เมนู

PKRU สร้างเกราะป้องกันทางไซเบอร์ “ผู้สูงอายุ”

  • พ.ย. 25, 2564
  • 135
pkru depa project nov 2021 1
 
pkru depa project nov 2021 2
 
PRPKRU (25 พฤศจิกายน 2564) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลวิชิต และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดโครงการเพิ่มทักษะการรู้ดิจิทัลและสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามไซเบอร์แก่ผู้สูงอายุ โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย อาจารย์ธนกฤษ จันทร์แสง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ตลอดจน บุคลากร และกลุ่มผู้สูงอายุตำบลวิชิต เข้าร่วมอบรมที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
pkru depa project nov 2021 3
 
pkru depa project nov 2021 4
 
สำหรับกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ PKRU ได้นำความรู้และทักษะดิจิทัลถ่ายทอดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์แก่ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย สร้างภูมิต้านทานดิจิทัล ไม่หลงกลในโลกออนไลน์ (เช่น การหลอกลวงเอาข้อมูลส่วนตัว การคุกคาม) / การใช้สื่อ Social Media อย่างปลอดภัย / การใช้แอพพลิเคชันด้านสุขภาพ / การถ่ายภาพและตกแต่งภาพ ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการที่สอดแทรกทักษะการใช้งานอปุกรณ์ดิจิทัลอย่างสมาร์ท สร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพ (Active Aging) ลงมือปฏิบัติจริงพร้อมทั้งฝึกทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสังคมผู้สูงอายุในท้องถิ่นต่อไป  
 
pkru depa project nov 2021 5
 
pkru depa project nov 2021 6
 
pkru depa project nov 2021 7
 
pkru depa project nov 2021 8
 
pkru depa project nov 2021 9
 
pkru depa project nov 2021 10
 
pkru depa project nov 2021 11
 
pkru depa project nov 2021 12
 
pkru depa project nov 2021 13
 
pkru depa project nov 2021 14
 
pkru depa project nov 2021 15
 
pkru depa project nov 2021 16
 
pkru depa project nov 2021 17
 
pkru depa project nov 2021 18
Top