เมนู

PKRU มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ ปรับหลักสูตรตามแนวทาง OBE

  • พ.ย. 29, 2564
  • 110
1
 
(27-28 พฤศจิกายน 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcomes Based Education (OBE) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.วาสนา ชาชิโย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ตลอดจน คณาจารย์ประจำหลักสูตรทุกระดับ เข้าร่วมอบรมโดยมีทีมวิทยากร ประกอบด้วย รศ.ดร.วันดี สุทธรังสี / รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข / และ ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ 
 
2
 
3 
4
 
สำหรับการจัดอบรมดังกล่าว PKRU ได้จัดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันแนวทางการพัฒนาหลักสูตรได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) ซึ่งเป็นการจัด การศึกษาที่มุ่งเน้นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและอาจารย์เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ ผู้เรียนได้บรรลุผลลัพธ์นั้น ๆ
เพื่อให้หลักสูตรสามารถจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ ผู้ที่เกี่ยวข้องนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับปรุงหลักสูตร โดยการออกแบบหลักสูตร จัดกิจกรรมการ เรียนรู้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา หลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcomes Based Education (OBE) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การ เรียนรู้ Outcomes Based Education (OBE)” เพื่อให้หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกระดับ การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานของ OBE
 
5
 
6
 
7
 
8
 
Top