เมนู

PKRU SCOOP - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

PKRU SCOOP : ค่านิยมเปลี่ยน “เด็กภูเก็ต” เชื่อมั่นเลือกศึกษาต่อที่ PKRU

5
 
เป็นที่ทราบกันดีว่า “เด็กภูเก็ต” เมื่อเข้าสู่ช่วงวัย ม.ปลาย หรือเทียบเท่า จะเลือกเส้นทางชีวิตไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ในภาคอื่นๆ เนื่องจากเป็นค่านิยมทางการศึกษาในอดีต นั่นหมายความว่าเด็กท้องถิ่นภูเก็ต ซึ่งควรจะเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและถิ่นฐานของตนต้องออกไปตั้งรกรากสร้างอาชีพในเมืองหลวง เมื่อยุคสมัยผ่านค่านิยมทางการศึกษาเริ่มเปลี่ยน ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นภูเก็ตให้มีความหลากหลายและทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชื่อดัง ส่งผลให้กำแพงความคิดของผู้ปกครองและนักเรียนเริ่มทลายเบาบางลง สร้างและเปลี่ยนเป็นความเชื่อมั่น สามารถวัดได้จากตัวเลขสถิติของนักเรียนภูเก็ต ที่เลือกศึกษาต่อ ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในช่วงหลายปีการศึกษาที่ผ่านมา
 
จากข้อมูลรายงานจำนวนนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต แยกตามจังหวัด โดย กลุ่มงานพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสถิติดังนี้ ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักศึกษาภูเก็ต 478 คน จากจำนวน 2,097 คน (คิดเป็น 22.8%) / สำหรับปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักศึกษาภูเก็ต 624 จากจำนวน 2,536 คน (คิดเป็น 24.6%) และปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนภูเก็ตมารายงานตัว 140 คน จาก 911 (*กำลังอยู่ในช่วงรับสมัคร)
 
 
อาจารย์หาญพล มิตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แสดงทัศนะถึงความเชื่อมั่นของนักเรียนภูเก็ต ว่า “แนวโน้มสถิติของนักเรียนภูเก็ตที่เลือก PKRU ตั้งแต่รอบโควตา / รอบ portfolio / รอบรับตรง มีมากขึ้นทุกปีการศึกษา นักเรียนกลุ่มนี้ตั้งใจมาเรียนกับเรา โดยมาจากโรงเรียนชั้นนำในพื้นที่ เช่น รร.ภูเก็ตวิทยาลัย / รร.สตรีภูเก็ต / รร.เฉลิมพระเกียรติฯ / รร.เมืองถลาง / โรงเรียนกะทู้วิทยา / วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ ฯลฯ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการออกโรดโชว์แนะนำหลักสูตรของคณะต่างๆ ที่มีความเป็นเอกภาพ มีทีมเวิร์คที่ดี รวมถึงมีเครือข่ายครูแนะแนวที่เข้มแข็งและสามารถสื่อสารสองทางได้ตลอดเวลา โดยมหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่แนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนต่างๆ ในภูเก็ต รวมถึง จ.ใกล้เคียง เพื่อแนะนำหลักสูตร โดยผลตอบรับจากนักเรียนที่ให้ความสนใจ พบว่าเลือกสมัครเรียนที่ PKRU เนื่องจากมีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษ เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจ / การบริหารทรัพยากรมนุษย์ / การตลาด / นิเทศศาสตร์ / การจัดการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล้วนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนภูเก็ต ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการผลักดันให้หลักสูตรต่างๆ เป็นหลักสูตรเพื่อการมีงานทำ มีระบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) ณ สถานประกอบการในภูเก็ต ซึ่งตอบโจทย์คนในท้องถิ่นที่ต้องการหาประสบการณ์ เครือข่าย Connection ที่สามารถยกระดับความสามารถนำไปสู่การเข้าสู่วิชาชีพหลังศึกษาจบ” 
 
