เมนู

PKRU เชื่อมโยงพันธกิจ สู่การพัฒนานวัตกรรม

  • พ.ย. 30, 2564
  • 130
nia thailand nov 2021 1
 
nia thailand nov 2021 2
 
PRPKRU (30 พฤศจิกายน 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI PKRU) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดกิจกรรม “ความเชื่อมโยงพันธกิจ PKRU สู่การพัฒนานวัตกรรม” โดยมี ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย คณาจารย์ เข้าร่วมที่ห้องปะชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มี ดร.สุนันท์ ขามิ นักพัฒนานวัตกรรม NIA เป็นวิทยากรร่วมพูดคุยในหัวข้อที่เชื่อมโยงการดำเนินด้านวิจัยและพัฒนาของ PKRU ได้แก่ มุมมองนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ / กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมฯ / กลไกการสนับสนุนทุนกองทุนสตาร์ทอัพ 
 
ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผอ.RDI กล่าวว่า “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมากมายในแทบทุกวงการ โดยนวัตกรรมเหล่านั้นได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ทำให้ชีวิตสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงข่าวสารความรู้ และประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ดังเช่น ผลจากการดำเนินกิจกรรมบริการ วิชาการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตทั้งด้านสินค้า ด้านการบริการ นำมาสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสิ่งแวดล้อม
 
nia thailand nov 2021 3
 
nia thailand nov 2021 4
 
ดังนั้น การก้าวสู่ขั้นต่อไปสู่ลำดับการพัฒนางานด้านนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการดำเนินงานพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ จำเป็นต้องมีระบบ กลไกและปัจจัยหนุนเสริมเพื่อให้เกิดรูปธรรม เกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายในท้องที่และท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม โครงการ เข้าใจถึงความหมายต่าง ๆ ของนวัตกรรม กระบวนการ ขั้นตอนดำเนินงานเพื่อให้ได้มาสำหรับงานด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ ต่อยอดสู่ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้กิจกรรมได้ งบประมาณภายใต้ศูนย์ขับเคลื่อนนวัตกรรมและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประจำพื้นที่กลุ่มจังหวัดพื้นที่ ภาคใต้อันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่) โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
nia thailand nov 2021 5
 
ด้าน ผศ.ดร.ดวงรัตน์ รองอธิการบดีฯ กล่าวเสริมว่า “เป้าหมายในการดำเนินงานระหว่าง PKRU และ NIA จะมีการผลักดันองค์ความรู้และนวัตกรรม นำมาประยุกต์ร่วมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งนำสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง PKRU ได้มีการดำเนินงานในหลากหลายพื้นที่อยู่ในขณะนี้ ดังนั้นการร่วมกับหน่วยงานระดับชาติอย่าง NIA จะสามารถขยายผลความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น”
 
nia thailand nov 2021 6
 
nia thailand nov 2021 7
 
nia thailand nov 2021 8
 
nia thailand nov 2021 9
 
nia thailand nov 2021 10
Top