนามร่วมมือ รร.วิชิตสงคราม

pkru chinese language 21 jan 2020 1
 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.วรากร อังศุมาลี ประธานสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร นายพงศ์ธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต กับโรงเรียนวิชิตสงคราม ณ ห้องประชุมคุณหญิงจัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อร่วมดำเนินการจัดโครงการพัฒนา นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
pkru chinese language 21 jan 2020 2
 
pkru chinese language 21 jan 2020 3
 
pkru chinese language 21 jan 2020 4
 
pkru chinese language 21 jan 2020 5
 
pkru chinese language 21 jan 2020 6
 
pkru chinese language 21 jan 2020 7
 
pkru chinese language 21 jan 2020 8
 
pkru chinese language 21 jan 2020 9
 
pkru chinese language 21 jan 2020 10
 
pkru chinese language 21 jan 2020 11
 

ภาษาถิ่นใต้ แหลงได้ รู้ฟัง

screencapture youtube watch 2020 07 26 08 48 59

คลิปสอนภาษาไทย สไตล์ไหนก็เท่แบบง่าย ๆ ผ่านการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ “ไทย สร้าง สรรค์” เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย... โดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการวิพิธทัศนานาฏยสัทธานุสารี ครั้งที่ 8

pkru performance nov 2020
 
PRPKRU (12 พฤศจิกายน 2563) สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการวิพิธทัศนานาฏยสัทธานุสารี ครั้งที่ 8 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย อ.ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง ตลอดจน ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมที่ โรงละคร ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเนื่องจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้กำหนดยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21 และเร่งรัดพัฒนาคุณภาพงานงานวิจัยและนวัตกรรมนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มในงานศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง จึงจัดโครงการวิพิธทัศนานาฏยสัทธานุสารี ครั้งที่ 8 เป็นการมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนในเชิงสร้างสรรค์ และเชิงธุรกิจ โดยการจำลองสถานการณ์จริง และเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน พร้อมทั้งให้นักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจการจัดการแสดง ได้ประเมินผลการแสดงสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง เป็นการพัฒนาคุณภาพงานงานวิจัย และนวัตกรรมทางศิลปะการจัดการแสดง ก่อให้เกิดประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดสุนทรพจน์ เฉลิมพระเกียรติพระบรมจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 รอบคัดเลือกภาคใต้

 

76609888 2704966466228282 2476920292576854016 o

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัด “การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบรมจักรีวงศ์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกภาคใต้  ในการนี้มี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการการดำเนินการประกวด ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ ประธานสาขาวิชาภาษาไทยฯ ตลอดจน คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา จากสถาบันต่าง ๆ ในภาคใต้ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

77104919 2704966076228321 1381319116559745024 o

76949828 2704966026228326 8377490301060644864 o

76900412 2704967582894837 7592271237405999104 o

76605265 2704965199561742 802470895015690240 o

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ พระบรมจักรีวงศ์ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกภาคใต้ จัดขึ้นในหัวข้อ “ ผลงานคุณภาพ เกิดจากผู้ปฏิบัติ มีความรู้คู่คุณธรรม” นับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมของ 2 สถาบันที่ได้ร่วมกันจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบรมจักรีวงศ์ ในการถวายงานผ่านภาษา หัวข้อหลักคือ ”ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ได้ฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชน รวมทั้งได้ฝึกฝนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ทั้งด้านการเรียบเรียงประโยค การใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ รวมไปถึงการออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจน และนอกเหนือจากการได้ฝึกฝนการใช้ภาษาไทยแล้ว เยาวชนที่ร่วมการประกวดยังได้ตามรอยพระยุคลบาท ศึกษาเรียนรู้ และน้อมนำพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมจักรีวงศ์ นับแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิต พร้อมแก้ไขปัญหาของตนเองและของประเทศชาติได้อย่างถูกต้องต่อไป” อธิการบดี กล่าว.

69757873 2704967112894884 6436165929377202176 o

73524635 2704966759561586 2745695484784934912 o

70812729 2704967152894880 3144365846827106304 o

74537137 2704967042894891 5772963837175136256 o

ทั้งนี้การประกวดในครั้งนี้ มีนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดจำนวน 13 คน จาก 7 สถาบันการศึกษา ในภาคใต้ ซึ่งผลการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ดังกล่าว ปรากฏว่า นายคคนะ พะโยม นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ตามมาด้วยอันดับ 2 นางสาวอาแอเสาะ ยูโซ๊ะ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนางสาวปวีณ์นุช อ่อนแก้ว นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คว้ารางวัลชมเชย ซึ่งนักศึกษาทั้ง 3 คน จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้  เข้าประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ในหัวข้อ “วัฒนธรรมไทยวิวัฒน์จรัสทวี ด้วยพระบารมีแห่งจักรีวงศ์ “เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเงินทุนการศึกษา 50,000 บาท

74785079 2704967356228193 2717373727405768704 o

75380253 2704973899560872 6679660591893708800 o

 

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือ โรงเรียนนานาชาติ ป้อนบัณฑิตสู่สถานประกอบการ

pkru international school feb 2021

PRPKRU (21 กุมภาพันธ์ 2564) สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดเสวนาประสาไทยศิลปศาสตร์ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารจาก โรงเรียนนานาชาติ โอ๊ค มีโดว์ / โรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิ้ลยูซี ประเทศไทย และ โรงเรียนนานาชาติ คิว เอส ไอ ภูเก็ต เข้าร่วมและลงนาม MOU ตลอดจนมี คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา เข้าร่วมที่ โรงแรม บูกิตตา บูทีค โฮเทล ภูเก็ต
 
