เมนู

คณะวิทยาการจัดการ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

นศ. Mice&Event PKRU ช่วยงานประชุม “กว๋องสิวสัมพันธ์ ครั้งที่ 19”

853067

เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาไมซ์และอีเวนต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มีโอกาสช่วยงานประชุมกว๋องสิวสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 โดยสมาคมกวางตุ้งจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดการนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับนักศึกษาที่ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ด้านการจัดประชุมและการจัดการนำเที่ยวจากการทำงานจริง โดยการประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศกว่า 300 คน จาก 15 องค์กร

2111

IKN 6857 Edit

นศ.นวัตกรรมการบริหาร รับรางวัลชนะเลิศประกวดแผนการท่องเที่ยว

ขอแสดงความยนดกบนกศกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกนวัตกรรมการบริการ ได้แก่ น.ส.กมลรัตน์ เพิ่มวงษ์ และ น.ส.สุภัสสรา จันทร์ทิพย์ ผลงาน Silk Road Hotel of Love โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นิมิต ซุ้นสั้น ในโอกาสที่คว้ารางวัลชนะเลิศ Let's Travel : The journey, do it with Passion" ในการประกวดแผนการท่องเที่ยวในโครงการ Young DMC Professional Camp จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (จัดในรูปแบบออนไลน์)

นศ.นิเทศศาสตร์ PKRU เจ๋ง คว้ารางวัลประกวดคลิปวิดีโอ “นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปีข้างหน้า”

P1

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  นายกรวีร์ มลิวรรณ นางสาวสกุณา ผลผดุง และนางสาววัชราภรณ์ พิรัตน์ ตัวแทนทีมนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลคะแนนความนิยม (Popular Vote) จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปีข้างหน้า” จาก ศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งได้มีการสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชั่น เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปีข้างหน้า”โดยการประกวดในครั้งนี้ จัดโดย วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่น่ายินดีว่าทีมนักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สามารถคว้ารางวัลในระดับประเทศ 2 รางวัล คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือทีมแรก นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย (NEBULA) ประกอบด้วย นายกรวีร์ มลิวรรณ นางสาวดวงพร ภาคถิน นางสาวดาราวัลย์ นิคมจิต นางสาวสิริมา สายทอง นางสาวสุพนิตา วีระชาติเทวัญ ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท และคว้ารางวัลคะแนนความนิยม (Popular Vote) จากทีม Thailand in the Future ประกอบด้วย นางสาวชลลดา สิทธิมนต์ นายทศกร เอกชน นางสาวสกุณา ผลผดุง นางสาวสุพัตรา เพชรกลาย และนางสาววัชราภรณ์ พิรัตน์ ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท เช่นกัน
สำหรับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จร่วมของทางคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ได้ดูแล สนับสนุน เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับต่างๆ และการออกแบบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่มุ่งสร้างให้นักนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพ ต้องเก่งคิด เก่งปฏิบัติ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และก้าวทันนวัตกรรมการสื่อสาร
 
โดยมีคณาจารย์ของทางสาขาวิชาเป็น Facilitator ในการพัฒนานักศึกษา ให้สามารถมองเห็นเป้าหมายในการเรียน ในการทำงาน และใช้กระบวนการ self-management กระตุ้นให้นักศึกษาสามารถดึงศักยภาพภายในตนเองออกมาสร้างผลงานในระดับที่น่าสนใจ โดยมีเทคนิคสามขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก คือ การมองเป้าหมายให้ชัดเจน ผ่านการทำ Vision Board ขั้นตอนที่สอง คือ การนำพานักศึกษาไปเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จในสายงานแอนิเมชั่น ผ่านโครงการสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่น โดยได้รับเกียรติจาก คุณพลอย ทัศนีย์ เพ็ชรประดับสกุล นักเรียนทุนจากประเทศเกาหลี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกระบวนการทำงานแอนิเมชั่น และเป็นการเชื่อมโยงให้นักศึกษาได้รู้จัก นักสร้างสรรค์กราฟิกในท้องถิ่น ขั้นตอนสุดท้าย คือ การปลุกพลังความเชื่อในตัวนักศึกษาว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ ซึ่งจะค่อย ๆ สอดแทรกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างนักศึกษานิเทศศาสตร์ เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ มีจิตอาสา สามารถทำงานเป็นทีม อ่อนน้อม และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อชุมชน ท้องถิ่นต่อไป

