เมนู

ประกาศ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

กำหนดการรับสมัคร และแนวปฏิบัติในการรับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพัก

Logo

คลิกอ่านประกาศ กำหนดการรับสมัคร และแนวปฏิบัติในการรับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัย

 

การสมัครเข้าอยู่หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ออนไลน์)
 
ประกาศนักศึกษา ที่มีความประสงค์สมัครเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กรอกใบสมัครเข้าอยู่หอพักออนไลน์ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 และ สัมภาษณ์เข้าอยู่หอพักในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 ณ ห้องบริการและสวัสดิการนักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ฉบับที่ 8

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ฉบับที่ 8
"ม.ราชภัฏภูเก็ต ไม่ประมาท การ์ดยกสูง"  
Revised
 
2

ประกาศจากคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

logo

 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริปหารและการพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศนักศึกษาผู้กู้รายเก่า เลื่อนชั้นปี ที่มีความประสงค์ขอกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563

Logo

ประกาศการยื่นกู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักศึกษาผู้กู้รายเก่า เลื่อนชั้นปี ที่มีความประสงค์ขอกู้ กยศ. ในปีการศึกษา 2563 ดำเนินการดังนี้นักศึกษาเตรียมเอกสารตามแนบท้ายประกาศ และส่งงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตั้งแต่วันที่  24- 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีเอกสารแนบตามแบบคำขอกู้ ส่วนระบบการยื่นกู้ กยศ. จะเปิดให้ดำเนินการได้ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ยื่นกู้ตามวันเวลาที่กำหนด ให้ถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอกู้ ในปีการศึกษา 2563


แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. 101


กยศ.102-หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน


หนังสือรับรองอาจารย์ที่ปรึกษา


 

Top