 
ด้าน ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต เสริมความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีการลงพื้นที่บริการวิชาการในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต มากขึ้น ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน การเปิดรับองค์กรภาครัฐ-เอกชน เข้ามาใช้สถานที่ศูนย์ประชุม และประชาชนที่เข้ามารับบริการ ตลอดจนการให้บริการหลักสูตรการศึกษาทุกช่วงวัย ส่งผลให้คนในท้องถิ่นภูเก็ต เห็นถึงพัฒนาการและศักยภาพของมหาวิทยาลัยทั้งเรื่องของสถานที่และบุคลากร ซึ่งในส่วนนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ปกครองที่มีส่วนสนับสนุนให้ลูกหลานเลือกเรียนกับเรา ประกอบกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อในเชิงรุกผ่านแพล็ทฟอร์มต่างๆ ตรงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้น สวก. เล็งเห็นถึงเทรนด์ของเด็กภูเก็ต ต่อจากนี้หลักสูตรต่างๆ ทั้งหลักสูตร ป.ตรี – ป.โท และหลักสูตรระยะสั้นที่กำลังพัฒนาอยู่ จะมีความน่าสนใจตอบโจทย์ท้องถิ่นภูเก็ต ทั้งด้านภาษาจีน-อังกฤษ ศิลปวัฒนธรรม การเป็นผู้ประกอบการ และทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ”   
 
 
ทางฝั่งของ นายชุมพล แซ่ซุ่น นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ เด็กภูเก็ต ศิษย์เก่า รร.ภูเก็ตวิทยาลัย เล่าว่า “เลือกมาเรียนที่ราชภัฏภูเก็ต เพราะสนใจศึกษาด้านสังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งได้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งการเลือกเรียนที่บ้านเกิดทำให้สามารถนำความรู้มาใช้ในการทำหน้าที่ในงานสังคม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงสามารถช่วยงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งมองว่าเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าการเลือกไปศึกษาต่อต่างจังหวัด และอีกเหตุผลที่เชื่อมั่นเลือกมาเรียนเพราะมีรุ่นพี่หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมในหลายวงการเป็นศิษย์เก่าราชภัฏภูเก็ต สำหรับสิ่งที่รู้สึกประทับใจในการมาเรียนที่นี่คือ อาจารย์ให้ความดูแลเอาใจใส่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และส่งเสริมให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่” 
 
ก้าวย่างสำคัญในการเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น ควบคู่กับการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ คือการมีนักศึกษาภูเก็ต ซึ่งมีความเข้าใจ เข้าถึง บริบทของท้องถิ่น จะเป็นแรงขับที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ทั้งการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดิจิทัลเทคโนโลยี รวมถึงการท่องเที่ยวและบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKRU SCOOP : ต้องอ่านออกต้องเขียนได้ จะช่วย นร. คิดวิเคราะห์เป็น “ภาษาไทย ม.ราชภัฏภูเก็ต” ระดมเทคนิคการสอนออกค่ายโรงเรียน 3 จ. อันดามัน

1
 
ปัญหาอ่านไม่ออก (อ่านไม่ชัด) เขียนไม่ได้ (หรือเขียนผิด-นึกศัพท์ไม่ออก) ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นอุปสรรคที่ฉุดรั้งคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพราะการเขียนอ่านภาษาไทยอย่างถูกต้อง ไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์จารีตประเพณีภาษาประจำชาติ แต่คุณภาพการใช้ภาษาไทยของผู้ใช้ จะช่วยนำไปสู่การเป็นผู้เปี่ยมทักษะในการสื่อสาร ติดต่อเจรจา ต่อรอง หรือการบอกเล่าเรื่องราว และสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านที่สนใจ ล้วนมาจากพื้นฐานของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม 
 
2
 
3 0
 
อาจารย์พรพักตรา ไชยเศรษฐ ประธานสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในฐานะของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น จะมาเล่าถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาภาษาไทยในอันดามัน ด้วยกลวิธีถ่ายทอดเทคนิคการสอนใหม่ๆ สู่ครู ต่อยอดวิธีเรียนภาษาไทยแบบสนุกไม่ชวนเบื่อสู่นักเรียน  
 
