นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

โทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โทร 0 7652 3094-7 โทรสาร 0 7621 1778

หน่วยงาน เบอร์โทร
งานสื่อสารองค์กร (ประชาสัมพันธ์) 0, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 09 3582 4897
คณะครุศาสตร์ 2000, 09 4596 5764
โรงยิมเนเซียม (สาขาวิชาพลศึกษา) 2060
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2011, 08 9473 2624
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3000, 08 4689 4856
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4000, 09 4149 2487
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 06 1179 8070
คณะวิทยาการจัดการ 5000, 08 1538 1822
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6000, 08 1797 5542
สถาบันวิจัยและพัฒนา 06 2352 2588,08 8443 4139
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 7120, 09 8515 0989
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08 3391 1166, 08 9891 2240
สำนักงานบัณฑิตศึกษา 1400, 09 5039 5249

สำนักงานโครงการ กศ.บป.

กศ.บป.จังหวัดตรังตรัง (นาบินหลา)

7140, 08 1737 7031

08 1737 7013

สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 06 4401 4509,09 8698 3080
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขุมชน 1600
กองนโยบายและแผน 1200,08 3107 3457

กองพัฒนานักศึกษา

- สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา

- งานกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

- ห้องพยาบาล

06 4918 0085, 08 17190467

1300 1320 1332

1342

1340
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 1342,08 6478 0062
ผอ.กองกลาง 1101
งานการเงิน บัญชี และรายได้ 1130, 08 1270 1099
งานพัสดุและทรัพย์สิน 1140,08 8757 2445
งานธุรการ 1180, โทรสาร 0 7621 1778
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 1121, 08 8757 2446
งานเลขานุการ 1102,1103,1106,08 6475 9419,09 8589 6469
งานอาคารสถานที่ 1150, 08 6470 5143
งานออกแบบและภูมิสถาปัตย์ 1151, 09 5271 5566, 086 565 2753
สำนักงานอธิการบดี
อธิการบดี 1000
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และพันธกิจสัมพันธ์ 1104
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  1002
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริการวิชาการ และวิจัย 1006
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  1003
รองอธิการฝ่ายกิจการต่างประเทศ และการบริหารสินทรัพย์ 1001
ผอ.สำนักงานอธิการบดี 1100
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-สำนักงานผู้อำนวยการ

-งานวิทยบริการ

-งานบริการสารสนเทศอัจฉริยะ

7350, 7352, 7355, 7356, 06 1145 5696

08 5475 1477

08 0041 9226
สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ 1700, 09 5258 2838, 06 5348 2922
*** หมายเหตุ : ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567 ***
Top