 

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวในพิธีเปิดว่า “สาขาวิชาภาษาไทย ได้ผลิตนักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ มีคุณธรรม สู้งาน จิตอาสา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ต้องการของหน่วยงาน ดังจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ นักศึกษาต่างได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงาน ทั้งด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ศึกษา และการมีบุคลิกภาพที่ดี รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาไทยไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และได้แสดงศักยภาพจนเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้หลายหน่วยงานรับนักศึกษาเข้าทำงานต่อ จึงเป็นที่มาของการ MOU ร่วมกับโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในภูเก็ตทั้งสามแห่ง ซึ่งผลจะเกิดตามมาคือการพัฒนาหลักสูตรและทักษะที่ตอบโจทย์สถานประกอบการ และสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาเห็นถึงเส้นทางประกอบอาชีพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต สัมมนา "การบริหารจัดการภาครัฐในยุควิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal)"

pkru 2 sep 2020
 
PRPKRU (2 กันยายน 2563) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ "การบริหารจัดการภาครัฐในยุควิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal)" โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์แสงเดือน หังสวนัส ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนาซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา / ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ / และห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
 
อาจารย์แสงเดือน หังสวนัส ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน อีกทั้งยังเป็นสถาบันที่จัดการศึกษาที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีคุณภาพ โดยสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้นักศึกษาเรียนรู้รายกรณีทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ กับองค์ความรู้ของท้องถิ่นมาบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการศึกษารายประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐ การบังคับใช้กฎหมายของรัฐ การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิธีการบริหารจัดการ และแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการบริหารต่างๆ และนำข้อค้นพบจากการศึกษามาปฏิบัติการสัมมนา ทั้งนี้เพื่อสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ บนฐานองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านประเด็นปัญหาของสังคมปัจจุบัน โดยการสัมมนา อภิปราย เสวนา นำเสนอผลงานการศึกษาวิจัยและนิทรรศการเพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับในปีการศึกษา 2563 มีหัวข้อการเสวนา ดังนี้ การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุภาครัฐ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต / การขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ / สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่ากับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต : วิกฤติ โอกาส และความท้าทาย / การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบยั่งยืน ของเทศบาลตำบลป่าคลอก และชุมนุมบ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต / การบริหารจัดการหลาดกอจ๊าน ตำบลตลาดใหญ่ จังหวัดภูเก็ต / การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอนุรักษ์บางใหญ่ : กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ / การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษา รถไฟฟ้ารางเบา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ราชภัฏภูเก็ต สัมมนาไขภาษากับไทยศิลปศาสตร์ “ภาษา สื่อสาร วิกฤตการณ์ COVID-19”

1
 
PRPKRU (7 ตุลาคม 2563) สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการไขภาษากับไทยศิลปศาสตร์ “ภาษา สื่อสาร วิกฤตการณ์ COVID-19” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ ประธานสาขาวิชาภาษาไทย ตลอดจน ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้มี คุณกรวิทย์ จันทร์พูล นักสื่อสารมวลชน NBT Phuket / คุณอรนงค์ เชาว์ไวพจน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน / และอาจารย์พัชราภรณ์ คชินทร์ นักวิชาการ เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ กล่าวถึงที่มาและรายละเอียดของโครงการ ว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้เกิดการสื่อสารที่มีรูปแบบการใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านรูปแบบการใช้ภาษาที่เป็นภาษาระดับทางการ ซึ่งได้จากการแถลงการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (ศบค.) รูปแบบการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ ได้จากการพูดของกลุ่มนักพูดหรือไลฟ์โค้ช รวมถึงรูปแบบการใช้ภาษาที่นำเสนอผ่านการเรียงร้อยเป็นบทเพลงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สู่การช่วยกู้วิกฤตการณ์แพร่ระบาด โดยต้องคำนึกถึงลักษณะการใช้ภาษา รูปแบบการใช้ภาษาและข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร ความเหมาะสมของการใช้ภาษา และข้อควรระมัดระวังหรือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง และอาจส่งผลสู่การรับสารที่ผิดเพี้ยน เป็นบ่อเกิดของปัญหาต่างๆ ตามมาได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาแนวทาง หรือรูปแบบการใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการสื่อสารที่ดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
 
 
 
ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเห็นความสำคัญที่จะจัดโครงการภาษากับไทยศิลปะศาสตร์ ‘ภาษา สื่อสาร วิกฤตการณ์ COVID-19’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา ซึ่งจะนำไปสู่ข้อสรุป แนวทางรูปแบบการใช้ภาษาในการสื่อสาร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง ‘การใช้ภาษาสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในวิกฤตการณ์ COVID-19’ งานวิจัยเรื่อง ‘ปริเฉทการแถลงข่าวของโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.)’ และงานวิจัยเรื่อง ‘การสื่อสารความหมายในมิวสิควีดิโอของเพลงเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 เป็นผู้วิจัยจนเกิดเป็นโครงการสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด”
 
 
 
 
 
Top