3 1
 
3
 
“สาขาวิชาภาษาไทย มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะการอ่านออกเขียนได้ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ แล้วจากบทสรุปต่างๆ จากข้อมูลที่ได้รับทราบจากข่าวสารหรือจากโรงเรียน จะพบว่าปัญหาเรื่องการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะเด็กระดับประถมศึกษานั้น ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่พวกเราในฐานะครู คงจะละเลยภารกิจนี้ไม่ได้ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จึงได้รับมอบหมายในการจัดกิจกรรม ส่งเสริม และแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ทั้งใน จ.ภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยได้มีการจัดอบรมแยกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือ การอบรมครูผู้สอนระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะครูทางด้านภาษาไทย ให้เรียนรู้เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ เราต้องยอมรับว่าโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไป ปัญหาของเด็กเมื่อหลายปีก่อน ย่อมไม่เหมือนกับเด็กในปัจจุบัน ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในการเสริมสร้างเทคนิคการสอนใหม่ๆ ว่ามีวิธีใดบ้างที่ถือว่าเป็นทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่จะช่วยแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพื่อให้ครูได้เทคนิคการสอนไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียน ในการจำแนกปัญหาของแต่ละคน เพราะแต่ละโรงเรียนนั้นปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นั้นคงจะต้องแตกต่างกัน ในส่วนที่สอง ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยของเราก็คือการจัดค่ายเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆ ประถมศึกษา ระดับตั้งแต่ ป.1 จนถึง ป.6 ในโรงเรียนพื้นที่ จ.ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมออกค่ายการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เนื่องจากสาขาวิชาภาษาไทยได้ตระหนักทั้งในเรื่องของการเรียนปนเล่น เล่นปนเรียน ดังนั้นการจัดค่ายดังกล่าวได้ให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยในแต่ละชั้นปีได้มีส่วนร่วม ในการสร้างสรรค์ฐานกิจกรรมออกมา ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าจะแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต่อเด็กอย่างไร ซึ่งสำคัญที่สุดที่เราได้ทำการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการที่จะช่วยให้เด็กอ่านออกเขียนได้นั้นก็คือเรื่องของการใช้รูปภาพผสมคำ การรู้จักตัวสะกด การเรียงร้อยประโยค ความหมายของคำ 
 
สิ่งต่างๆเหล่านี้ สาขาวิชาภาษาไทยเราได้ทำการบ้าน และสร้างสรรค์ออกมาเป็นค่ายการจัดการเรียนรู้ ซึ่งตลอดการทำงานของสาขาวิชาภาษาไทยในโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการการเรียนรู้นั้น อย่างแรกที่เราได้เรียนรู้ในฐานะคณะทำงานคือ เราพบว่าปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นั้นเป็นปัญหาที่ทุกคนไม่สามารถจะปฏิเสธได้ เราไม่ควรฝากความหวังไว้ที่ครูบาอาจารย์อย่างเดียว ก็คงจะต้องฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วย เพราะกิจกรรมที่เราได้ลงไปช่วย สิ่งสำคัญคือจะต้องสืบสาน ต่อยอด ช่วยเหลือกันทุกฝ่าย ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง ก็คงจะต้องช่วยดูแลเอาใจใส่น้องๆ ด้วย อย่างเช่นมีการบ้านภาษาไทยให้อ่านคำศัพท์คุณพ่อคุณแม่จะต้องมีส่วนร่วม ลูกเองก็จะได้มีความใกล้ชิดกับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น นี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาประสานความร่วมมือกันโครงการนี้ถึงจะประสบความสำเร็จ และเห็นผลเป็นรูปธรรม”
 
4
 
5
 
6
 
7
 
โครงการนี้จะต่อยอดไปถึงอะไรได้อีก ? 
 
