เมนู

PKRU มอบนโยบายทีมรักษาความปลอดภัย

  • ต.ค. 21, 2564
  • 181

pkru security team oct 2021 1

PRPKRU (20 ตุลาคม 2564) จากพันธกิจ "พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการให้มีคุณภาพ" สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยงานอาคารสถานที่และบริการ นำทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จากสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าพบ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ อาจารย์ ดร.สุเทพ มุงคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เพื่อรับฟังนโยบายในการดำเนินงานด้านรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการภายในมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 ประตูเข้า-ออก และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการและอาคารสถานที่ของ PKRU ตลอดจนการมีบทบาทในการเป็นหน่วยหน้าด่านในการให้การต้อนรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ซึ่งงานอาคารสถานที่และบริการ ได้เตรียมความพร้อมและจะนำนโยบายของคณะผู้บริหารนำมาใช้ในการดูแลและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง

pkru security team oct 2021 2

pkru security team oct 2021 3

pkru security team oct 2021 4

pkru security team oct 2021 5

pkru security team oct 2021 6

pkru security team oct 2021 7

pkru security team oct 2021 8

pkru security team oct 2021 9

pkru security team oct 2021 10

Top