เมนู

“ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ” Talk ประเด็น ภาวะผู้นำยุคใหม่กับการจัดการการเปลี่ยนแปลง

  • มี.ค. 02, 2563
  • 1032
itim parit mar 2020
 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมสัมมนาสถานการณ์อุตสาหกรรมด้านที่พักโรงแรม เรื่อง “ภาวะผู้นำยุคใหม่กับการจัดการการเปลี่ยนแปลง” โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.วีรภัทร์ โชติวิริยะกุล ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย (ผู้รับผิดชอบโครงการ) บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม MS Convention Hall คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ (ไอติม) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและตอบข้อซักถามของนักศึกษาในประเด็น การเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม และการศึกษา 
 
 
 
 
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นำ มีความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จึงได้จัดงานสัมมนาขึ้น โดยมี คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ นักเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยและสิทธิทางสังคมรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดน่าสนใจและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนำมาใช้ผลักดันและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการจัดงานในลักษณะดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทของความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันที่ต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสภาวะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และพลังของคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top