“คงไม่ได้หยุดอยู่แค่ผลการเรียน หรือตัวเลขคะแนนผลการสอบในสนามวิชาการของเด็กที่สูงขึ้น แต่สำคัญที่สุดก็คือเรากำลังจะชี้ให้เห็นว่าการที่เรามีความสามารถในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ การวิเคราะห์โจทย์แต่ละวิชานั้น การสื่อสาร การมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจะส่งผลดีกับน้องๆ ในการที่จะสามารถเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในการเรียนวิชาต่างๆ ด้วย โดยมีวิชาภาษาไทยเป็นพื้นฐาน ทั้งหมดนี้ก็เป็นภารกิจของคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต สิ่งที่กล่าวมานั้นคือภารกิจสำคัญที่ทางสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต มีความภาคภูมิใจ นอกเหนือจากภารกิจในการผลิตครู ในการอบรมครู ในการสร้างบัณฑิตสาขาครูให้มีคุณภาพแล้ว สิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจอย่างยิ่งก็คือการได้ดำเนินตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 ในการที่ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นและชุมชน รวมไปถึงภารกิจในการผลิตครู ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไม่มีวันเปลี่ยนแปลง”
 
ด้าน นางสาวณัชชา ศรีสมทรง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้ลงไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม สะท้อนมุมมองว่า “โจทย์ที่สาขาฯ ตั้งใจนำไปมอบให้กับนักเรียน คือทำให้ภาษาไทยเป็นสิ่งที่สนุก เป็นความท้าทาย จึงสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับ พยัญชนะ ตัวสะกด วรรณยุกต์ การเรียบเรียงประโยค ออกมาในรูปแบบบอร์ดเกมส์เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงภาพวัตถุสิ่งของกับคำพยัญชนะได้ นอกจากนั้นยังช่วยฝึกให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการอ่านเขียนและการนำเสนอเพื่อสร้างความกล้าแสดงออกอีกด้วย ซึ่งการลงไปในพื้นที่เช่นนี้ ตนเองและเพื่อนๆ ในสาขาฯ ได้รับประโยชน์เนื่องจากช่วยให้ได้ใช้หลักจิตวิทยาในชั้นเรียน เพื่อเรียนรู้การสอนบนความแตกต่างของนักเรียน”
 
ในส่วนของ นางสาววิภาวรรณ แข็งแรง ให้ความเห็นว่า “การเป็นครูภาษาไทยยุคใหม่ จำเป็นต้องปรับตัวหาวิธีการสอนโดยใช้สื่อไอทีมาผสมผสานกับบทเรียนในหนังสือ สร้างสรรค์จากตัวหนังสือเป็นภาพที่ดึงดูดสายตาและความสนใจของผู้เรียน ประสบการณ์จากค่ายอ่านออกเขียนได้ช่วยกระตุ้นให้พวกเรา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลับมามุ่งมั่นพัฒนาวิธีการสอนให้ดีขึ้นก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์และทำอาชีพครูภาษาไทยมืออาชีพในอนาคต”
 
8
 
ผศ.ดร.รัฐพล พรหมสะอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “คณะฯ ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในเรื่องของการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ในเขตพื้นที่ 3 จ.ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่) เนื่องจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทยในโรงเรียนหลายแห่งมีคะแนนวิชาภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะยกระดับให้สูงขึ้น ครุศาสตร์จึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครู และออกค่ายกิจกรรมพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งครอบคลุมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การออกค่ายอ่านออกเขียนได้ การอบรมนวัตกรรมสื่อการสอน การ Reskill & Upskill การสร้างอินโฟกราฟิก บอร์ดเกม เพื่อสนับสนุนการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้กับนักเรียน ทั้งนี้การดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนอกจากชะช่วยสนับสนุนการศึกษาของท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับท้องถิ่น ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของการสร้างครูในปัจจุบันและว่าที่ครูในอนาคตให้มีศักยภาพตอบโจทย์การศึกษาของท้องถิ่น”
 