P2

P3

P4

นิเทศ PKRU เข้ารอบ 10 ทีมทั่วประเทศ จัดทำสื่อสร้างสรรค์ Roojai.com Road to the Future

 
roojai 1
 
road safety share
 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Easynormal ประกอบด้วย นายคุณธรรม กิ่งแก้ว นางสาวนิติยา ถิ่นทัพไทย และนายเอื้ออังกูร ขวัญศรีสุทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในโอกาสที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ เพื่อก้าวสู่เวที Pitching งานระดับประเทศ ในการแข่งขัน Roojai.com Road to the Future เพื่อนำเสนอแนวคิดสดใหม่ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งสามารถเป็นแนวคิดสำหรับแพลตฟอร์มใดๆ หรือเทคโนโลยีใดๆ ก็ได้ 
 
โดย 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศที่มีไอเดียที่น่าสนใจ จะได้รับคัดเลือกให้เข้าแคมป์ 2 วัน 1 คืน ที่จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563 เพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่ๆ จากกูรูทางเทคโนโลยี รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ถึงความปลอดภัยบนท้องถนน และยังมีโอกาสเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ Roojai.com นอกจากการแข่งขันดังกล่าวจะเป็นเวทีโชว์ศักยภาพของนักศึกษาแล้ว การแข่งขันนี้จะช่วยสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน ก่อนที่พวกเขาจะเติบโตมาเป็นผู้ขับขี่บนท้องถนนต่อไป 
 
สำหรับเวที Pitching ระดับประเทศมีการชิงเงินรางวัลรวมกว่า 180,000 บาท : 1. รางวัลชนะเลิศ: 100,000 บาท 2. รางวัลรองชนะเลิศ: 50,000 บาท 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง: 30,000 บาท ฝากติดตามและร่วมลุ้นผลงานของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในเวทีระดับประเทศต่อไป

นิเทศ ชวนผู้สูงอายุใช้และผลิตสื่อดิจิทัล

 

phuket lifelong learning 16 dec 2019

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานจัดหางาน จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมบริการวิชาการ อบรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างคลังปัญญาของผู้สูงอายุ โดยมี ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ และ อาจารย์ยุพิน หะสัน อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษา บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์การสร้างสื่อสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ ณ ห้อง Photo Studio อาคารคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อท้องถิ่นในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความตื่นตัวในการรับสื่อและสร้างเนื้อหาสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แต่อาจจะขาดทักษะในการใช้งานเครื่องมือไอที รวมถึงความเข้าใจในการเปิดรับสื่อและนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการตามช่วงวัย มีโอกาสได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัยในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นให้กับท้องถิ่นอีกด้วย

นิเทศ ราชภัฏภูเก็ต เปิดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีนอกชั้นเรียน สุดเจ๋ง ! ติด 1 ใน 10 ไอเดียน่าสนใจระดับประเทศ

roojai 16 jan 2020 0
 
ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทีม Easy Normal ประกอบด้วย นายคุณธรรม กิ่งแก้ว นางสาวนิติยา ถิ่นทัพไทย และนายเอื้ออังกูร ขวัญศรีสุทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2  ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ เพื่อร่วมเวที Pitching ด้านเทคโนโลยี ในการแข่งขัน Roojai Road to the Future เพื่อนำเสนอแนวคิดสดใหม่ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน  โดยทีม Easy Normal จาก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นเพียงทีมหนึ่งเดียว ท่ามกลาง 9 ทีมที่มาจากสายวิทยาการคอมพิวเตอร์และสายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
โดย 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศที่มีไอเดียที่น่าสนใจ ได้รับคัดเลือกให้เข้าแคมป์ 2 วัน 1 คืน ที่จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563 เพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ จากกูรูทางเทคโนโลยี รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ถึงความปลอดภัยบนท้องถนน และยังมีโอกาสเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ Roojai บริษัทประกันภัยรถบิ๊กไบท์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย นอกจากการแข่งขันดังกล่าวจะเป็นเวทีโชว์ศักยภาพของนักศึกษาแล้ว การแข่งขันนี้จะช่วยสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน นับเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ายิ่งของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จของการออกแบบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2560 ที่มุ่งสร้างให้นักนิเทศศาสตร์ต้องเก่งคิด เก่งปฏิบัติ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และก้าวทันนวัตกรรมการสื่อสาร
 
