นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

PKRU ประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา "ราชภัฏ-ราชมงคล" ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

  • มี.ค. 14, 2567
  • 145
0
 
PRPKRU (13-15 มีนาคม 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดงานประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 โดยมี พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาจารย์ ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคลจากทั่วประเทศ เข้าร่วมที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
1
 
2
 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "กระทรวง อว.กับการขับเคลื่อนงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ความท้าทายในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน" โดย ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ อว. รวมถึงมีการนำเสนอนิทรรศการและบทความวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยฯ พร้อมกันนี้มีการเสวนาหัวข้อ "ความเหมือน : ความต่าง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบันการดำเนินงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ-ราชมงคล เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา" และการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดการส่งเสริม Future Skills ด้วย Growth Mindset เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
 
พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรี อว. กล่าวในพิธีเปิดว่า กิจการนักศึกษาเป็นการพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆ ของนักศึกษาทุกมิติ ให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญาเพื่อนำไปสู่ การประกอบอาชีพและการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด และการดำเนินชีวิตที่มีความแตกต่างกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งกระทรวง อว. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนานักศึกษา ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญต่อการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 มีความคาดหวังผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษา ฝึกอบรม หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ หรือการเรียนรู้จริงในที่ทำงานระหว่างการศึกษา ตามคุณวุฒิแต่ละระดับต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ สถาบันอุดมศึกษา วิชาชีพ ประเทศชาติ และบริบทโลก ประกอบด้วยอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่
 
3
 
4
 
1) ความรู้ (Knowledge) สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ที่เกิดจากหลักสูตร ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและเพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติ หรือต่อยอดความรู้ในการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิต อยู่ร่วมกันในสังคม และพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัล
 
2) ทักษะ (Skills) ความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้ ฝึกฝนปฏิบัติให้เกิดความ แคล่วคล่อง ว่องไว และชำนาญ เพื่อพัฒนางานพัฒนาวิชาชีพหรือวิชาการ พัฒนาตน และพัฒนาสังคม สำหรับการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัล
 
3) จริยธรรม (Ethics) พฤติกรรมหรือการกระทำระดับบุคคลที่สะท้อนถึงความเป็นผู้มี คุณธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน ทั้งต่อหน้าและลับ หลังผู้อื่น
 
4) ลักษณะบุคคล (Character) การพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และค่านิยม ที่สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะศาสตร์ วิชาชีพ และสถาบัน โดยพัฒนาผ่านการเรียนรู้ และการ ฝึกประสบการณ์จากหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละระดับมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
 
5 1
 
5
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 4 ข้อนี้ สถาบันอุดมศึกษา ต้องแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ในการผลิตบัณฑิตให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด ในหลักสูตร โดยออกแบบและพัฒนาระบบและกลไก หรือวิธีการ พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ สำหรับการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อการ รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสูตรการศึกษา ซึ่งดิฉันมีความคาดหวังต่อทุกท่านใน ห้องประชุมนี้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามศักยภาพนักศึกษา ควบคู่กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากนี้ กระทรวง อว. โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังมีนโยบาย Quick Win ที่กระทรวง อว. ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยต้องเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์และส่งผลกระทบสูงแก่ประชาชน เห็นผลเร็ว เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบาย อว. 2 ด้าน คือ "เรียนดี มีความสุข มีรายได้ และ “วิจัยดี - นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงตามความต้องการ"
 
6
 
7 1
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
Top