81564599 2540840296240670 6276819241081503744 o
 
81621205 2540841659573867 5602302521394593792 o
 
82241873 2540840182907348 8682642363027292160 o
 
DSCF6807
 

PKRU SCOOP : มองวงการทัศนศิลป์ภูเก็ต ผ่านเรื่องราวของดาวเด่น Visual Art PKRU

 
phuket visual art mar 2020 2
 
phuket visual art mar 2020 44 
 
ศิลปะ (Art) คือความสวยงาม ที่ช่วยยกระดับคุณค่าและสร้างสุนทรียะให้แก่เรื่องราว บุคคล และสถานที่ซึ่งถูกบอกเล่าผ่านผลงานทัศนศิลป์ (Visual Art) ในรูปลักษณ์ของงานจิตรกรรม ประติมากรรม และประยุกต์ศิลป์ แต่กว่าที่เราจะมีโอกาสได้เสพงานศิลป์อย่างรื่นรมย์ “ผู้สร้างงานศิลปะ” หรือ “ศิลปิน” จะต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักเพียงใด ทั้งกระบวนการคิดภายใน “จิตใจ” การสร้างและตีความจินตนาการผ่าน “สมอง” รวมถึง “มือ” ซึ่งต้องทำงานเสมือนจักรกลที่แม่นยำ ดังนั้นแหล่งบ่มเพาะฝึกฝนทักษะด้านศิลป์จึงมีความสำคัญสำหรับการสร้างและเจียระไนนักทัศนศิลป์
 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต – Visual Art PKRU (เดิมชื่อ สาขาวิชาศิลปกรรม) คือแหล่งผลิตศิลปินออกสู่ท้องถิ่น ด้วยทีมผู้สอนซึ่งมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ครอบคลุมทุกเหลี่ยมมุมของทัศนศิลป์ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้อิงกับยุคสมัย และตลาดงานของ จ.ภูเก็ต จึงเป็นที่มาของการผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรม/ทัศนศิลป์ ออกสู่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมถึงมีนักศึกษาที่สามารถสร้างรายได้พิเศษระหว่างเรียนและรับรางวัลการแข่งขันระดับประเทศ ข้อมูลต่อจากนี้จะช่วยลดเลือนค่านิยมที่ว่า “ศิลปินไส้แห้ง?” ให้เบาบางลง เพราะว่าศิลปะนอกจากสร้างความผลงานให้ผู้ทัศนาได้รับความสุขแล้ว ยังสามารถสร้างงานและอาชีพที่มั่นคงแก่ผู้สร้างงานได้
 
ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ เล่าถึงแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรว่า สำหรับนักเรียนที่เลือกมาที่ทัศนศิลป์ เค้าชอบศิลปะและมีทักษะพื้นฐาน สิ่งที่สาขาวางเป็นกรอบหลักในการสอน คือ 3H ประกอบด้วย Heart ต้องมีใจ สนใจ ใคร่รู้ และหลงใหล (มี Passion) / Hand ฝึกฝนการใช้มือและนิ้วในการลงเส้น ระบายสี ปั้น อย่างปราณีต / Head ต้องเป็นนักออกแบบความคิด มีจินตนาการ สามารถสังเคราะห์เรื่องราวและสภาพแวดล้อมบอกเล่าผ่านผลงานได้อย่างน่าสนใจ รวมถึงสาขาได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาออกไปแข่งขันทางจิตรกรรมและประยุกต์ศิลป์ในรายการระดับประเทศ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานให้กับท้องถิ่นในโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย การต่อยอดลวดลายผ้าบาติก การสร้างผลงานจิตรกรรมภายในชุมชนตามโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ตามพระบรมราโชบาย อีกทั้งมีการเปิดรายวิชาใหม่ เช่น การจัดการทัศนศิลป์เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเรียนรู้และเข้าใจการสร้างงาน Land Arts / Wall Painting / Sculpture / Landscape Design โดยการเรียนรู้จากสถานที่ท่องเที่ยวและจุด Destination ต่างๆ ในภูเก็ต เพื่อมุ่งให้นักศึกษาสามารถออกแบบงานทัศนศิลป์ให้ตอบโจทย์การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มมูลค่าได้
 