roojai 16 jan 2020 1
 
roojai 16 jan 2020 2
 
roojai 16 jan 2020 3
 
roojai 16 jan 2020 4
 
 
 

นิเทศศาสตร์ PKRU รับรางวัลภาพถ่ายประทับใจ ภูเก็ตสองฝั่งคลอง (Museum Phuket)

106164023 1395127897364973 857739318669787933 o

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรธรรม ลีนิน นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสที่สามารถคว้ารางวัลภาพประทับใจจากการประกวดภาพถ่าย "ภูเก็ตสองฝั่งคลอง" ซึ่งจัดโดยมิวเซียม ภูเก็ต (Museum Phuket) โดยมี ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา

106079706 1395128160698280 2585104765936607625 o

ม.ราชภัฏภูเก็ต สัมมนา “ปรับ Look อย่างไรให้พร้อมสู่อาชีพ บริการระดับสากล”

thai airway pkru oct 2020

PRPKRU (14 ตุลาคม 2563) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาหัวข้อ "ปรับ Look อย่างไรให้พร้อมสู่อาชีพ บริการระดับสากล" โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมที่ ห้องประชุม MS Convention Hall คณะวิทยาการจัดการ ในการนี้มี นาวาอากาศตรี วิเชียร พึ่งตน กัปตันการบินไทย เป็นวิทยากรบรรยาย

 สำหรับการสัมมนาดังกล่าว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม จัดขึ้นเนื่องจากการทำงานบริการในทุกระดับนั้น บุคลิกภาพถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ เพราะช่วยพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีจากภายในสู่ภายนอก บุคลิกภาพจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานด้านบริการ โดยเฉพาะการให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาจึงได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในด้านสายงานการบริการและการท่องเที่ยวระดับสากล ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และได้แนวทางในการปรับตัว ปรับ Look ปรับ Attitude ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถก้าวสู่การเป็นบุคลากรด้านงานบริการระดับสากล

 
 

มูลนิธิสตรีนานาชาติ ร่วม ม.ราชภัฏภูเก็ต มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563

piwc jul 2020
 
PRPKRU (20 กรกฎาคม 2563) ที่ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.จิราพร ประสารการ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ผู้ประสานงานมูลนิธิสตรีนานาชาติ) ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ นางวิภา ตันมานะตระกูล ประธานมูลนิธิสตรีนานาชาติ พร้อมด้วย คณะกรรมการชมรมสตรีนานาชาติ (Phuket International Women’s Club-PIWC) ในโอกาสที่เดินทางมาพบปะเพื่อขอข้อมูลในด้านผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาทุนการศึกษามูลนิธิสตรีนานาชาติ (ทุนต่อเนื่อง) และมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 จำนวน 19 ทุน มูลค่าทุนการศึกษาละ 20,000 บาท
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวในพิธีมอบทุนการศึกษาว่า “ขอบคุณความกรุณาของคณะกรรมการมูลนิธิสตรีนานาชาติและชมรมสตรีนานาชาติ ที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพราะในช่วงวิกฤตภัย COVID-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาและครอบครัวเป็นอย่างมาก ทางมหาวิทยาลัยนั้นได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การลดและแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา การจัดหางานพาร์ทไทม์ และสนับสนุนสวัสดิการอื่นๆ แม้ว่าหนทางในขณะนี้จะยากลำบากกว่าเดิม มหาวิทยาลัยยังคงยืนหยัดที่จะช่วยเหลือให้นักศึกษาถึงฝั่งฝันในการสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวอาจจะไม่สำเร็จ หากขาดผู้อุปถัมภ์ที่เห็นถึงคุณค่าทางการศึกษาอย่างมูลนิธิสตรีนานาชาติและชมรมสตรีนานาชาติ ซึ่งมอบมากกว่าทุนทรัพย์ แต่มอบโอกาส ชี้แนะช่องทาง และดูแลนักศึกษาทุนเป็นอย่างดีดังเช่นครอบครัว ซึ่งผลลัพธ์จากนักศึกษาทุนมูลนิธีสตรีนานาชาติที่จบการศึกษา ล้วนสำเร็จเป็นบุคลากรคุณภาพในท้องถิ่นที่มีส่วนในการช่วยเหลือชุมชนและเป็นต้นแบบให้นักศึกษาทุนรุ่นน้องเดินรอยตาม วัฒนธรรมการเป็นผู้รับและเป็นผู้ให้ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ‘จิตอาสา’ ที่มหาวิทยาลัยตั้งใจหล่อหลอมนักศึกษา จึงขอฝากถึงนักศึกษาให้ใช้โอกาสที่ได้รับอย่างเต็มที่และสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคมต่อไป”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วจก. ชวน อนุวัต จัดให้ ช่อง 7HD นำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองบ่อแสน

