เมนู

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมรับมอบนโยบายและทิศทางการจัดทำ Strategic Action Plan มหาวิทยาลัยราชภัฏ

  • ต.ค. 21, 2564
  • 116

S 52920379

(20 ตุลาคม 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมรับมอบนโยบายและทิศทางการจัดทำ Strategic Action Plan มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผ่านรูปแบบออนไลน์ ZOOM โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มอบนโยบายการน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเละนวัตกรรม มอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม (อว.)

messageImage 1634725452873

S 52920377

messageImage 1634724994584

Top