อีกส่วนที่เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมของหลักสูตรศิลปกรรม/ทัศนศิลป์ คือนักศึกษาและบัณฑิตที่ศึกษาจบออกไปสามารถสร้างอาชีพอย่างมั่นคงโดยใช้ทักษะวิชาชีพที่ได้ฝึกฝนจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย อาจารย์ภาณุวัฒน์ จะแนะนำส่วนหนึ่งของ “ดาวเด่น” ผู้ที่มีผลงานและบทบาทในองค์กรท้องถิ่นโดยการใช้ความรู้ทางศิลปะ อาทิ
 
phuket visual art mar 2020 1
 
phuket visual art mar 2020 5
 
นายจอห์นเฟเดริโก้ กริมาลดี 
 
ปัจจุบันรับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ display ห้างสรรพสินค้า Central Patong จอห์นในสมัยเรียนนั้นค่อนข้างเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเขียนภาพใบหน้าคน และงานที่ใช้เรื่องของทักษะแสง-เงา จอห์นได้นำเอาหลักการทฤษฏีการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่เคยร่ำเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพราะการจัด Display ต้องมีเรื่องของจังหวะจะโคน จุดเด่น จุดรอง มีระยะสูง-ต่ำ ใกล้-ไกล เช่น การจัด Displayเสื้อผ้า การเลือกเสื้อผ้าจัดกับหุ่นล้วนอาศัยความเข้าใจเรื่องทฤษฏีสี บางธีมก็ต้องใช้สีแบบสีโทนเดียว ไล่น้ำหนัก หรือบางธีมที่ต้องการให้ลูกค้าเกิดความสะดุดตามากๆ ก็จะใช้สีคู่ตรงข้าม เป็นต้น แล้วแต่สถานการณ์และความเหมาะสม แม้ว่างานประจำจะรัดตัวและทำให้เขาเครียดแค่ไหน แต่จอห์นก็ยังใช้การทำงานศิลปะเป็นการพักผ่อน ด้วยการรับเขียนภาพคนเหมือนเป็นงานอดิเรกและเป็นรายได้เสริมทางหนึ่งด้วย จอห์นมีหลักคิดสำคัญสำหรับการค้นหาตัวเอง 3 ข้อ คือ 1.ถามตัวเองว่าชอบอะไรเพราะสิ่งที่ชอบเราจะอยู่กับมันได้นาน 2.ถามตัวเองว่าถนัดอะไร เพราะเราจะทำมันได้ดี 3.ถ้าไม่รู้ว่าชอบหรือถนัดอะไร ถามตัวเองว่าแล้วอะไรที่ตลาดต้องการ และเราทำมันได้ ซึ่งปัจจุบันจอห์นได้คำตอบของคำถามทั้ง 3 ข้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
phuket visual art mar 2020 7
 
phuket visual art mar 2020 5
 
นางสาวจิราภรณ์ อาจชำนะ 
 
ปัจจุบัน ตำแหน่งครูแผนกวิชาศิลปกรรมและคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในตอนเรียนอยู่นั้น ผลงานของเธอช่วงแรกๆ ทำได้ดีทุกวิชา แต่ในช่วงที่เธอกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 เธอได้เกิดแรงบันดาลใจบางอย่างที่อยากจะทดลองวาดภาพสีน้ำโดยอาศัยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาหารพื้นเมืองภูเก็ต จนนำพามาสู่การตั้งเป็นหัวข้อในการทำเป็นโครงการวิจัยอย่างจริงจังในที่สุด ซึ่งผลปรากฏว่านับจากวันนั้นที่เธอตัดสินใจจับพู่กันระบายสีน้ำ ก็เปรียบเสมือนการเปิดประตูบานใหญ่สำหรับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิต สีน้ำได้นำพาเธอไปเจอผู้คนที่ชื่นชอบในผลงานหลายต่อหลายคน ได้สร้างมิตรภาพในกลุ่มคนที่รักสีน้ำ ได้ทำให้เธอได้ทดลองเป็น youtuber สอนวาดสีน้ำผ่านสื่อออนไลน์ ฯลฯ แม้ว่าปัจจุบันเธอจะต้องรับผิดชอบงานสอนตามหน้าที่ แต่เธอก็ไม่ลืมที่จะนำแรงบันดาลใจและไฟแห่งฝันที่เธอมี ส่งต่อแก่น้องๆ นักเรียนในสถาบันการศึกษาที่เธอสอน
 
