นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

โทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โทร 0 7652 3094-7 โทรสาร 0 7621 1778

หน่วยงาน เบอร์โทร
งานประชาสัมพันธ์ 09 3582 4897
คณะครุศาสตร์ 2000, 09 4596 5764
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 08 9473 2624
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3000, 08 4689 4856
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4000, 09 4149 2487
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 06 1179 8070
คณะวิทยาการจัดการ 08 1538 1822
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 08 1797 5542
สถาบันวิจัยและพัฒนา 06 2352 2588,08 8443 4139
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 09 8515 0989
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08 3391 1166
สำนักงานบัณฑิตศึกษา 09 5039 5249
สำนักงานโครงการ กศ.บป. 08 1737 7031
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 06 4401 4509,09 8698 3080
กองนโยบายและแผน 1200,08 3107 3457
กองพัฒนานักศึกษา 1130,06 4918 0085 
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 1342,08 6478 0062
ผอ.กองกลาง 1101
งานประชาสัมพันธ์ 0,1110,1111,1112,09 3582 4897
งานการเงิน บัญชี และรายได้ 1130, 08 1270 1099
งานพัสดุและทรัพย์สิน 1140,08 8757 2445
งานธุรการ 1180, โทรสาร 0 7621 1778
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 1120, 08 8757 2446
งานเลขานุการ 1102,1103,1106,08 6475 9419,09 8589 6469
งานอาคารสถานที่ 1150, 08 6470 5143
งานออกแบบและภูมิสถาปัตย์ 09 5271 5566, 086 565 2753
สำนักงานอธิการบดี
อธิการบดี 1000
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพันธกิจสัมพันธ์ 1103,1106
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1103,1106
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน งบประมาณและกิจการสภามหาวิทยาลัย 1103,1106
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล 1103,1106
รองอธิการฝ่ายกิจการต่างประเทศ และการบริหารสินทรัพย์ 1103,1106
ผอ.สำนักงานอธิการบดี 1100
สำนักวิทยบริการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 7340,08 6470 2783
ศูนย์ภาษา 1700,09 5258 2838
สนง. ผู้อำนวยการ 0 7652 3290, 7352
*** หมายเหตุ : ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2566 ***
Top