7hd jan 2020 1
 
ระหว่างวันที่ 8–10 มกราคม 2563 โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต นำโดย อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ) หัวหน้าโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอนุวัต เฟื่องทองแดง ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และเจ้าของรายการ “อนุวัต จัดให้” ทางช่อง 7HD ได้เดินทางลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ “อนุวัต จัดให้” ณ ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2562 โดยทีมงานจากช่อง 7HD ได้ถ่ายทำรายการเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านคลองบ่อแสน ได้แก่ การเดินถ้ำเขาโต๊ะดำ การล่องแพ พายคายัค การงมหอยหลักไก่ การประกอบอาหารพื้นถิ่น โดยมีวัตถุดิบหลักคือ ลูกเหนา หรือลูกชก อีกทั้งทางทีมงานได้มีการทดลองปีนต้นเหนา หรือต้นชก เพื่อเก็บน้ำตาลเหนาตามวิถีชีวิตของคนชาวคลองบ่อแสน นอกจากนี้ยังได้มีการเดินทางสำรวจพื้นที่ป่าบริเวณเขาเต่าทอง ซึ่งเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของพื้นที่ จ.พังงา ในการชมวิวอ่าวพังงา และชมพระอาทิตย์ตก และพระอาทิตย์ขึ้น นอกจากนั้นได้ร่วมเสวนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมนบ้านคลองบ่อแสน และให้คำแนะนำในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
 
ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการได้ที่ https://www.facebook.com/anuwatf.ch7/ หรือhttps://www.facebook.com/saranromstudio/
 
7hd jan 2020 2
 
7hd jan 2020 3
 
7hd jan 2020 4
 
7hd jan 2020 5
 
7hd jan 2020 6
 
7hd jan 2020 7
 
7hd jan 2020 8
 

วจก. นำทีมสำรวจเส้นทางพิชิตเขาเต่าทอง อ.ทับปุด

 DSC2806

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ นำนักศึกษา ขึ้นสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเส้นทางใหม่ ณ เขาเต่าทอง บ้านคลองบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ภายใต้โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น โดย นายชัยยุทธ์ ประสงค์ผล ผู้ใหญ่บ้านคลองบ่อแสน นำทีมชุมชนอำนวยความสะดวกในการพิชิตเขาเต่าทอง เขาเต่าทองเป็นเขาสูงประมาณ 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นป่าดิบชื้น และมีความลาดชันค่อนข้างสูง การเดินทางขึ้นบนยอดเขาต้องอาศัยการเดินป่าที่มีความชำนาญอยู่พอสมควร เมื่อถึงจุดยอดเขา สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อ่าวพังงาจนถึงจังหวัดกระบี่ ในตอนเย็นจะได้เห็นพระอาทิตย์ตก และตอนเช้าจะได้เห็นทะเลหมอกย่อมๆ

