นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

PKRU โชว์เคสผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากงานวิจัยและนวัตกรรม

  • ก.ย. 21, 2565
  • 218
pkru 21 sep 2022 1
 
PRPKRU (21 กันยายน 2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “PKRU Research & Innovation Showcase” โครงการ Open Space @PKRU เปิดพื้นที่สำหรับคนสร้างสรรค์ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.สุเทพ มุงคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
pkru 21 sep 2022 2
 
pkru 21 sep 2022 3
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฯ กล่าวว่า “ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ให้ความสำคัญด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการสร้างระบบนิเวศในการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีทั้งภายในมหาลัยและในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาประเทศผ่านการขับเคลื่อนท้องถิ่น บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัย  
 
pkru 21 sep 2022 4
 
pkru 21 sep 2022 5
 
การจัดกิจกรรม PKRU Research & Innovation Showcase โครงการ Open Space @PKRU เปิดพื้นที่สำหรับคนสร้างสรรค์” มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเชิงประจักษ์ทางด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดนิทรรศการการประชาสัมพันธ์ศูนย์ หน่วยงาน และคณะ โดยมีหน่วยงาน 1)ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ / 2)สถาบันวิจัยและพัฒนา / 3.)PKRU University as a Marketplace / 4) หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้ากระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว. ส่วนหน้า) 5.) คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ 6.)ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน อนึ่ง เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับนักวิจัย คณาจารย์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการได้มีโอกาสในพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวความคิด และนำเสนอผลงานวิจัยที่จะนำไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถของในเชิงพื้นที่ชุมชนและสังคม”
 
pkru 21 sep 2022 6
 
pkru 21 sep 2022 7
 
pkru 21 sep 2022 8
 
pkru 21 sep 2022 9
 
pkru 21 sep 2022 10
 
pkru 21 sep 2022 11
 
pkru 21 sep 2022 12
 
pkru 21 sep 2022 13
 
pkru 21 sep 2022 14
 
pkru 21 sep 2022 15
 
pkru 21 sep 2022 16
Top