เมนู

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาสภา-นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 27

  • พ.ย. 26, 2563
  • 212
pkru 25 nov 2020
 
PRPKRU (25 พฤศจิกายน 2563) สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดสัมมนาสภา-นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 โดยมี รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต อ.ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมที่ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวในพิธีเปิดว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งความสุข มุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เน้นการทำงานเป็นทีม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่งมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพและมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนมุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มีการบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น และที่สำคัญมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ในการปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณธรรม สู้งาน จิตอาสา มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการจัดโครงการในวันนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ผู้นำนิสิต-นักศึกษา ของแต่ละมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านกิจการนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดและทักษะต่างๆ ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top