คณะวิทยาการจัดการ โด ยอาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ และชุมชนได้วางแผนในการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนบ้านคลองบ่อแสนให้เป็นแหล่งท่งเที่ยวเชิงผจญภัยแห่งใหม่ของจังหวัดพังงา โดยมีการดำเนินกิจกรรมท่องเทียวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน หลังจากการสำรวจเส้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว พบว่า เส้นทางมีความเหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยวได้ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าถึง และสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการจัดเส้นทางท่องเที่ยว โดยทางคณะวิทยาการจัดการ จะดำเนินการประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อวางแผนการบริหารจัดการเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าว โดยมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในโอกาสต่อไป

 DSC2605

 DSC2622

 192688

192687

192685

 

วจก. ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนบ้านโคกยาง บ้านหัวควน ต.กมลา อ.กะทู้ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น

IMG 0486

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ลงพื้นที่ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดภูเก็ต ณ หมู่ที่ 4 บ้านโคกยาง ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ณ หมู่ที่ 5 บ้านหัวควน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ สำรวจบริบทชุมชน จุดเด่นของชุมชน ทรัพยากรที่สำคัญ แนวทางการพัฒนาจากฐานทรัพยากรของพื้นที่ และการยกระดับชุมชน ตลอดจนสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

  IMG 0233

IMG 0231

IMG 0277

IMG 0365 2

IMG 0444

IMG 0367

 IMG 0343 2

IMG 0298

IMG 0378 2

IMG 0390

IMG 0432

IMG 0479

IMG 0454

IMG 0284

 

วจก. อบรมการเพาะลูกเหรียง บ้านพารา ต.ป่าคลอก

 

mspkru 13 jan 2020 2 0

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ลงพื้นที่ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดภูเก็ต โดยจัดกิจกรรม ฝึกอบรมการเพาะลูกเหรียง ให้แก่สมาชิกในชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 25 ครัวเรือน ณ ห้องประชุม มัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์ (บ้านพารา) ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก คุณร่วง สอนทอง และ คุณถาวร ละมัย เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

mspkru 13 jan 2020 2 1

mspkru 13 jan 2020 2 3 1

mspkru 13 jan 2020 2 3

mspkru 13 jan 2020 2 4

mspkru 13 jan 2020 2 5

mspkru 13 jan 2020 2 7

วจก.สำรวจความต้องการชุมชนบ้านโคกยาง ต.กมลา เตรียมฝึกอบรมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิต

mspkru 13 jan 2020 0

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดภูเก็ต (พื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านโคกยาง ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต) ได้ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน และ ส่วนราชการ เพื่อหารือความต้องการของชุมชนในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนพื้นที่ ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา (อบต.กมลา) จังหวัดภูเก็ต สำหรับโครงการได้ดำเนินการภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

mspkru 13 jan 2020 1

mspkru 13 jan 2020 2

สาขาการจัดการนวัตกรรมบริการ ร่วมประชุม ทม.ป่าตอง หารือแนวทางจัดงาน “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ณ หาดป่าตอง” ให้เป็นงานเทศกาลระดับนานาชาติ

83050546 165466131455643 5306762969898549248 n

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ผศ.ดร.นิมิต ซุ้นสั้น อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการศึกษาและเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดงาน “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  ณ หาดป่าตอง” ให้เป็นงานเทศกาลระดับนานาชาติ  ณ ห้องประชุมพระพิศิษฐ์กรณีย์ เทศบาลเมืองป่าตอง โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เข้าร่วม

82975418 499431494110279 2840741156835295232 n

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการการบริหารเเละการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโควิด-19

hrm sep 2020 1
 
(9 กันยายน 2563) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการการบริหารเเละการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาวะวิกฤติยุคโควิด-19 ที่โรงเเรมดาราโฮเทล โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสัมมนาเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รายวิชาระบบสารสนเทศเเละการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริการทรัพยากรมนุษย์ โดย อาจารย์เดชา สีดูกา เเละรายวิชาการจัดการทุนมนุษย์ในท้องถิ่นอันดามัน โดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล 
 
