เมนู

ม.ราชภัฏภูเก็ต ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของคณะทำงานจากสำนักงบประมาณ

  • พ.ย. 17, 2563
  • 230
1
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย นำโดย นางอมรรัตน์ ภูมิวสนะ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 และคณะทำงานจากสำนักงบประมาณ ในระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2563 โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 
นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในชุมชนเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต , พื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และพื้นที่ตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต 
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12 1
 
12 2
 
12 3
 
12 4
Top