นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

คณะวิทยาการจัดการ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ชื่อ วันที่เผยแพร่
PKRU เดินหน้ากิจกรรม “ยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 27 มิถุนายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทําป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ออฟไลน์ จํานวน ๑ งาน โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ คุณธรรม สูงาน จิตอาสา ด้วยกระบวนการวิศกรสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิถุนายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้โดยสารไม่ประจําทาง (รวมน้ํามันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิถุนายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทําสื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ๔ ตอน จํานวน ๑ งาน โครงการนวัตกรรม จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การนําไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างพลังการมีส่วนร่วมในพื้นที่ จังหวัดพังงา คณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะ 14 มิถุนายน 2565
PKRU ส่งเสริมทักษะอาชีพสู่การสร้างงานในชุมชน ต.วิชิต 14 มิถุนายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้โดยสาร ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้โดยสารไม่ประจําทาง (รวมน้ํามันเชื้อเพลิง) จํานวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิถุนายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเก็บรวบรวมแบบประเมิน และประเมินผล ๒๐๐ ชุด จํานวน ๑ งาน โครงการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิถุนายน 2565
PKRU ต้อนรับตัวแทนจากสถาบันการศึกษา Malaysia 07 มิถุนายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บแบบสอบถามการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา - ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิถุนายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้โดยสารไม่ประจําทาง (รวมน้ํามันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มิถุนายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้โดยสารไม่ประจําทาง (รวมน้ํามันเชื้อเพลิง) จํานวน ๓ คัน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมบริษัท บางสัก เมอร์ลิน จํากัด โรงแรมเลอเมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์สปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้โดยสารไม่ประจําทาง จํานวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พ.ค.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ๑๔๔ เครื่อง จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ๒ รายการ จํานวน ๑ งาน กิจกรรมการบริหารสํานักงาน คณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พฤษภาคม 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ ๕ คัน ๓ วัน จํานวน ๑ งาน โครงการพัฒนาอัต ลักษณ์นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศกรสังคม สู่คุณลักษณะ ๔ ประการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ โ 06 พฤษภาคม 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจําทาง (รวมน้ํามันเชื้อเพลิง) จํานวน ๑ คัน วันที่ ๑๐ ๑๑ พ.ค.๒๕๖๕ ณ จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มจัดทําเล่มองค์ความรู้ จํานวน ๒๕ เล่ม โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2565
Top