เมนู

ม.ราชภัฏภูเก็ต แสดงผลงานสร้างสรรค์ “Dimension / Overlap / Reflection / Culture”

  • ส.ค. 30, 2563
  • 253
1 Copy
 
PRPKRU (28 สิงหาคม 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยการดำเนินงานของ สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง จัดพิธีเปิดนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ การแสดงผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษา ประจำปี 2563 ภายใต้ Concept มิติ / ทับซ้อน / สะท้อน / วัฒนธรรม (Dimension / Overlap / Reflection / Culture) โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมที่ศูนย์การค้า Limelight Avenue Phuket
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า “การจัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ มิติ / ทับซ้อน / สะท้อน / วัฒนธรรม เป็นความตั้งใจของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานออกแบบศิลปะในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่ปลูกจิตสำนึก และกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก มีความตื่นตัว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ ตลอดจนเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการพัฒนางานสร้างสรรค์และงานวิจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และพัฒนาผลงานทางวิชาการไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top