เมนู

สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ม.ราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ

  • ส.ค. 13, 2563
  • 387
1
 
2
 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ รองประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิกรม กรุงแก้ว  อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ชนะศรี พร้อมนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ
 
3
 
การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชาติพันธุ์พื้นเมือง ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ ในโอกาสเดียวกันนี้ ทั้งสองสถาบันได้นำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้นำเสนอผลงานวิจัยชุดระบำพัสตราภรณ์ ยอนหยา ที่ได้แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานจากรูปแบบวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีชาวไทยเชื้อสายจีนในกลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋าที่อาศัยอยู่ในฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งการแต่งกายแต่ละรูปแบบขึ้นอยู่กับโอกาสและพิธีการสำคัญ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับจารีตประเพณี
 
ขณะที่สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ 4 ชุด ประกอบด้วย “ชุดชมพู่เพชรสายรุ้ง” “นาฏยประดิษฐ์ผ้าทอกะเหรี่ยง กรณีศึกษา : หมู่บ้านยางน้ำกลัดใต้ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี” “นาฏยประดิษฐ์สำหรับไทยพวนเพชรบุรีจากพื้นวัฒนธรรมพวนเชียงขวาง” “ปุราณคติวชิรศรีทวารวดีและระบำยักษ์แคระ”
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU)
มหาวิทยาลัยที่สร้าง "ตัวตน" ในแบบฉบับของคุณ 
บนเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 
 
4
 
5
 
DSC 2819
 
DSC 2903
 
DSC 2921
 
DSC 2990
 
DSC 3011
 
DSC 3059 2
 
DSC 3106
 
Top