นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

ประกาศผู้ชนะ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ชื่อ วันที่เผยแพร่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ ๒ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งพร้อมชุดซอฟท์แวร์ควบคุมจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน และ ห้องกิจกรรมสำหรับนักศึกษา อาคารเรียน ๓ อาคารเรียน ๗ อาคารเรียน ๘ และอาคารระวิจัน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์พิมพ์ ๔ สี เคลือบผิวสำหรับโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) 27 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ Business Reference Guide Environment and Areas of Social Responsibility ฯลฯ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโคิวิด -19 (ATK) จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 25,806 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 45,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดรีโมทแอร์ จำนวน 8 ชุด โดยเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงป้ายห้องสาขาพัฒนาชุมชนพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - เดือน มีนาคม 2565 12 เมษายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ วันที่ ๒๐ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรมเฉพาะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 เมษายน 2565
Top