phuket visual art mar 2020 1 1
 
phuket visual art mar 2020 9
 
นายพีระพล บุญเลี้ยง 
 
เขาได้รวมตัวกันกับเพื่อนๆ และรุ่นน้องในสาขา รับวาดภาพผนังในนามของกลุ่ม Land Arts โดยมีผู้นำกลุ่ม คือ พีระพล ในสายตาของอาจารย์ พีระพลเป็นนักศึกษาอีกคนหนึ่งที่มีฝีไม้ลายมือที่หาตัวจับยากเกือบทุกวิชา แต่วิชาที่โดดเด่นมากที่สุดก็น่าจะเป็นวิชาจิตรกรรมและวิชาวาดเส้น พีระพลได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานศิลปะมาอย่างโชกโชน เขาเริ่มต้นทำงานศิลปะแบบแหวกกระแส ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงเพอฟอร์แมนซ์ในถนนคนเดิน รับวาดภาพล้อเลียน วาดตกแต่งหน้าเค้ก และมาจบที่การวาดภาพฝาผนัง ซึ่งผลงานของเขาก็อยู่ในสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สถานศึกษา เป็นต้น แต่ปัจจุบันเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น เขามีความเชื่อว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป คนทำงานศิลปะก็ต้องพัฒนาเทคนิควิธีการให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้ นั่นจึงเป็นที่มาของการฝึกฝนทักษะด้านการวาดดิจิทัลเพนต์ผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งนับเป็นสิ่งใหม่ที่ท้าทายสำหรับตัวของพีระพล
 
phuket visual art mar 2020 3
 
phuket visual art mar 2020 1 2
 
นางสาวพรเบญญา ศิริชัยวัจนเดชา  
 
ว่าที่บัณฑิตป้ายแดง สาขาวิชาศิลปกรรม พรเบญญา เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่มีความตั้งใจและรับผิดชอบสูงมาก งานทุกวิชาเธอจะทำออกมาอย่างประณีตตั้งใจ เนื่องจากพรเบญญาเป็นคนที่สนใจเรื่องการประกวดงานศิลปะตั้งแต่วัยเด็ก เธอคิดว่าการส่งผลงานประกวดศิลปะ ก็เปรียบเสมือนการสร้างโอกาสให้แก่ตัวเอง รางวัลเป็นเพียงผลพลอยได้ของความพยายามเท่านั้น แต่แก่นสาระสำคัญอยู่ตรงที่เราได้สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง นั่นจึงทำให้ผลงานของเธอมีพัฒนาการอย่างชัดเจนตามลำดับ วิชาที่เธอสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างโดดเด่น คือ วิชาสื่อวัสดุและเทคนิคศิลปะ เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถนำเอาวัสดุรอบตัว มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ นั่นจึงเป็นที่มาของผลงานสื่อผสมของเธอที่ก้าวไกลไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน Energy Painting Contest ปีที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “พลังงานความดีด้วยหัวใจ” รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเดินทางไปทัศนศึกษาด้านศิลปะ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จชิ้นโบว์แดงของเธอ และเป็นความภาคภูมิใจของสาขาอีกด้วย
  

PRPKRU Special Content ม.ราชภัฏภูเก็ต พัฒนาทักษะอาชีพด้านการดำน้ำ

 
phuket scuba diving 7 jan 2020 1
 
PRPKRU Special Content
ม.ราชภัฏภูเก็ต พัฒนาทักษะอาชีพด้านการดำน้ำ กีฬาทางน้ำ การว่ายน้ำ และไลฟ์เซฟวิ่ง
 
phuket scuba diving 7 jan 2020 2
 
phuket scuba diving 7 jan 2020 3
 
phuket scuba diving 7 jan 2020 4
 
phuket scuba diving 7 jan 2020 5
 
phuket scuba diving 7 jan 2020 6
 
phuket scuba diving 7 jan 2020 7
 
phuket scuba diving 7 jan 2020 8
 
phuket scuba diving 7 jan 2020 9
 
Top