เมนู

รวมช่องทางติดต่อและประสานงาน สำหรับนักศึกษาที่มีผลยืนยันติดเชื้อ COVID-19

  • พ.ย. 29, 2564
  • 167
Hot Line COVID19
 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดทำช่องทางเพื่อติดต่อและประสานงาน สำหรับนักศึกษาที่มีผลยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 เพื่อช่วยเหลือให้เข้าสู่ระบบให้การดูแลนักศึกษาอย่างรวดเร็วที่สุด ทั้งในรูปแบบของการลงทะเบียน และติดต่อสายด่วน HotLine (ตามรายละเอียดในแบนเนอร์)
 
ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดต่อประสานงานช่องทางใดช่องทางหนึ่ง และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 1 วัน 
Top