hrm sep 2020 2
 
hrm sep 2020 3
 
วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริง (Active Leanings) ในรายวิชาดังกล่าวเเละการเพิ่มโอกาสในวิกฤตการณ์โควิด-19 ในการปรับเพิ่มความเข้มของหลักสูตร ลับคมดาบเสริมความรู้ ฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้นักศึกษาปีสุดท้ายที่กำลังจะจบในปีการศึกษานี้ ด้วยการทำ HRM Workshop กับโค้ชผู้มีประสบการณ์ตรง มาให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น โดยได้รับเกียรติจากโค้ชเเละผู้ทรงคุณวุฒิจากเจ้าของกิจการธุรกิจชั้นนำ ตัวแทนนายจ้าง ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมเเละผู้ชำนาญการกรณีการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ยเพื่อบรรเทาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร
 
hrm sep 2020 4
 
hrm sep 2020 5
 
hrm sep 2020 6
 
hrm sep 2020 7
 
hrm sep 2020 8

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ PKRU จัด Brainstorm ผลักดันประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตสู่ระดับนานาชาติ

83114425 633539800540410 1002044629257814016 n

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ไร่วานิช อ.เมือง จ.ภูเก็ต  หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ-ภาคเอกชน และสมาคมต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ในการพัฒนางานประเพณีถือศีลกินผัก ที่เป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ สู่การเป็น Flagship ชั้นนำในระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยมี ผศ.ดร.นิมิต  ซุ้นสั้น รองประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการจัดการจัดประชุม ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ-เอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

83718140 1456506764536446 8552636992922320896 n

83757340 2924362950949896 6032678572534005760 n

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่ดีระหว่าง ทุกหน่วยงาน นอกจากนั้นผลการประชุมครั้งนี้จะช่วยพัฒนางานประเพณีถือศีลกินผักสู่การเป็นประเพณีระดับนานาชาติ ที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่จังหวัดภูเก็ต ประการแรกสามารถสร้างภาพลักษณ์  ให้แก่จังหวัดที่มีจุดเด่นทางวัฒนธรรมให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ประการต่อมาจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้เดินทางมาเข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทุกชุมชน   ในจังหวัดภูเก็ตได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย และประการสุดท้ายจะช่วยสามารถสืบทอดประเพณีให้อยู่คู่จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นประเพณีที่ดีของชาติไทย”

84152306 728577704336963 5616460099401809920 n

84664842 1398912920282307 7029613698243100672 n

84676063 2747486741999157 5623318006827319296 n

84716929 241155336880652 3887360532943994880 n

ผศ.ดร.นิมิต  ซุ้นสั้น  กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผลของการประชุมได้สรุปร่วมกันในการต่อยอดวัฒนธรรมดั้งเดิม เชื่อมโยงเมืองเล็กบนพื้นฐานของความเป็นภูเก็ตอย่างยั่งยืน เพื่อขยายเศรษฐกิจชุมชน และก้าวสู่การเป็นงานประเพณีระดับโลก นอกจากนั้นการจัดงานครั้งนี้นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมบริการ (กลุ่มวิชาไมซ์และอีเวนต์) ได้ร่วมฝึกจัดประชุม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้น

84722671 810433729471812 7312158246364512256 n

84814717 182025876228884 2581329126476480512 n

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ อบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่นักศึกษา

IMG 9586

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางการเงิน ซึ่งมีผู้เข้าอบรมเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุม MS CONVENTION HALL (19309) ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ดร.อนุศรา สาวังชัย ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องของบทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สิทธิหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน การวางแผนทางการเงินอย่างชาญฉลาด การออมเงิน การลงทุนขั้นพื้นฐาน การเงินในโลกยุคดิจิทัล และ ภัยทางการเงิน

IMG 9578

IMG 9576

IMG 9565

IMG 9587

IMG 9590

IMG 9601

IMG 9593

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

สารคดี​ "กะปง...ต้องมา กะปง..ต้องแช่ กะปง..ต้องลุย กะปง..ต้องหลงใหล"

109058855 991838951272767 7423922175865643161 o
 
โครงการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.พังงา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
คลิปวิดีโอ - สารคดี​ "กะปง...ต้องมา กะปง..ต้องแช่ กะปง..ต้องลุย กะปง..ต้องหลงใหล" ในโครงการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.พังงา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
Top